Czasownik „to be” to jeden z najbardziej fundamentalnych elementów gramatyki języka angielskiego. Jego uniwersalność i wszechstronność sprawiają, że znajomość jego form i zastosowań jest absolutnie kluczowa dla każdego, kto uczy się tego języka. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z angielskim, czy już od dawna próbujesz doskonalić swoje umiejętności, znajomość czasownika „to be” jest niezbędna do budowania zdań w różnych kontekstach — od opisów, przez relacje, aż po zaawansowane konstrukcje gramatyczne.

Dlaczego odmiana czasownika to be w angielskim jest istotna? 

Czasownik „to be” pełni wiele funkcji w języku angielskim. Jest używany jako czasownik główny w zdaniach opisujących stan, identyfikację i cechy, jak również jako czasownik pomocniczy w strukturach gramatycznych, takich jak czasy ciągłe (continuous tenses) czy strona bierna (passive voice). Jego wszechobecność czyni go jednym z pierwszych czasowników, które są wprowadzane na zajęciach z angielskiego, a jego opanowanie otwiera drzwi do dalszej nauki i efektywnej komunikacji.

Właśnie dlatego, że czasownik „to be” jest tak wszechstronny, słuchacze mogą napotkać na pewne trudności w jego prawidłowym stosowaniu. Dlatego też ważne jest, aby zrozumieć nie tylko formy i zasady odmiany, ale również różnorodne konteksty użycia czasownika “to be”. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak odmieniać „to be” w różnych czasach gramatycznych, jak tworzyć z nim pytania, odpowiedzi oraz zdania przeczące. Zaprezentujemy także praktyczne przykłady, które pomogą zrozumieć i utrwalić tę wiedzę.

Odmiana czasownika "to be" w angielskim, wprowadzenie.
Odmiana czasownika „to be” w angielskim.

Formy czasownika „to be” w angielskim – odmiana.

Czasownik „to be” jest jednym z najbardziej elastycznych czasowników w języku angielskim i przyjmuje różne formy w zależności od czasu gramatycznego oraz podmiotu zdania. Zrozumienie tych form jest niezbędne dla każdego, kto uczy się angielskiego.

Odmiana czasownika „to be” w czasie teraźniejszym (Present Tense).

W czasie teraźniejszym czasownik „to be” przyjmuje trzy formy: am, is, are. Użycie każdej z nich zależy od podmiotu zdania:

 • I am – używane, gdy mówimy o sobie, np. „I am a teacher” (Jestem nauczycielem).
 • He/She/It is – używane, gdy mówimy o jednej osobie lub przedmiocie, np. „She is a doctor” (Ona jest lekarzem), „It is cold today” (Dzisiaj jest zimno).
 • We/You/They are – używane, gdy mówimy o wielu osobach lub przedmiotach, np. „You are students” (Jesteście studentami), „They are happy” (Oni są szczęśliwi).

Wyjaśnienie odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym.
Odmiana czasownika “to be” w czasie teraźniejszym.

Odmiana czasownika „to be” w czasie przeszłym (Past Tense).

W czasie przeszłym „to be” ma dwie formy: was i were:

 • I/He/She/It was – używane, gdy odnosimy się do jednej osoby lub przedmiotu w przeszłości, np. „I was at home” (Byłem w domu), „It was interesting” (To było interesujące).
 • We/You/They were – używane, gdy mowa o wielu osobach lub przedmiotach, np. „We were young” (Byliśmy młodzi), „You were late” (Spóźniliście się).

Odmiana czasownika „to be” w czasie przyszłym (Future Tense).

W czasie przyszłym, forma czasownika „to be” jest zawsze taka sama, niezależnie od podmiotu – „will be”. Na przykład:

 • „I will be here tomorrow” (Będę tu jutro).
 • „She will be happy” (Ona będzie szczęśliwa).
 • „They will be available” (Oni będą dostępni).

Sprawdź również: Jak rozpoznać czasy w języku angielskim?

Odmiana „to be” trzecia forma czasownika „to be”– „been”.

„Been” to forma czasownika „to be”, która występuje w czasach Perfect, na przykład w Present Perfect i Past Perfect. Jest to forma, która wskazuje na doświadczenia lub czynności, które miały miejsce, ale które nie są przypisane do konkretnego kontekstu czasowego. Na przykład:

 • „I have been to London” (Byłem w Londynie) – podkreśla doświadczenie odwiedzenia Londynu.
 • „She had been a teacher before she retired” (Była nauczycielką, zanim przeszła na emeryturę) – wskazuje na wcześniejszą długotrwałą czynność lub stan.

Sprawdź również: Kiedy używamy czasu Present Perfect w języku angielskim?

Tworzenie pytań z czasownikiem „to be”.

Pytania typu yes/no, w których stosujemy czasownik „to be”, są jednymi z najprostszych i najczęściej używanych w języku angielskim. Stanowią podstawę komunikacji i są niezbędne w codziennych interakcjach. Poniżej omówimy, jak tworzyć takie pytania w różnych czasach oraz jakie są modelowe odpowiedzi.

Jak tworzyć pytania yes/no z użyciem czasownika „to be”.

Pytania yes/no z czasownikiem „to be” tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie czasownika „to be” przed podmiot zdania. Struktura takiego pytania jest więc prosta: 

czasownik „to be” + podmiot + reszta zdania (jeśli jest). To prosty schemat, który pozwala z łatwością formułować pytania.

Pytania z czasownikiem “to be” w różnych czasach.

1. Czasownik to be w czasie teraźniejszym:

 • Am I in the right place?” (Czy jestem we właściwym miejscu?) Zdanie twierdzące: I am in the right place.
 • Is she your friend?” (Czy ona jest twoją przyjaciółką?) Zdanie twierdzące: She is your friend.
 • Are they ready to start?” (Czy oni są gotowi, aby zacząć?) Zdanie twierdzące: they are ready to start.

2. Czasownik „to be” w czasie przeszłym:

 • Was I too late?” (Czy byłem za późno?) zd.tw. I was too late.
 • Was he at the party?” (Czy on był na imprezie?) zd. tw. He was at the party.
 • Were we supposed to call her?” (Czy mieliśmy do niej zadzwonić?) zd. tw. We were supposed to call her.

3. Czasownik to be w czasie przyszłym:

 • Will I be there on time?” (Czy będę tam na czas?) zd. tw. I will be there on time.
 • Will she be okay?” (Czy ona będzie w porządku?) zd. tw. She will be ok.
 • Will they be joining us later?” (Czy oni do nas dołączą później?) zd. tw. They will be joining us later.

Odpowiedzi na pytania yes/no z użyciem czasownika „to be”.

Odpowiedzi na pytania typu yes/no są równie proste jak same pytania. Odpowiedzi zazwyczaj zaczynają się od „Yes” lub „No”, po czym często powtarza się czasownik „to be” w odpowiedniej formie dla podmiotu. Oto kilka przykładów odpowiedzi na wyżej zadane pytania:

 1. „Yes, I am.” / „No, I am not.” (Tak, jestem. / Nie, nie jestem.)
 2. „Yes, she is.” / „No, she isn’t.” (Tak, ona jest. / Nie, ona nie jest.
 3. „Yes, they are.” / „No, they aren’t.” (Tak, oni są. / Nie, oni nie są.)

Zastosowanie pytań yes/no w codziennym życiu z użyciem czasownika „to be”.

Pytania tego typu są używane na co dzień w różnych sytuacjach. Możesz zapytać kolegę z pracy, czy jest gotowy na nadchodzące spotkanie (“Are you ready?”), czy też sprawdzić, czy przyjaciel czuje się lepiej po chorobie (“Are you better?”). W szkole czy na uczelni, pytania typu yes/no mogą pomóc w potwierdzeniu obecności lub zrozumieniu instrukcji. Ponadto są one niezbędne w podróżach, gdzie często pytasz, czy jesteś w odpowiednim miejscu, (“Am I …?”) czy też czy pociąg odjeżdża zgodnie z rozkładem (“Is it …?”).

Tworzenie pytań szczegółowych (wh- questions) z czasownikiem „to be”.

Pytania z wyrazami pytającymi (wh- questions) są niezwykle użyteczne w języku angielskim, ponieważ pozwalają na zdobycie szczegółowych informacji na różne tematy. Czasownik „to be” jest często wykorzystywany w tego typu pytaniach, co wymaga zrozumienia jego roli oraz sposobu łączenia z różnymi wyrazami pytającymi takimi jak who, what, where, when, why, i how.

Jak używać wyrazów pytających z czasownikiem „to be”.

Struktura pytań z wyrazami pytającymi i czasownikiem „to be” jest prosta: 

wyraz pytający + czasownik „to be” + podmiot (jeśli jest inny niż wyraz pytający) + reszta pytania (jeśli jest potrzebna). Warto zwrócić uwagę, że w pytaniach o podmiot (gdzie wyraz pytający jest podmiotem – who lub what), czasownik „to be” bezpośrednio po nim odpowiada na pytanie.

Przykłady zastosowań czasownika „to be” w pytaniach:

 1. Who (Kto) – pytanie o osobę:
  • „Who is the manager here?” (Kto jest tutaj menedżerem?)
  • – „Who was at the party last night?” (Kto był na imprezie wczoraj wieczorem?)
 2. What (Co, jaki) – pytanie o rzecz lub opis:
  • „What is your name?” (Jak masz na imię?)
  • „What was the reason for the delay?” (Jaki był powód opóźnienia?)
 3. Where (Gdzie) – pytanie o miejsce:
  • „Where is the nearest hospital?” (Gdzie jest najbliższy szpital?)
  • „Where were the keys last seen?” (Gdzie ostatnio widziano klucze?)
 4. When (Kiedy) – pytanie o czas:
  • „When is the meeting scheduled?” (Kiedy jest zaplanowane spotkanie?)
  • „When was the last update?” (Kiedy była ostatnia aktualizacja?)
 5. Why (Dlaczego) – pytanie o przyczynę:
  • „Why are you late?” (Dlaczego się spóźniłeś?)
  • „Why was the project canceled?” (Dlaczego projekt został anulowany?)
 6. How (Jak) – pytanie o sposób:
  • „How is the weather outside?” (Jak jest pogoda na zewnątrz?)
  • „How was the test?” (Jak poszedł test?)

Przykłady odpowiedzi na pytania wh- z czasownikiem „to be”.

 1. „The manager here is Mr. Brown.” (Menedżerem tutaj jest pan Brown.)
 2. „My name is Anna.” (Mam na imię Anna.)
 3. „The nearest hospital is five kilometers away.” (Najbliższy szpital jest pięć kilometrów stąd.)
 4. „The meeting is scheduled for Thursday at 3 PM.” (Spotkanie jest zaplanowane na czwartek o 15:00.)
 5. „I am late because there was a traffic jam.” (Spóźniłem się, ponieważ był korek.)
 6. „The weather outside is quite chilly today.” (Pogoda na zewnątrz jest dziś dość chłodna.)

Więcej na temat jak tworzyć pytania po angielsku tutaj: Tworzenie pytań po angielsku.

Tworzenie zdań przeczących z czasownikiem „to be”.

Zdania przeczące z czasownikiem „to be” są równie ważne w komunikacji jak pytania i zdania twierdzące. Pozwalają one na wyrażanie niezgody, korygowanie informacji czy też opisywanie sytuacji, w której coś nie występuje lub nie zachodzi. Właściwe użycie przeczeń z czasownikiem „to be” pozwala na jasne i precyzyjne przekazywanie myśli.

Jak formować zdania przeczące z czasownikiem „to be”

Tworzenie zdań przeczących z czasownikiem „to be” jest proste. Wystarczy dodać „not” bezpośrednio po czasowniku „to be”. W zależności od czasu, w jakim operujemy, forma „to be” się zmienia, ale konstrukcja przeczenia pozostaje konsekwentna.

Zdania przeczące z czasownikiem “to be” w różnych czasach:

1. Czas teraźniejszy:

 • „I am not a student.” (Nie jestem studentem.)
 • „She is not ready yet.” (Ona jeszcze nie jest gotowa.)
 • „They are not here today.” (Oni nie są tu dzisiaj.)

2. Czas przeszły:

 • „He was not at home yesterday.” (On nie był wczoraj w domu.)
 • „It was not very expensive.” (To nie było bardzo drogie.)
 • „We were not happy about the decision.” (Nie byliśmy zadowoleni z decyzji.)

3. Czas przyszły:

 • „I will not be late.” (Nie spóźnię się.)
 • „You will not be alone.” (Nie będziesz sam.)
 • „They will not be available tomorrow.” (Oni nie będą dostępni jutro.)

Praktyczne zastosowanie czasownika „to be”.

Czasownik „to be” jest jednym z najbardziej uniwersalnych czasowników w języku angielskim, znajdując zastosowanie w niemal każdym aspekcie życia. Poniżej przedstawiamy przykłady z życia codziennego i zawodowego, które pokazują, jak czasownik “to be” może być używany w praktycznych sytuacjach.

Przykłady z życia codziennego:

 1. Opis stanu – „I am hungry.” (Jestem głodny.)
  • – Wyrażenie podstawowej potrzeby, często stosowane w codziennych rozmowach.
 2. Określenie lokalizacji – „My keys are on the table.” (Moje klucze są na stole.)
  • – Przydatne w sytuacji poszukiwania przedmiotów w domu.
 3. Wyrażenie uczuć – „She is very happy today.” (Ona jest dzisiaj bardzo szczęśliwa.)
  • – Opis emocji osób, z którymi żyjemy lub które znamy.
 4. Informacja o pogodzie – „It is cold outside.” (Na zewnątrz jest zimno.)
  • – Często używane podczas planowania dnia lub rozmów o pogodzie.

Przykłady wykorzystania czasownika „to be” w kontekście zawodowym.

 1. Opis obowiązków – „He is responsible for training new employees.” (On jest odpowiedzialny za szkolenie nowych pracowników.)
  • Kluczowe podczas dyskusji o roli i obowiązkach w pracy.
 2. Określenie statusu projektu – „The project is not completed yet.” (Projekt nie jest jeszcze zakończony.)
  • Informacja o postępie prac, istotna w komunikacji zespołowej.
 3. Zaznaczanie obecności – „Are all team members present?” (Czy wszyscy członkowie zespołu są obecni?)
  • Pytanie używane na początku spotkań lub konferencji, aby sprawdzić obecność.
 4. Informacja o stanowisku – „She is the CEO of the company.” (Ona jest dyrektorem generalnym firmy.)
  • Przydatne w formalnych przedstawieniach lub w sytuacjach biznesowych.

Znajomość czasownika „to be” i umiejętność jego stosowania w różnych kontekstach codziennych i zawodowych są nieocenione w skutecznym porozumiewaniu się w języku angielskim. Wykorzystanie tego czasownika w różnych formach i czasach pozwala na precyzyjne i wyraźne komunikowanie własnych myśli, intencji i informacji.

Ilustracja odmiany czasownika "to be" w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego.
Odmiana czasownika „to be” w liczbie mnogiej czasu terażniejszego.

Podsumowanie

Czasownik „to be” jest jednym z najbardziej fundamentalnych aspektów gramatyki języka angielskiego, pełniąc kluczową rolę w konstruowaniu zdań zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jego wszechstronność sprawia, że znajomość jego form i zastosowań jest niezbędna dla każdego, kto uczy się tego języka. Opanowanie czasownika „to be” umożliwia nie tylko tworzenie poprawnych gramatycznie zdań, ale również pomaga w precyzyjnym wyrażaniu myśli, uczuć, i intencji.

Czasownik ten występuje w wielu strukturach gramatycznych, od zwykłych opisów stanów i cech, poprzez pytania i przeczenia, aż po bardziej złożone konstrukcje, takie jak czasy ciągłe czy strona bierna. Jego wszechobecność w języku angielskim czyni go niezwykle ważnym narzędziem w rękach zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników języka.

Czytaj również: Strona bierna w języku angielskim – czym jest i jak się ją tworzy?

Każda okazja do ćwiczenia języka angielskiego jest cennym doświadczeniem, które przybliża do biegłości i pewności siebie w jego użyciu, również na zajęciach z serii angielski online. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty kursów – kursy angielskiego online, wśród których znajdziecie  angielski online dla dorosłychindywidualny kurs angielskiego online, angielski w grupieprzyspieszony kurs angielskiego online oraz wakacyjny kurs angielskiego online. Prowadzimy kursy dostosowane do różnych poziomów angielskiego, dzięki czemu osiągniesz swój cel niezależnie od stopnia zaawansowania, z którego startujesz:

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *