Jedno z pytań, nad którym należy się pochylić w ramach szlifowania swoich umiejętności językowych, dotyczy tego, co to jest bezokolicznik w angielskim. W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy ten element stanowiący kluczowy aspekt w angielskim systemie gramatycznym. Bezokolicznik w języku angielskim, często rozpoznawany jako forma czasownika poprzedzona słówkiem „to” (np. „to eat”, „to learn”), pełni w języku angielskim wiele ważnych funkcji i jest nieodłącznym elementem licznych struktur gramatycznych.

Porównując bezokolicznik angielski do polskiego, natrafiamy na kilka interesujących różnic. W języku polskim bezokolicznik jest zwykle końcową formą czasownika (np. „jeść”, „uczyć się”) i często używany jest w sposób bardziej bezpośredni niż w angielskim. W angielskim, bezokolicznik może pełnić wiele funkcji, od wyrażania celu, poprzez tworzenie czasów złożonych, aż po użycie w idiomach i zwrotach frazeologicznych. To elastyczność bezokolicznika sprawia, że jest on nie tylko fascynującym tematem do nauki, ale także kluczowym elementem, który pomaga w płynnym i precyzyjnym wyrażaniu myśli w języku angielskim.

W tym artykule pomożemy Ci nie tylko zrozumieć jego podstawowe zastosowania, ale także pokażemy, jak może on wzbogacić Waszą codzienną komunikację w języku angielskim. Zapraszamy do dalszej lektury, która pozwoli Ci odkryć tajniki tego kluczowego elementu angielskiej gramatyki!

Co to jest bezokolicznik w angielskim? Definicja i forma bezokolicznika

Bezokolicznik w języku angielskim jest fundamentalnym elementem gramatycznym, pełniącym wiele różnorodnych funkcji. Z definicyjnego punktu widzenia, bezokolicznik to podstawowa forma czasownika, która nie jest ograniczona przez osobę, liczbę ani czas. Często poprzedzony jest słowem „to”, choć istnieją sytuacje, gdzie „to” jest pomijane. Na przykład, w zdaniu „I want to eat” („Chcę jeść”), „to eat” jest bezokolicznikiem pełnym, natomiast w „I must eat” („Muszę jeść”), „eat” jest bezokolicznikiem bez „to”.

W języku polskim bezokolicznik jest bardziej jednoznaczny i mniej złożony niż w angielskim. Stanowi on zasadniczo niezmienioną formę czasownika, taką jak „czytać” czy „pisać”. W angielskim, bezokolicznik z „to” może pełnić rolę rzeczownika, przymiotnika, czy przysłówka, co dodaje mu wielowymiarowości. Na przykład, w zdaniu „To read is to learn” („Czytać to uczyć się”), bezokolicznik „to read” pełni funkcję podmiotu, natomiast „to learn” – orzeczenia.

Jedną z kluczowych różnic w użyciu bezokolicznika w obu językach jest jego elastyczność w języku angielskim. Bezokolicznik w angielskim często łączy się z innymi czasownikami, tworząc złożone konstrukcje, takie jak w wyrażeniach „I decided to go” („Postanowiłem iść”) czy „He seems to understand” („On wydaje się rozumieć”). W języku polskim, podobne konstrukcje są często wyrażane poprzez użycie innych form czasownikowych, na przykład czasowników w trybie rozkazującym lub przyszłym.

Dodatkowo, w języku angielskim bezokolicznik z „to” często występuje w strukturach gramatycznych, w tym:

 • po czasownikach modalnych (np. „need”, „have”),
 • w wyrażeniach z „to be able to” („być w stanie”).

Z kolei w języku polskim, takie struktury są zazwyczaj wyrażane za pomocą innych form czasownikowych lub konstrukcji.

Bezokolicznik w angielskim – jak go używać?

Bezokolicznik w angielskim – jak go używać?

Wiesz już, co to bezokolicznik w angielskim, więc możemy teraz wspólnie przyjrzeć się temu, jak go używać. Zrozumienie zasad stosowania bezokolicznika po angielsku, zarówno z „to” jak i bez niego, jest kluczowe dla poprawnego konstruowania zdań i wyrażania myśli. Bezokolicznik z „to”, nazywany również pełnym bezokolicznikiem, i bezokolicznik bez „to”, znanym jako „bare infinitive”, mają swoje specyficzne zastosowania i konteksty, w których są używane.

Zacznijmy od pierwszej wspomnianej przez nas formy bezokolicznika w angielskim, jaką jest bezokolicznik z „to”. To najbardziej uniwersalna forma, która ma szerokie zastosowanie. Jest używana po wielu czasownikach, takich jak m.in.:

 • „want”,
 • „hope”,
 • „decide”.

Przykładem tego sposobu zastosowania bezokolicznika w języku angielskim jest zdanie „I want to learn English” („Chcę się uczyć angielskiego”). W takich przypadkach, bezokolicznik w angielskim pełni funkcję dopełnienia czasownika. Jest również używany po przymiotnikach, aby wyrazić reakcje lub uczucia, na przykład w zdaniu „I am happy to help” (Jestem szczęśliwy, że mogę pomóc”). W tej roli, bezokolicznik wyjaśnia przyczynę lub cel uczucia wyrażonego przez przymiotnik.

Przejdźmy teraz do drugiej formy bezokolicznika w angielskim, czyli bezokolicznika bez „to”. Jest ona używana w określonych sytuacjach, głównie po czasownikach modalnych, takich jak m.in.:

 • „can”,
 • „must”,
 • „should”.

Jako przykład wykorzystania tej formy bezokolicznika w angielskim może służyć zdanie: „You must see this movie” („Musisz zobaczyć ten film”). Jest również używany po niektórych czasownikach percepcji (np. „see”, „hear”), jak w przykładzie „I heard him sing” („Słyszałem, jak śpiewał”). W tych przypadkach, bezokolicznik bez „to” działa jako część większej konstrukcji czasownikowej.

Bezokolicznik bez „to” pojawia się również po czasownikach wyrażających pragnienie lub zamiar, takich jak:

 • „let” – „Let him go” („Pozwól mu iść”)
 • „make” – „She made him laugh” („Ona sprawiła, że się zaśmiał”).

W tych konstrukcjach, bezokolicznik bezpośrednio uzupełnia znaczenie czasownika głównego, tworząc specyficzne znaczenie.

Warto zauważyć, że bezokolicznik po angielsku może również występować w roli rzeczownika, co jest często spotykane w angielskich idiomach, np. „To err is human” („Błądzić jest rzeczą ludzką”), gdzie „to err” działa jako podmiot zdania. Może również pełnić funkcję przymiotnika, jak w zdaniu „The book to read is on the table” („Książka do przeczytania jest na stole”), gdzie „to read” opisuje książkę.

Bezokolicznik w angielskim – jakie funkcje pełni w strukturach gramatycznych?

Zrozumienie roli bezokolicznika w strukturach gramatycznych jest niezbędne dla efektywnego wykorzystania języka angielskiego. Bezokolicznik znajduje swoje zastosowanie w różnych konstrukcjach, w szczególności w połączeniu z czasownikami modalnymi oraz w konstrukcjach z „to be” i „to have”.

Bezokolicznik w czasownikach modalnych

Czasowniki modalne, takie jak „can”, „must”, „should”, „might” i inne, są często używane w parze z bezokolicznikiem bez „to”. Te połączenia tworzą wyrażenia wskazujące na możliwość, konieczność, zalecenie, czy zdolność. Przyjrzyj się poniższym przykładom.

 • „Can” z bezokolicznikiem wyraża możliwość lub zdolność: „She can speak four languages” („Ona potrafi mówić w czterech językach”).
 • „Must” z bezokolicznikiem wskazuje na konieczność lub obowiązek: „You must follow the rules” („Musisz przestrzegać zasad”).
 • „Should” z bezokolicznikiem sugeruje zalecenie lub radę: „You should visit the museum” („Powinieneś zwiedzić muzeum”).

Bezokolicznik w konstrukcjach z „to be” i „to have”

Bezokolicznik jest również kluczowym elementem w konstrukcjach z czasownikami „to be” i „to have”. Te konstrukcje są powszechne i mają różnorodne zastosowania.

 • Z „to be”, bezokolicznik często wyraża plany lub intencje. Na przykład, w zdaniu „She is to visit Paris next month” („Ona ma odwiedzić Paryż w przyszłym miesiącu”), konstrukcja „is to visit” wskazuje na zaplanowane działanie.
 • W połączeniu z „to have”, bezokolicznik często tworzy wyrażenia wskazujące na posiadanie obowiązków lub konieczność wykonania czynności. Na przykład, „I have to finish this report by tomorrow” („Muszę skończyć ten raport do jutra”), wskazuje na obowiązek.

Zaprezentowane przykłady pokazują, jak angielski bezokolicznik integruje się z różnymi aspektami struktury gramatycznej w tym języku. Rozumienie tych zależności jest istotne, ponieważ pozwala na precyzyjne i adekwatne wyrażanie myśli i intencji. Bezokolicznik w połączeniu z czasownikami modalnymi i w konstrukcjach z „to be” oraz „to have” jest wszechobecny w języku angielskim i stanowi kluczowy element w jego strukturze gramatycznej. Użycie tych konstrukcji w odpowiednich kontekstach jest ważne zarówno dla zrozumienia, jak i dla efektywnej komunikacji w języku angielskim.

Bezokolicznik w języku angielskim – idiomy i wyrażenia

Aby w pełni zrozumieć, co to jest bezokolicznik w angielskim i jakie funkcje w nim pełni, należy zdawać sobie sprawę z tego, że odgrywa on znaczącą rolę nie tylko w strukturach gramatycznych, ale również w idiomach i frazeologizmach. Używany jest do tworzenia wyrażeń, które często mają głębsze, metaforyczne znaczenie, odmienne od dosłownego tłumaczenia słów. Poznanie tych idiomów może znacząco wzbogacić zrozumienie języka angielskiego i umożliwić płynniejszą komunikację.

1. „To bite off more than you can chew”

 • Znaczenie: Podjąć się zbyt dużego zadania lub wyzwania, na które nie jesteśmy gotowi.
 • Przykład: „He bit off more than he could chew by agreeing to manage three projects at the same time.”

2. „To catch someone’s eye”

 • Znaczenie: Przyciągnąć czyjąś uwagę, zainteresować kogoś.
 • Przykład: „The beautiful painting caught his eye as soon as he entered the gallery.”

3. „To give someone a piece of your mind”

 • Znaczenie: Otwarcie wyrazić swoje niezadowolenie lub krytykę.
 • Przykład: „She gave him a piece of her mind about leaving the kitchen in a mess.”

4. „To go back to the drawing board”

 • Znaczenie: Zacząć coś od nowa, wrócić do planowania po niepowodzeniu.
 • Przykład: „After the prototype failed, we had to go back to the drawing board.”

5. „To hit the nail on the head”

 • Znaczenie: Dokładnie wskazać na sedno sprawy.
 • Przykład: „You hit the nail on the head when you described the problems with our strategy.”

6. „To leave no stone unturned”

 • Znaczenie: Zrobić wszystko, co możliwe, aby osiągnąć cel.
 • Przykład: „We will leave no stone unturned in our search for the missing documents.”

7. „To make a long story short”

 • Znaczenie: Podsumować długą historię w kilku słowach.
 • Przykład: „To make a long story short, we finally arrived at the solution after many hours of discussion.”

Znajomość tych i innych idiomów zawierających bezokolicznik jest niezwykle ważna dla wszystkich uczących się angielskiego. Idiomy te nie tylko ubarwiają język, ale także pozwalają na wyrażanie skomplikowanych myśli w sposób zwięzły i efektowny. Ułatwiają zrozumienie kultury anglojęzycznej i są często używane w codziennych konwersacjach, literaturze, a także mediach. Poznanie tych i podobnych fraz oraz umiejętność ich stosowania może znacząco poprawić umiejętności językowe i pomóc w pełniejszym zanurzeniu się w świecie angielskiego.

Używanie bezokolicznika po angielsku – jakie są częste błędy oraz jak ich unikać?

Używanie bezokolicznika po angielsku – jakie są częste błędy oraz jak ich unikać?

Nauka języka angielskiego przez osoby, których językiem ojczystym jest polski, często wiąże się z typowymi błędami związanymi z użyciem bezokolicznika. Zrozumienie tych błędów i nauczenie się, jak ich unikać, jest kluczowe dla płynności i poprawności językowej.

1. Niewłaściwe użycie „to” z czasownikami modalnymi

Polskojęzyczni słuchacze często dodają „to” po czasownikach modalnych, co jest błędem w angielskim. Na przykład, mówią „I must to go” zamiast „I must go” („Muszę iść”).

 • Jak unikać: należy pamiętać, że po czasownikach modalnych, takich jak „can”, „must”, „should”, bezokolicznik stosujemy bez „to”.

2. Błędne użycie formy „-ing” zamiast bezokolicznika

Kolejnym typowym błędem jest użycie formy czasownika z końcówką „-ing” zamiast bezokolicznika. Na przykład, mówienie „I want eating” zamiast „I want to eat” („Chcę jeść”).

 • Jak unikać: ważne jest, aby zrozumieć, kiedy używać formy „-ing” a kiedy bezokolicznika. Zasadniczo, po wielu czasownikach wyrażających pragnienie lub intencję, jak „want”, „wish”, „hope”, stosujemy bezokolicznik z „to”.

3. Niepoprawne tworzenie bezokolicznika w czasach przeszłych

Częstym błędem jest próba utworzenia bezokolicznika w czasie przeszłym, co jest niepoprawne w języku angielskim. Na przykład, mówienie „I wanted to went” zamiast „I wanted to go” („Chciałem iść”).

 • Jak unikać: należy pamiętać, że bezokolicznik zawsze pozostaje w formie podstawowej, niezależnie od czasu gramatycznego zdania.

Poprzez świadome unikanie tych błędów, słuchacze będą w stanie poprawić swoją płynność i precyzję w języku. Kluczem jest praktyka i zapamiętanie pewnych zasad gramatycznych, które pomogą unikać typowych pułapek związanych z użyciem angielskiego bezokolicznika. Regularne ćwiczenia i korekta błędów z pewnością pomogą w osiągnięciu większej pewności w używaniu języka angielskiego.

Bezokolicznik w angielskim – ćwiczenia i praktyczne wskazówki

Efektywna nauka użycia bezokolicznika w języku angielskim wymaga regularnej praktyki. Oto kilka praktycznych ćwiczeń i wskazówek, które pomogą w osiągnięciu biegłości w tej części gramatyki.

1. Ćwiczenia na uzupełnianie zdań

Uzupełnianie zdań bezokolicznikami jest świetnym sposobem na praktykę. Poniżej prezentujemy przykład takiego zadania.

 • Uzupełnij zdanie: „I plan ___ (go) to the store after work.”
 • Odpowiedź: „I plan to go to the store after work.”

2. Tworzenie własnych zdań

Stwórz własne zdania z wykorzystaniem bezokoliczników w różnych kontekstach. To nie tylko poprawia zrozumienie, ale także rozwija umiejętność twórczego myślenia w języku angielskim.

3. Rozpoznawanie i poprawianie błędów

Pracuj nad rozpoznawaniem i poprawianiem błędów w użyciu bezokolicznika. Możesz to robić, analizując i poprawiając przykładowe zdania lub błędne użycia znalezione w różnych tekstach.

4. Wskazówki do efektywnego ćwiczenia

 • Praktyka Kontekstowa: staraj się używać bezokoliczników w kontekstualnych, realistycznych sytuacjach, aby zrozumieć ich zastosowanie w praktycznym języku.
 • Odwzorowywanie: słuchanie i powtarzanie zdań z bezokolicznikami, szczególnie z filmów lub rozmów native speakerów, może pomóc w zrozumieniu poprawnej wymowy i użycia.
 • Nauka Poprzez Błędy: nie bój się robić błędów, ponieważ poprawianie i uczenie się z własnych błędów jest kluczowym elementem procesu nauki.

Regularna praktyka tych ćwiczeń, w połączeniu z aktywnym stosowaniem w codziennych konwersacjach, znacznie poprawi Twoje umiejętności w użyciu bezokolicznika w języku angielskim. Pamiętaj, że każda okazja do użycia języka angielskiego jest szansą na ćwiczenie i doskonalenie Twoich umiejętności!

Co to jest bezokolicznik w angielskim? Podsumowanie

Co to jest bezokolicznik w angielskim? Podsumowanie

W tym artykule zagłębiliśmy się w świat bezokolicznika w języku angielskim, który jest nie tylko fundamentalnym elementem gramatycznym, ale także kluczowym narzędziem umożliwiającym płynną i precyzyjną komunikację. Zrozumienie różnic między bezokolicznikiem z „to” i bez „to” oraz ich zastosowań w różnych kontekstach jest niezbędne dla każdego uczącego się języka angielskiego. Omówiliśmy również, jak bezokolicznik integruje się z czasownikami modalnymi, a także jego rolę w konstrukcjach z „to be” i „to have”.

Podkreśliliśmy także znaczenie bezokolicznika w angielskich idiomach i wyrażeniach, które dodają koloru i głębi językowi. Dodatkowo, skupiliśmy się na typowych błędach popełnianych przez słuchaczy i udzieliliśmy praktycznych wskazówek, jak ich unikać.

Zachęcamy do regularnego ćwiczenia i eksplorowania użycia bezokolicznika po angielsku w codziennej komunikacji. Praktyka, zarówno w formie ćwiczeń pisemnych, jak i mówionych, jest kluczem do opanowania tej istotnej części gramatyki języka obcego. Nie zapominaj, że każdy krok w nauce języka angielskiego, nawet najmniejszy, przybliża Cię do płynności i pewności siebie w jego używaniu. Więc chwytaj każdą okazję do praktyki i ciesz się każdym postępem na tej fascynującej drodze do biegłości językowej.

Jeżeli szukasz niezawodnego sposobu na systematyczną pracę nad swoimi umiejętnościami językowymi, to angielski Lublin w noProblem jest idealną odpowiedzią na Twoje potrzeby. Nauka w naszej szkole łączy w sobie efektywność i wygodę. Ze względu na to, że oferujemy angielski online, słuchaczami noProblem mogą zostać chętni zamieszkujący dowolną miejscowość w Polsce. Aby wziąć udział w zajęciach, nie musisz nawet ruszać się z fotela! Jesteśmy przekonani, że motywacji Ci nie zabraknie, ponieważ angielski online dla dorosłych w naszej szkole jest prowadzony w nowoczesny i atrakcyjny sposób – bez tradycyjnych podręczników i dziesiątek powtarzalnych gramatycznych zadań. Proponowane przez nas kursy angielskiego online charakteryzują się konwersacyjną formułą, a za ich prowadzenie odpowiadają wykwalifikowani lektorzy polskojęzyczni oraz native speakerzy, którzy mają doświadczenie w pracy z polskimi słuchaczami. Dzięki temu nie tylko zadbasz o swój kompleksowy rozwój językowy, ale także przełamiesz towarzyszącą Ci barierę komunikacyjną. Regularna nauka w noProblem udowodni Ci, że cel w postaci biegłości językowej jest jak najbardziej osiągalny!

Warto podkreślić, że jako noProblem oferujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu naszymi słuchaczami zostają zarówno osoby mogące pochwalić się zaawansowanym stopniem znajomości tego języka, jak i ci, którzy pragną zacząć przygodę z nim „od zera”. Decydując się na naukę w naszej szkole, możesz wybrać także tryb zajęć, jaki najbardziej Ci odpowiada. Jeśli preferujesz zajęcia w niewielkich zespołach liczących do pięciu osób, to świetnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie angielski w grupie. Jeżeli natomiast zależy Ci na tym, aby pracować sam na sam z lektorem, to polecamy indywidualny kurs angielskiego online.

Pamiętaj również o tym, że nauka angielskiego nie zna ograniczeń wiekowych. Z oferty noProblem możesz skorzystać zarówno wtedy, gdy jesteś seniorem i szukasz grupy językowej łączącej słuchaczy na podobnym etapie życia, jak i w momencie, gdy interesuje Cię pasjonujący angielski do studentów.

Zapraszamy do kontaktu i wspólnej podróży przez barwną krainę języka angielskiego!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *