Jak rozpoznawać czasy w angielskim bez większego wysiłku? To pytanie zadaje sobie praktycznie każdy, kto marzy o biegłym posługiwaniu się „współczesną łaciną”. Zrozumienie i właściwe stosowanie angielskich czasów to bez wątpienia kluczowe wyzwanie w nauce tego języka. Czasy w angielskim odgrywają zasadniczą rolę w komunikacji, pozwalając precyzyjnie wyrażać myśli, opisywać zdarzenia oraz wyrażać intencje i plany. Dla wielu Polaków nauka czasów angielskich może wydawać się wyzwaniem, głównie ze względu na różnice w stosowaniu czasów między językiem polskim a angielskim. Znajomość tych różnic jest niezbędna do pełnego opanowania języka angielskiego i umiejętności płynnego porozumiewania się.

Celem tego artykułu jest zapewnienie czytelnikom kompleksowego przewodnika po czasach w języku angielskim, zrozumiałego dla osób uczących się tego języka na różnych poziomach zaawansowania. Zostaną przedstawione podstawowe struktury czasów, ich zastosowanie oraz najczęstsze błędy, na które polscy słuchacze mogą być narażeni. Artykuł ten ma za zadanie nie tylko nauczyć, jak rozróżniać czasy w angielskim oraz w jaki sposób je prawidłowo stosować, ale również wyjaśnić, jak rozpoznać konteksty, w których każdy z nich jest używany. Dzięki temu czytelnicy będą mogli lepiej zrozumieć niuanse języka angielskiego i zwiększyć swoją pewność w używaniu tego języka na co dzień.

Jak rozpoznawać czasy w angielskim? Wprowadzenie do angielskiego systemu czasów

Aby nauczyć się, jak odróżnić czasy w angielskim, należy najpierw zapoznać się dokładnie z tamtejszym systemem czasów. Może on wydawać się skomplikowany, ale zrozumienie jego podstaw jest kluczowe dla skutecznej komunikacji. Czasy w angielskim dzielą się na trzy główne kategorie:

 • teraźniejsze (present),
 • przeszłe (past),
 • przyszłe (future).

Każda z tych kategorii ma swoje własne odmiany, które opisują różne aspekty czasowe i aspektowe akcji, takie jak jej trwanie, powtarzalność czy zakończenie. Ważnym elementem systemu czasów jest również aspekt, czyli sposób, w jaki akcja jest postrzegana w odniesieniu do czasu – czy jest to akcja ciągła, zakończona, czy powtarzająca się.

Jak odróżnić czasy w języku angielskim? Krótki opis każdego czasu

W celu zrozumienia tego, jak rozpoznawać czasy w języku angielskim, warto zacząć od zaznajomienia się z krótkim opisem każdego z nich.

 1. Present Simple: używany do wyrażania faktów, prawd ogólnych, powtarzających się działań i zwyczajów. Na przykład: „I read books every evening”.
 2. Present Continuous: opisuje akcje odbywające się w momencie mówienia lub wokół niego. Na przykład: „She is watching TV now”.
 3. Present Perfect: łączy przeszłość z teraźniejszością, używany do mówienia o doświadczeniach, zmianach lub akcjach, które mają wpływ na teraźniejszość. Na przykład: „I have visited London three times”.
 4. Present Perfect Continuous: podkreśla ciągłość akcji, która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz. Na przykład: „He has been studying English for five years”.
 5. Past Simple: opisuje akcje zakończone w przeszłości. Na przykład: „I visited Paris last year”.
 6. Past Continuous: używany do mówienia o akcji, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Na przykład: „I was cooking when you called”.
 7. Past Perfect: opisuje akcję, która miała miejsce przed inną akcją w przeszłości. Na przykład: „I had finished my homework before the movie started”.
 8. Past Perfect Continuous: podkreśla ciągłość akcji, która zaczęła się w przeszłości i trwała do pewnego momentu w przeszłości. Na przykład: „They had been walking for hours before they reached the village”.
 9. Future Simple: wyraża decyzję podjętą w momencie mówienia lub przewidywanie. Na przykład: „I will go to the store tomorrow”.
 10. Future Continuous: opisuje akcję, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości. Na przykład: „This time next week, I will be sunbathing on the beach”.
 11. Future Perfect: wyraża akcję, która zostanie zakończona przed pewnym momentem w przyszłości. Na przykład: „By next year, I will have graduated”.

Wiedza na temat tego, jak odróżnić czasy w angielskim, a także umiejętność ich stosowania w kontekście zdania są fundamentalne dla nauki języka angielskiego. Każdy z tych czasów ma swoje konkretne zastosowanie, co pozwala na precyzyjne wyrażanie myśli i intencji. Więcej na temat wszystkich czasów znajdziesz w naszym nowszym wpisie 16 czasów w języku angielskim, gdzie znajdziesz również tabelę do pobrania i wydruku.

Jak rozpoznawać czasy w języku angielskim? Czasy teraźniejsze

Jak rozpoznawać czasy w języku angielskim? Czasy teraźniejsze

Czasy teraźniejsze w języku angielskim są niezbędne do opisania akcji i stanów mających miejsce w chwili obecnej, jak również do mówienia o ogólnych prawdach czy planach na przyszłość. Opanowanie tych czasów jest kluczowe dla płynnego komunikowania się w języku angielskim.

Present Simple – użycie i przykłady

Rozważania na temat tego, jak rozróżnić czasy w języku angielskim, zacznijmy od zapoznania się z najprostszym z nich, czyli Present Simple. To bez wątpienia podstawowy czas w języku angielskim. Jest używany do opisywania faktów, prawd ogólnych, powtarzających się działań oraz zwyczajów. Jego struktura jest prosta: podmiot plus czasownik w formie podstawowej (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej dodajemy „-s” lub „-es”).

Przykłady:

 • „She plays tennis every weekend.” (Ona gra w tenisa każdego weekendu.)
 • „Water boils at 100 degrees Celsius.” (Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.)

Present Continuous – rozpoznawanie i przykłady

Chcąc wiedzieć, jak rozpoznać czas w zdaniu po angielsku, niezbędna jest znajomość każdego z nich, w tym oczywiście Present Continuous. Opisuje on akcje, które odbywają się w momencie mówienia lub są w trakcie w okresie obecnym. Jest to czas dynamiczny, używany również do mówienia o planowanych wydarzeniach w bliskiej przyszłości. Jego struktura to: podmiot plus „to be” (am/is/are) i czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I am reading a book right now.” (Właśnie teraz czytam książkę.)
 • „We are meeting with friends tonight.” (Spotykamy się z przyjaciółmi dziś wieczorem.)

Present Perfect – konstrukcja i zastosowanie

Kiedy zastanawiamy się, jak rozpoznać czasy w języku angielskim, Present Perfect wydaje się jednym z prostszych do identyfikacji. Present Perfect łączy przeszłość z teraźniejszością i jest używany do mówienia o doświadczeniach, zmianach lub akcjach, które mają wpływ na teraźniejszość. Jego struktura to: podmiot plus „have/has” i czasownik w trzeciej formie (past participle) lub czasownik regularny z końcówką -ed.

Przykłady:

 • „I have visited London twice.” (Odwiedziłem Londyn dwa razy.)
 • „She has changed a lot since last year.” (Ona bardzo się zmieniła od zeszłego roku.)

Present Perfect Continuous – jak i kiedy go używać

Kolejnym zagadnieniem, które należy opanować, aby wiedzieć, jak rozróżniać czasy w angielskim, jest czas Present Perfect Continuous. Podkreśla on ciągłość akcji rozpoczętej w przeszłości, która trwa do teraz lub właśnie się zakończyła, pozostawiając widoczne efekty. Jego struktura to: podmiot plus „have/has been” i czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „He has been studying English for five years.” (On uczy się angielskiego od pięciu lat.)
 • „It has been raining all day.” (Padało przez cały dzień.)

Właściwe stosowanie tych czasów teraźniejszych jest kluczowe dla wyrażania różnorodnych sytuacji i myśli w języku angielskim. Pomagają one w opisywaniu zarówno rutynowych czynności, jak i bardziej skomplikowanych kontekstów związanych z doświadczeniem i trwającymi akcjami.

Jak rozróżniać czasy w angielskim? Czasy przeszłe

Zrozumienie czasów przeszłych w języku angielskim jest niezbędne do opowiadania o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Każdy z czasów przeszłych ma swoje specyficzne zastosowania, pozwalając na dokładne opisywanie różnorodnych sytuacji historycznych, zarówno w kontekście osobistym, jak i ogólnym.

Past Simple – charakterystyka i przykłady

Konieczne do zdobycia wiedzy na temat tego, jak odróżnić czasy w angielskim, jest dobra znajomość czasów przeszłych, w tym Past Simple. Jest on jednym z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Używa się go do opisywania akcji, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Jego struktura to podmiot plus czasownik w formie przeszłej (dla regularnych czasowników dodajemy końcówkę „-ed”, natomiast czasowniki nieregularne mają swoje unikalne formy przeszłe).

Przykłady:

 • „I visited Rome last summer.” (Odwiedziłem Rzym w zeszłe lato.)
 • „She cooked dinner for her family.” (Ona ugotowała obiad dla swojej rodziny.)

Past Continuous – struktura i użycie

Kolejnym krokiem do zrozumienia, jak rozpoznać czas w zdaniu po angielsku, jest znajomość budowy i znaczenia Past Continuous. Opisuje on akcję, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Jest często używany do opisywania tła dla innej akcji. Jego struktura to: podmiot plus „was/were” i czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I was reading when she called.” (Czytałem, kiedy ona zadzwoniła.)
 • „They were watching TV all evening.” (Oni oglądali telewizję cały wieczór.)

Past Perfect – rozumienie i przykłady

Analizując to, jak rozróżnić czasy w języku angielskim, nie można zapominać o Past Perfect. Używa się go do opisania akcji, która wydarzyła się przed inną akcją w przeszłości. Pomaga to ułożyć wydarzenia w logicznej kolejności. Struktura tego czasu to: podmiot plus „had” i trzecia forma czasownika (past participle) lub końcówka „-ed” dla czasowników regularnych.

Przykłady:

 • „I had finished my homework before the movie started.” (Skończyłem zadanie domowe, zanim film się zaczął.)
 • „She had never seen such a beautiful sunset before she visited Bali.” (Ona nigdy nie widziała tak pięknego zachodu słońca, zanim odwiedziła Bali.)

Past Perfect Continuous – zastosowanie w praktyce

Ostatnim z czasów przeszłych, jakie należy poznać, aby później w praktyce wiedzieć, jak odróżnić czasy w języku angielskim, jest Past Perfect Continuous. Podkreśla on ciągłość akcji, która zaczęła się w przeszłości i trwała do pewnego momentu, również w przeszłości. Używany jest do wskazania trwania akcji przed innym zdarzeniem w przeszłości. Jego struktura to: podmiot plus „had been” i czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „He had been working at that company for five years when it went bankrupt.” (On pracował w tej firmie przez pięć lat, kiedy zbankrutowała.)
 • „They had been traveling through Asia for months before they arrived in Japan.” (Podróżowali po Azji przez miesiące, zanim przybyli do Japonii.)

Zrozumienie tych różnych aspektów czasów przeszłych pozwala na bardziej szczegółowe i precyzyjne opisywanie wydarzeń z przeszłości, co jest nieocenione w skutecznej komunikacji w języku angielskim.

Jak rozróżnić czasy w języku angielskim? Czasy przyszłe

Jak rozpoznawać czasy w języku angielskim? Czasy teraźniejsze

Czasy przyszłe w języku angielskim są używane do wyrażania akcji lub zdarzeń, które mają się wydarzyć. Opanowanie ich pozwala na planowanie, przewidywanie oraz wyrażanie przyszłych intencji i oczekiwań.

Future Simple – tworzenie i używanie

Następnym czasem, który należy zrozumieć, by wiedzieć, jak rozpoznawać czasy w angielskim, jest Future Simple. Używa się go do wyrażania decyzji podjętych w chwili mówienia lub przewidywania zdarzeń w przyszłości, które nie są planowane. Tworzy się go przy użyciu „will” plus czasownik w formie podstawowej. Czas ten jest często używany w sytuacjach, kiedy mówca nie ma pełnej kontroli nad wydarzeniem.

Przykłady:

 • „I will call you tomorrow.” (Zadzwonię do ciebie jutro.)
 • „It will probably rain later.” (Prawdopodobnie będzie padać później.)

Future Continuous – konstrukcja i przykłady

Czas na kolejny krok do pełnego zrozumienia, jak odróżnić czasy w języku angielskim – poznajmy Future Continuous! Opisuje on akcję, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości. Jest to czas używany do mówienia o akcjach, które będą się odbywać w przyszłości, często gdy inne zdarzenia będą miały miejsce. Struktura: podmiot plus „will be” i czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „This time next week, I will be lying on the beach.” (O tej porze w przyszłym tygodniu będę leżeć na plaży.)
 • „At 10 o’clock, she will be giving a presentation.” (O 10:00 ona będzie przedstawiać prezentację.)

Future Perfect – rozpoznawanie i zastosowanie

W kontekście tego, jak rozpoznawać czasy w języku angielskim, istotna jest także znajomość Future Perfect. Opisuje on akcję, która zostanie zakończona przed pewnym momentem w przyszłości. Jest to czas używany do mówienia o akcjach, które będą miały miejsce i zakończą się przed innym wydarzeniem lub czasem w przyszłości. Struktura: podmiot plus „will have” i trzecia forma czasownika (past participle).

Przykłady:

 • „By the end of the year, I will have completed my studies.” (Do końca roku skończę studia.)
 • „She will have left by the time you get there.” (Ona już wyjedzie, zanim tam dotrzesz.)

Umiejętne stosowanie tych czasów przyszłych pozwala na precyzyjne planowanie i wyrażanie oczekiwań dotyczących przyszłości. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie, co umożliwia dokładne i zróżnicowane opisywanie przyszłych zdarzeń.

Jak rozpoznawać czasy w angielskim? Praktyczne wskazówki

Rozpoznawanie czasów w języku angielskim wymaga zrozumienia określników czasu, charakterystycznych form czasowników, oraz operatorów stosowanych w pytaniach i przeczeniach. Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą w identyfikacji i stosowaniu różnych czasów.

1. Present Simple

 • Określniki czasu: „always”, „usually”, „never”, „on Mondays”.
 • Przykłady form: „I go”, „he goes”.
 • Operator: „do/does” w pytaniach („Do you go?” „Does he go?”) i przeczeniach („I don’t go” „He doesn’t go”).
 • Używany do opisywania rutynowych czynności, faktów ogólnych.

2. Present Continuous

 • Określniki czasu: „now”, „at the moment”, „currently”, „at present”.
 • Przykłady form: „I am going”, „she is going”.
 • Operator: „am/is/are” w pytaniach („Are you going?”) i przeczeniach („I am not going”).
 • Opisuje akcje odbywające się teraz lub plany na najbliższą przyszłość.

3. Present Perfect

 • Określniki czasu: „already”, „just”, „yet”, „ever”, „never”.
 • Przykłady form: „I have been”, „they have been”, „she has been”.
 • Operator: „have/has” w pytaniach („Have you been?” „Has she been?”) i przeczeniach („I haven’t been” „She hasn’t been”).
 • Używany do opisu doświadczeń lub akcji wpływających na teraźniejszość.

4. Present Perfect Continuous

 • Określniki czasu: „for”, „since”, „all day”.
 • Przykłady form: „I have been going”, „we have been going”.
 • Operator: „have/has” w pytaniach („Has she been going?”) i przeczeniach („I haven’t been going”).
 • Podkreśla ciągłość akcji rozpoczętej w przeszłości, trwającej do teraz.

5. Past Simple

 • Określniki czasu: „yesterday”, „last week”, „in 2010”.
 • Przykłady form: „I went”, „he went”.
 • Operator: „did” w pytaniach („Did you go?”) i przeczeniach („I didn’t go”).
 • Opisuje zakończone akcje w przeszłości.

6. Past Continuous:

 • Określniki czasu: „while”, „when”, „as”.
 • Przykłady form: „I was going”, „they were going”.
 • Operator: „was/were” w pytaniach („Were you going?”) i przeczeniach („I wasn’t going”).
 • Używany do opisu sytuacji trwających w określonym momencie w przeszłości.

7. Past Perfect

 • Określniki czasu: „before”, „after”, „by the time”.
 • Przykłady form: „I had been”, „she had been”.
 • Operator: „had” w pytaniach („Had you been?”) i przeczeniach („I hadn’t been”).
 • Opisuje akcję, która miała miejsce przed inną akcją w przeszłości.

8. Past Perfect Continuous

 • Określniki czasu: „for”, „since”, „until that moment”.
 • Przykłady form: „I had been going”, „we had been going”.
 • Operator: „had” w pytaniach („Had they been going?”) i przeczeniach („I hadn’t been going”).
 • Podkreśla ciągłość akcji trwającej do pewnego momentu w przeszłości.

9. Future Simple

 • Określniki czasu: „tomorrow”, „next year”, „in the future”.
 • Przykłady form: „I will go”, „he will go”.
 • Operator: „will” w pytaniach („Will you go?”) i przeczeniach („I will not go = I won’t go”).
 • Używany do wyrażania przyszłych decyzji, przewidywań.

10. Future Continuous

 • Określniki czasu: „this time next week”, „at 8 PM tomorrow”.
 • Przykłady form: „I will be going”, „they will be going”.
 • Operator: „will be” w pytaniach („Will you be going?”) i przeczeniach („I won’t be going”).
 • Opisuje akcję, która będzie trwać w określonym momencie w przyszłości.

11. Future Perfect

 • Określniki czasu: „by tomorrow”, „by 2023″, „by the end of the week”.
 • Przykłady form: „I will have gone”, „we will have gone”.
 • Operator: „will have” w pytaniach („Will you have gone?”) i przeczeniach („I won’t have gone”).
 • Opisuje akcję, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Zrozumienie tych wskazówek pomoże w szybkim rozpoznawaniu i właściwym stosowaniu czasów w języku angielskim, co jest kluczowe dla efektywnej i poprawnej komunikacji. Regularne ćwiczenia z użyciem tych określników czasu i struktur czasowych znacznie ułatwią proces nauki.

Jak rozpoznać czasy w języku angielskim? Podsumowanie

Jak rozpoznać czasy w języku angielskim? Podsumowanie

Podsumowując, nauka czasów w języku angielskim jest fundamentalna dla każdego, kto pragnie płynnie komunikować się w tym języku. Przeanalizowaliśmy różne czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, podkreślając ich charakterystyczne użycie, struktury, oraz słowa kluczowe, które pomagają w ich rozpoznawaniu. Zrozumienie tych różnic i umiejętność stosowania odpowiednich czasów w odpowiednich kontekstach to klucz do efektywnej komunikacji.

Ważne jest, aby kontynuować naukę i ćwiczyć te czasy. Pamiętaj, że wykonywanie regularne ćwiczenia, zarówno w mowie, jak i w pisaniu, są niezbędne do utrwalenia i zrozumienia zasad rządzących czasami w języku angielskim. Zachęcamy do eksploracji i praktykowania nauczonych struktur czasowych, co pomoże w osiągnięciu płynności i pewności siebie w użyciu języka angielskiego.

Aby jeszcze bardziej poszerzyć swoje umiejętności, warto rozważyć zapisanie się na angielski Lublin w noProblem. Czym wyróżniają się kursy w naszej szkole? Z uwagi na to, że oferujemy angielski online, słuchaczem noProblem możesz zostać niezależnie od tego, gdzie mieszkasz. A warto to zrobić, ponieważ zajęcia u nas są prowadzone przez doświadczonych lektorów polskojęzycznych i wykwalifikowanych native speakerów, co daje doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy i praktyki w bezpośrednim kontakcie z językiem. Dzięki konwersacyjnej formie, jaką przyjmuje angielski online dla dorosłych w noProblem, nasi kursanci nabierają pewności siebie w komunikowaniu się po angielsku i przełamują towarzyszącą im do tej pory barierę językową. Jednocześnie w trakcie naszych kursów rozwijamy inne kompetencje językowe słuchaczy, co sprawia, że nie mają oni później wątpliwości, np. jak rozpoznawać czasy w angielskim.

Jako noProblem oferujemy różne poziomy angielskiego, co pozwala uczyć się u nas zarówno osobom zupełnie początkującym, jak i tym, którzy opanowali już w pewnym stopniu ten język. W zależności od preferencji możesz zapisać się u nas na angielski w grupie, prowadzony w niewielkim gronie liczącym do pięciu osób, lub indywidualny kurs angielskiego online. Poza tym proponujemy szereg innych wartych uwagi kursów, w tym m.in.:

Zapraszamy do kontaktu i wspólnej podróży przez fascynujący świat języka angielskiego!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *