Czasy przeszłe współtworzące angielski, a dokładniej jego gramatykę, stanowią bardzo ważne zagadnienie, które musi zrozumieć każdy, kto chce sprawnie posługiwać się tym językiem. W języku angielskim czasy przeszłe pełnią kluczową rolę, pozwalając nam opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Dla uczących się tego języka, zwłaszcza dla polskich studentów, opanowanie różnych form czasów przeszłych jest istotne nie tylko dla poprawności gramatycznej, ale także dla płynności i precyzji w komunikacji. W języku angielskim wyróżniamy kilka czasów przeszłych, z których każdy ma swoje unikalne zastosowanie i kontekst.

Rozróżnienie pomiędzy Past Simple a Past Continuous, czy zrozumienie subtelnych różnic między Past Perfect a Past Perfect Continuous, może wydawać się skomplikowane, lecz jest niezbędne do dokładnego i wyraźnego opisu przeszłości. Zrozumienie, kiedy i jak używać tych czasów, pozwala nie tylko na poprawne konstruowanie zdań, ale także na wyrażanie niuansów i głębi zdarzeń oraz emocji z przeszłości.

W niniejszym artykule przeanalizujemy wszystkie podstawowe czasy przeszłe w angielskim, wyjaśniając ich zastosowanie i przedstawiając przykładowe zdania. Naszym celem jest zapewnienie polskim uczniom jasnych i praktycznych wskazówek, które pomogą im lepiej zrozumieć i stosować angielskie czasy przeszłe w różnych kontekstach komunikacyjnych.

Jakie są podstawowe czasy przeszłe w języku angielskim?

Język angielski obfituje w czasy przeszłe, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie i kontekst. Dla słuchaczy, którzy uczą się angielskiego, zrozumienie tych czasów jest kluczowe dla dokładnego wyrażania myśli i doświadczeń z przeszłości. Przyjrzyjmy się więc czterem podstawowym czasom przeszłym w języku angielskim.

Past Simple (Prosty czas przeszły)

Kiedy zastanawiamy się, jakie są czasy przeszłe po angielsku, prawdopodobnie pierwszym, który przychodzi nam do głowy jest czas Past Simple. To bez wątpienia najczęściej używany czas przeszły w języku angielskim. Używamy go, aby mówić o zdarzeniach, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Czas ten jest idealny do opowiadania o konkretnych wydarzeniach, takich jak „I visited London last year” (Odwiedziłem Londyn w zeszłym roku). Struktura Past Simple jest stosunkowo prosta, co czyni go pierwszym wyborem dla wielu osób uczących się angielskiego.

Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

Ten czas używamy do opisania akcji trwającej w konkretnym momencie w przeszłości lub do zdarzeń, które były w toku, gdy coś innego się wydarzyło. Przykładem może być zdanie „I was reading when the phone rang” (Czytałem, kiedy zadzwonił telefon). Past Continuous pomaga uchwycić poczucie trwania zdarzenia w przeszłości.

Past Perfect (Czas przeszły dokonany)

Studenci analizujący różne czasy przeszłe w angielskim często zadają sobie pytanie: kiedy używamy Past Perfect? Stosuje się go w celu opisania akcji, która miała miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Ten czas pomaga ułożyć zdarzenia w logicznej kolejności. Przykład: „I had finished my work before the movie started” (Skończyłem pracę, zanim zaczął się film). Past Perfect jest przydatny w sytuacjach, gdy potrzebujemy pokazać, że jedno zdarzenie wyprzedziło drugie w przeszłości.

Past Perfect Continuous (Czas przeszły dokonany ciągły)

Ten czas łączy w sobie aspekty Past Perfect i Past Continuous. Używamy go, aby opisać długotrwałą akcję, która miała miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Przykładem jest zdanie „I had been studying English for five years before I moved to London” (Uczyłem się angielskiego przez pięć lat, zanim przeprowadziłem się do Londynu). Czas ten podkreśla długość trwania akcji przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Poszczególne czasy przeszłe w angielskim mają swoją specyficzną budowę i unikalne zastosowanie. Stanowią niezbędne narzędzie do dokładnego opisu różnych sytuacji z przeszłości. Dla słuchaczy języka angielskiego ważne jest, aby zrozumieć różnice między nimi i nauczyć się ich stosować w odpowiednich kontekstach.

W kolejnych częściach tego artykułu szczegółowo opiszemy zastosowanie tych czasów.

Czasy przeszłe w angielskim: na czym polega Past Simple i kiedy go używamy?

Czasy przeszłe w angielskim: na czym polega Past Simple i kiedy go używamy?

Past Simple, jak już wspomnieliśmy, to jeden z najbardziej podstawowych i często używanych czasów w języku angielskim. Służy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Jest to czas, który pozwala na jasne i konkretne przedstawienie zdarzeń z przeszłości, niezależnie od tego, czy wydarzyły się one kilka minut temu czy wiele lat wcześniej. Aby poprawnie używać Past Simple, ważne jest zrozumienie określników czasu, które często towarzyszą temu czasowi, oraz kontekstów, w których jest on stosowany.

 • Zdarzenia zakończone w przeszłości

Past Simple jest idealnym wyborem do opisywania działań, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Przykłady użycia tego czasu obejmują opowiadanie o wydarzeniach historycznych, osobistych doświadczeniach czy codziennych czynnościach, które już się zakończyły. Na przykład, zdanie „I watched a movie last night” (Obejrzałem film wczoraj wieczorem) jasno wskazuje na zakończone działanie.

 • Opowiadanie historii i anegdot

Past Simple jest również często wykorzystywany do opowiadania historii i anegdot. Pozwala na uporządkowanie wydarzeń w logicznej kolejności, co jest kluczowe w narracji. Na przykład, „When I was a child, I lived in a small town” (Kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem w małym miasteczku) to typowe użycie Past Simple w kontekście narracyjnym.

Charakterystyczne określenia czasowe dla Past Simple

Jeśli chcesz dobrze zrozumieć czasy przeszłe w angielskim i ich użycie w zdaniach, musisz wiedzieć, jak je rozpoznać. W przypadku Past Simple istnieją specyficzne określniki czasu, które często mu towarzyszą, pomagając określić, kiedy dokładnie zdarzenie miało miejsce. Do najpowszechniej używanych określników tego typu należą:

 • yesterday (wczoraj): „I met her yesterday.”,
 • last (ostatni, np. „last week”, „last month”, „last year”): „We visited Paris last summer.”,
 • ago (temu, np. „two days ago”, „years ago”): „She graduated ten years ago.”,
 • in (w roku, np. „in 2005”, „in the 1990s”): „He was born in 1982.”,
 • when (kiedy): „When I was young, I used to play football.”.

Użycie tych określników czasu z Past Simple pomaga w precyzyjnym wskazaniu momentu, w którym dane zdarzenie miało miejsce. Dla słuchaczy polskich ważne jest zrozumienie, jak te określenia czasowe współdziałają z czasem przeszłym, aby poprawnie opisywać przeszłe wydarzenia.

Jak formułować Past Simple?

W kontekście przyswojenia tego, jak działają czasy przeszłe w angielskim, ważne jest poznanie ich budowy. Past Simple tworzy się przy użyciu czasownika w formie przeszłej, tj. czasownika regularnego z końcówką -ed lub czasownika nieregularny w drugiej formie.

 • „I watched this film 2 days ago” (Obejrzałem ten film dwa dni temu)
 • „They saw this film in the cinema last Saturday” (Oni widzieli ten film w kinie w zeszłą sobotę)

Przykłady i ćwiczenia dla czasu Past Simple

Aby lepiej opanować Past Simple, ważne jest praktykowanie tego czasu poprzez tworzenie własnych zdań i rozwiązywanie ćwiczeń. Oto kilka przykładów i propozycji ćwiczeń, które mogą pomóc w zrozumieniu i stosowaniu Past Simple:

 1. „She visited her grandparents last weekend.” (Odwiedziła swoich dziadków w zeszły weekend.)
 2. „I finished the book yesterday.” (Skończyłem tę książkę wczoraj.)
 3. „They made a delicious cake for her birthday.” (Zrobili pyszny tort na jej urodziny.)

Czasy przeszłe po angielsku: czym jest i kiedy używamy Past Continuous?

Poznając przeszłe czasy w angielskim, nie sposób ominąć czas Past Continuous. Past Continuous, znany również jako czas przeszły ciągły, jest niezbędny w języku angielskim do opisywania działań, które były w trakcie wykonywania w konkretnym momencie w przeszłości. Jest to czas, który pozwala na szczegółowe przedstawienie kontekstu zdarzeń, ukazując ich trwający charakter. Dla słuchaczy języka angielskiego, zrozumienie Past Continuous i jego zastosowania w połączeniu z Past Simple jest kluczowe dla płynnego i precyzyjnego opowiadania o przeszłości.

 • Opis zdarzeń trwających w określonym czasie w przeszłości

Past Continuous jest używany do przedstawienia akcji, która trwała przez pewien czas w przeszłości. Jest to idealny czas do opisania czynności, które były w trakcie wykonywania w określonym momencie, np. „I was reading a book at 8 pm yesterday” (Czytałem książkę wczoraj o 20:00). Takie użycie pomaga słuchaczowi wyobrazić sobie scenę i czas trwania akcji.

 • Zdarzenia równoczesne w przeszłości

Past Continuous jest również używany do opisywania dwóch lub więcej działań odbywających się równocześnie. Przykładem może być zdanie „While I was cooking, my daughter was doing her homework” (Kiedy gotowałam, moja córka odrabiała pracę domową). Użycie Past Continuous podkreśla, że obie czynności odbywały się jednocześnie i trwały przez jakiś czas.

Użycie Past Simple i Past Continuous razem – na czym to polega?

Często stosuje się Past Continuous w połączeniu z Past Simple, aby pokazać, że jedno krótkie zdarzenie (w Past Simple) przerwało inne, dłuższe działanie (w Past Continuous). Przykład:

 • „I was walking in the park when I met John” (Spacerowałem po parku, kiedy spotkałem Johna).

Wyrażenie „was walking” (spacerowałem) wskazuje na trwającą akcję – rozpoczętą jakiś czas wcześniej, podczas gdy „met” (spotkałem) jest krótkim zdarzeniem, które miało miejsce w pewnym momencie podczas tego spaceru.

Jak prawidłowo formułować Past Continuous?

Past Continuous tworzy się przy użyciu „was/were” i czasownika z końcówką „-ing”.

 • „I was playing” (grałem)
 • „They were watching” (oglądali).

Jest to prosta, ale potężna forma, która pozwala na dynamiczne opisywanie przeszłości.

Przykłady i ćwiczenia dla czasu Past Continuous

Przykłady i ćwiczenia dla czasu Past Continuous

Aby opanować charakteryzujące język angielski czasy przeszłe, należy regularnie wykonywać ćwiczenia gramatyczne i poznawać praktyczne przykłady zastosowania danych konstrukcji w zdaniach. Nie inaczej jest w przypadku Past Continuous – w celu pełnego zrozumienia tego czasu trzeba praktykować jego tworzenie i używanie w różnych kontekstach. Na przykład, możesz opisać, co robiłeś/robiłaś w dokładnie o tej godzinie wczoraj, lub stworzyć historie, w których opisujesz równocześnie zachodzące zdarzenia (jak w przykładzie o gotowaniu i odrabianiu lekcji). Ważne jest, aby pamiętać o zastosowaniu właściwych form czasowników i poprawnym użyciu „was/were”.

W kontekście narracji, ważne jest zrozumienie, jak Past Continuous współdziała z Past Simple. Możesz ćwiczyć tworzenie zdań, w których jedno krótkie zdarzenie (w Past Simple) przerywa inną, trwającą akcję (w Past Continuous), co pomaga w budowaniu płynnej i spójnej narracji. Przykładem może być zdanie:

 • „I was watching TV when the phone rang” (Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił telefon), gdzie „was watching” wskazuje na trwającą akcję, a „rang” na krótkie zdarzenie, które ją przerwało.

Innymi częstymi przykładami na użycie tych dwóch czasów mogą być:

 • „Jedliśmy kolację, kiedy przyszedł sąsiad”,
 • „Jechałam samochodem kiedy zobaczyłam wypadek”,
 • „Oglądaliśmy film kiedy zgasł prąd”.

Zrozumienie i umiejętne stosowanie Past Continuous jest kluczowe dla płynnego opowiadania historii i dokładnego opisu zdarzeń w przeszłości. Ćwiczenie i eksperymentowanie z różnymi kontekstami pozwala słuchaczom na lepsze opanowanie tego czasu i bardziej efektywne wykorzystanie języka angielskiego w komunikacji.

Czasy przeszłe w języku angielskim: jak rozpoznać Past Perfect i kiedy go stosować?

Past Perfect, czyli czas przeszły dokonany, jest jednym z bardziej złożonych czasów w języku angielskim, ale jego zrozumienie i stosowanie są niezwykle ważne dla precyzyjnego i efektywnego komunikowania się. Past Perfect służy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Jest to kluczowe, gdy chcemy pokazać sekwencję wydarzeń lub podkreślić ich chronologię.

 • Zdarzenia, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości

Głównym zastosowaniem Past Perfect jest wskazywanie na akcję, która została zakończona przed innym zdarzeniem w przeszłości. Na przykład, w zdaniu „I had finished my work before I went to the cinema” (Skończyłem pracę, zanim poszedłem do kina), konstrukcja „had finished” wskazuje, że zakończenie pracy nastąpiło przed pójściem do kina. Użycie Past Perfect pozwala zatem na ułożenie zdarzeń w logicznej kolejności.

 • Łączenie zdarzeń w przeszłości

Past Perfect jest również używany do łączenia zdarzeń, które miały miejsce w różnych momentach przeszłości. Pozwala to na stworzenie bardziej złożonych i szczegółowych opisów sytuacji. Przykładowo, zdanie „By the time the teacher arrived, the students had already started the test” (Do czasu przybycia nauczyciela, uczniowie już rozpoczęli test) wykorzystuje Past Perfect („had already started”) do podkreślenia, że rozpoczęcie testu nastąpiło przed przybyciem nauczyciela.

Jak poprawnie formułować Past Perfect?

Past Perfect tworzy się przy użyciu „had” i czasownika regularnego z końcówką „-ed” lub nieregularnego w trzeciej formie.

 • „I had played” (zagrałem)
 • „They had watched” (obejrzeli)

Przykłady i ćwiczenia dla czasu Past Perfect

Aby lepiej zrozumieć i nauczyć się stosować Past Perfect, ważne jest regularne praktykowanie tego czasu poprzez tworzenie zdań i małych narracji. Słuchacze mogą na przykład opisać serię wydarzeń z własnego życia, używając Past Perfect do wskazania na akcje, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami. Innym ćwiczeniem może być tworzenie fikcyjnych historii, w których różne zdarzenia są ze sobą powiązane chronologicznie.

 1. „She had already left when I arrived” (Ona już wyszła, kiedy przybyłem).
 2. „We had eaten dinner before we watched the movie” (Zjedliśmy obiad, zanim obejrzeliśmy film).
 3. „They had sold their house before they moved to Portugal” (Sprzedali swój dom zanim przenieśli się do Portugalii) – oba zdarzenia miały miejsce w przeszłości, najpierw sprzedali dom a potem przeprowadzili się do Portugalii.

Past Perfect jest niezwykle przydatny w sytuacjach, gdy chcemy opisać zdarzenia mające wpływ na inne wydarzenia w przeszłości. Jego właściwe zrozumienie i stosowanie znacznie podnosi poziom zaawansowania w używaniu języka angielskiego, umożliwiając tworzenie bardziej skomplikowanych i bogatych w niuanse wypowiedzi.

Czasy przeszłe w angielskim: jakie jest zastosowanie Past Perfect Continuous?

Past Perfect Continuous, znany także jako czas przeszły dokonany ciągły, jest jednym z bardziej złożonych aspektów gramatycznych w języku angielskim. Ten czas jest używany głównie do podkreślenia czasu trwania zdarzeń przed innym punktem w przeszłości, zwłaszcza gdy te zdarzenia mają długotrwały charakter. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy pokazać, że działanie rozpoczęło się w przeszłości i trwało aż do innego momentu, również w przeszłości.

 • Podkreślenie trwania zdarzeń przed innym punktem w przeszłości

Głównym zastosowaniem Past Perfect Continuous jest podkreślanie długości trwania akcji przed innym zdarzeniem lub momentem w czasie. Na przykład, zdanie „I had been reading for two hours before she called” (Czytałem przez dwie godziny, zanim ona zadzwoniła) podkreśla, że akcja czytania trwała przez określony okres (2 godziny) i zakończyła się w momencie, gdy nastąpiło kolejne zdarzenie – telefon.

 • Opis działań długotrwałych w przeszłości

Past Perfect Continuous jest również idealny do opisywania długotrwałych działań w przeszłości, które miały wpływ na późniejsze zdarzenia lub sytuacje. Na przykład, „We had been working on the project for several months when it was finally completed” (Pracowaliśmy nad projektem przez kilka miesięcy, zanim został w końcu ukończony) pokazuje, że praca nad projektem była długotrwała i kontynuowana aż do jej zakończenia.

W jaki sposób prawidłowo formułować Past Perfect Continuous?

Past Perfect Continuous tworzy się przy użyciu „had been” i czasownika z końcówką „-ing”.

 • „I had been playing” (grałem)
 • „They had been watching” (oglądali).

Przykłady i ćwiczenia dla czasu Past Perfect Continuous

Zrozumienie i stosowanie Past Perfect Continuous, podobnie jak innych czasów przeszłych w angielskim, wymaga praktyki. Słuchacze mogą ćwiczyć ten czas, tworząc zdania, które opisują długotrwałe działania w przeszłości, kończące się konkretnym zdarzeniem. Na przykład, mogą opisać, co robili przez długi czas przed ważnym wydarzeniem w ich życiu.

 1. „He had been studying English for years before he moved to the United States” (Uczył się angielskiego przez lata, zanim przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych).
 2. „They had been traveling around Asia for months when they decided to settle in Thailand” (Podróżowali po Azji przez miesiące, zanim zdecydowali się osiedlić w Tajlandii).
 3. „They had been in London for five years before they moved to Paris” (Mieszkali w Londynie pięć lat zanim przeprowadzili się do Paryża).

Użycie Past Perfect Continuous pozwala na bardziej szczegółowe opisywanie doświadczeń z przeszłości. Jest to czas, który pomaga w budowaniu głębszego zrozumienia zdarzeń i ich wpływu na przyszłe akcje lub sytuacje. Regularne ćwiczenia pomogą Ci z łatwością stosować ten czas w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych.

Czasy angielskie przeszłe – porównanie

Rozumienie różnic między poszczególnymi czasami przeszłymi w języku angielskim jest kluczowe dla efektywnej i precyzyjnej komunikacji. Poniżej przedstawiamy tabelę porównującą cztery główne czasy przeszłe, która pomoże w lepszym zrozumieniu ich zastosowań i różnic.

CzasUżyciePrzykład
Past SimpleOpis zdarzeń zakończonych w przeszłości.„I visited Paris last year.”
Past ContinuousOpis działań trwających w określonym czasie w przeszłości.„I was reading when she called.”
Past PerfectOpis zdarzeń, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości.„I had finished my work before I went out.”
Past Perfect ContinuousPodkreślenie trwania działań przed innym punktem w przeszłości.„I had been working there for five years before I quit.”

Czasy przeszłe w angielskim często sprawiają problemy polskim studentom i budzą wątpliwości dotyczące tego, kiedy używamy każdego z nich. Dlatego poniżej przedstawiamy proste wskazówki, jak wybrać odpowiedni czas przeszły.

 1. Past Simple: użyj, gdy chcesz opisać zakończone zdarzenie w przeszłości bez nacisku na jego trwanie.
 2. Past Continuous: idealny do opisania czynności trwającej w momencie innego zdarzenia lub do opisania równoczesnych działań.
 3. Past Perfect: stosuj, gdy potrzebujesz pokazać, że jedno zdarzenie wydarzyło się przed innym w przeszłości.
 4. Past Perfect Continuous: użyj, aby podkreślić długość trwania akcji przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Wybór odpowiedniego czasu przeszłego zależy od kontekstu wypowiedzi i tego, co chcemy przekazać. Zrozumienie subtelności każdego czasu pozwoli na bardziej precyzyjne i wyrafinowane używanie języka angielskiego.

Czasy przeszłe w angielskim – poznaj najczęściej popełniane błędy i sprawdź, jak ich unikać

Czasy przeszłe w angielskim – poznaj najczęściej popełniane błędy i sprawdź, jak ich unikać

Słuchacze języka angielskiego często napotykają specyficzne wyzwania podczas nauki i używania czasów przeszłych. Zrozumienie najczęstszych błędów i sposobów ich unikania jest kluczowe dla poprawy umiejętności językowych. Oto kilka typowych błędów oraz porady, jak ich unikać.

 • Użycie Past Simple zamiast Past Continuous

Słuchacze czasami używają Past Simple do opisania działania trwającego w przeszłości, gdy właściwszym byłby Past Continuous. Na przykład, zamiast mówić „I was reading when you called” (Czytałem, kiedy zadzwoniłeś), mogą błędnie powiedzieć „I read when you called”. Aby uniknąć tego błędu, warto pamiętać, że Past Continuous jest używany do opisywania akcji trwających w określonym momencie przeszłości.

 • Niepoprawne łączenie czasów przeszłych

Kolejnym typowym błędem jest niewłaściwe łączenie Past Simple z Past Perfect. Polski język nie posiada bezpośredniego odpowiednika Past Perfect, co może powodować trudności. Ważne jest, aby pamiętać, że Past Perfect (np. „had done”) używamy do opisania czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości.

 • Nadużywanie Past Perfect Continuous

Ten czas jest stosunkowo rzadko używany, ale polscy słuchacze czasami nadużywają go, próbując nadać swoim wypowiedziom bardziej zaawansowane brzmienie. Należy używać Past Perfect Continuous tylko wtedy, gdy chcemy podkreślić długotrwałość akcji przed innym zdarzeniem w przeszłości.

 • Błędy w formie czasowników

Zarówno w Past Simple, jak i w Past Perfect, kluczowe jest poprawne tworzenie form czasowników. Regularne ćwiczenie form nieregularnych i regularnych czasowników pomoże unikać błędów.

Aby uniknąć tych błędów, słuchacze powinni regularnie ćwiczyć i konsultować się z nauczycielami. Zrozumienie i stosowanie czasów przeszłych wymaga czasu i praktyki, ale systematyczne ćwiczenia i uważna analiza błędów przynoszą znaczącą poprawę w umiejętnościach językowych.

Podsumowanie

Czasy przeszłe w języku angielskim odgrywają kluczową rolę w precyzyjnym i efektywnym komunikowaniu się. Past Simple jest używany do opisywania zakończonych zdarzeń, Past Continuous do działań trwających w określonym momencie przeszłości, Past Perfect do zdarzeń, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami, a Past Perfect Continuous do podkreślenia długotrwałości działań przed innym punktem w przeszłości. Zrozumienie subtelnych różnic między tymi czasami przeszłymi oraz ich właściwe zastosowanie może znacznie wzbogacić umiejętności językowe.

Ważne jest to, aby regularnie je ćwiczyć i nie bać się popełniać błędów. Każdy błąd jest okazją do nauki i rozwoju. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi czasami przeszłymi w codziennych konwersacjach, pisanym języku oraz ćwiczeniach na zajęciach i poza nimi. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, a każdy krok w nauce przybliża do płynności i biegłości w języku angielskim.

Jeśli szukasz sprawdzonego sposobu na systematyczne rozwijanie swoich umiejętności językowych, to angielski Lublin w noProblem jest rozwiązaniem wprost stworzonym dla Ciebie. Co wyróżnia kursy w naszej szkole? Oferujemy angielski online, który dzięki swojej wirtualnej formie pozwala na udział w zajęciach słuchaczom z dowolnej miejscowości w Polsce. Nasze kursy wyróżniają się bardzo praktyczną, konwersacyjną formułą. Zajęcia prowadzone są zarówno przez wykwalifikowanych lektorów polskojęzycznych, jak i doświadczonych native speakerów. To zróżnicowanie sprzyja przełamywaniu barier językowych naszych kursantów i pomaga im osiągnąć cel w postaci osiągnięcia biegłości językowej.

Angielski online dla dorosłych w noProblem stanowi okazję do regularnej pracy nad swoimi umiejętnościami językowymi w oparciu o autorskie, interesujące materiały. U nas nie będziesz mieć do czynienia z tradycyjnymi podręcznikami, które byłyby dla Ciebie echem przeszłości kojarzącym się z czasami przesiadywania w szkolnej ławie. Na naszych zajęciach uczymy słuchaczy mechanizmów rządzących językiem angielskim oraz wykorzystywania ich w praktyce, dzięki czemu po pewnym czasie są oni w stanie sprawnie formułować myśli po angielsku i z łatwością komunikować się w tym języku. Co istotne, oferujemy różne poziomy angielskiegona nasze kursy zapisują się zarówno osoby, które chcą zacząć przygodę z tym językiem obcym „od zera”, jak i ci mogący pochwalić się już pewnym stopniem znajomości języka angielskiego. Wartym uwagi udogodnieniem jest również to, że możesz wybrać tryb nauki dopasowany do Twoich preferencji. Jeśli lubisz pracę w zespole, to dobrą opcją będzie dla Ciebie nasz angielski w grupie. Zwolennikom nauki sam na sam z lektorem rekomendujemy natomiast zapisanie się na indywidualny kurs angielskiego online.

W naszej ofercie znajdziesz także wiele innych ciekawych kursów, w tym m.in.:

Zachęcamy do kontaktu i wspólnej podróży po ekscytującym świecie języka angielskiego!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *