Dla wielu osób poznających język angielski strona bierna okazuje się na pewnym etapie nauki sporym wyzwaniem. Zrozumienie rządzących nią zasad oraz opanowanie jej w praktyce jest jednak niezbędne do dalszego podnoszenia swojego poziomu językowego. Strona bierna w angielskim, znana jako „passive voice”, jest strukturą gramatyczną, która odwraca zwykły porządek zdania, skupiając się bardziej na działaniu lub stanie niż na jego wykonawcy. W przeciwieństwie do strony czynnej, gdzie podmiot wykonuje działanie (np. „John napisał list”), strona bierna kładzie nacisk na odbiorcę działania lub na sam proces (np. „List został napisany przez Johna”). Użycie strony biernej jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy wykonawca czynności jest nieznany, nieistotny lub chcemy na niego nie zwracać uwagi.

Znajomość strony biernej jest kluczowa dla zrozumienia i efektywnego komunikowania się w języku angielskim, szczególnie w kontekstach formalnych, takich jak pisanie akademickie, raporty biznesowe czy wiadomości prasowe. Jest to również istotne narzędzie językowe, które pozwala na bardziej zróżnicowany i bogaty sposób wyrażania myśli. W tym artykule przyjrzymy się, jak tworzyć zdania w stronie biernej, w jaki sposób różnią się one od zdań w stronie czynnej oraz kiedy ich używanie jest najbardziej odpowiednie. Zapoznamy się również z praktycznymi przykładami, które pomogą polskim słuchaczom języka angielskiego lepiej zrozumieć i stosować tę ważną konstrukcję gramatyczną.

Strona bierna w angielskim – co to jest?

Strona bierna w angielskim – co to jest?

Na początku zacznijmy od omówienia podstaw interesującego nas dziś zagadnienia. Co to jest strona bierna w angielskim i w jakim celu się z niej korzysta? Strona bierna w języku angielskim jest strukturą gramatyczną, która pozwala na przedstawienie czynności lub stanu, kładąc większy nacisk na efekt tej czynności lub jej odbiorcę, niż na jej wykonawcę. Stronę bierną tworzy się poprzez użycie odpowiedniej formy czasownika „to be” (być) w połączeniu z czasownikiem w formie trzeciej (past participle) lub, w przypadku czasowników regularnych, z końcówką -ed. Kluczowym elementem jest tu przesunięcie tradycyjnego podmiotu na koniec zdania lub całkowite jego pominięcie, jeśli nie jest on istotny dla sensu wypowiedzi.

Jak zrobić stronę bierną w angielskim w prawidłowy sposób? Aby lepiej zrozumieć, jak tworzy się zdania w stronie biernej, przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Zdanie w stronie czynnej: „She sings this song” (Ona śpiewa tę piosenkę), w stronie biernej brzmiałoby: „This song is sung by her” (Ta piosenka jest śpiewana przez nią). W tym przypadku „she” (ona), tradycyjny podmiot zdania, staje się dopełnieniem w stronie biernej, a uwaga skupia się na piosence, która jest teraz podmiotem zdania.

W kontekście tego, jak się tworzy stronę bierną w angielskim, warto zwrócić uwagę na to, że używa się jej w przypadku różnych czasów gramatycznych. Poniżej prezentujemy przykłady zdań w stronie czynnej wraz z ich odpowiednikami w stronie biernej dla wybranych, najpopularniejszych czasów.

1. Present Simple

 • Czynna: „This company produces cars.” (Ta firma produkuje samochody.)
 • Bierna: „Cars are produced by this company.” (Samochody są produkowane przez tę firmę.)

2. Past Simple

 • Czynna: „The artist painted a portrait.” (Artysta namalował portret.)
 • Bierna: „A portrait was painted by the artist.” (Portret został namalowany przez artystę.)

3. Future Simple

 • Czynna: „They will build a new bridge.” (Oni zbudują nowy most.)
 • Bierna: „A new bridge will be built by them.” (Nowy most zostanie zbudowany przez nich.)

4. Present Perfect

 • Czynna: „The scientists have discovered a new species.” (Naukowcy odkryli nowy gatunek.)
 • Bierna: „A new species has been discovered by the scientists.” (Nowy gatunek został odkryty przez naukowców.)

W każdym z tych przypadków forma bierna przekształca tradycyjną strukturę zdania, przesuwając podmiot na koniec zdania lub całkowicie go pomijając. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy chcemy skoncentrować uwagę na efekcie działania lub jego odbiorcy, a nie na wykonawcy.

Jak zrobić stronę bierną w angielskim? Struktura zdań w stronie biernej

Zrozumienie struktury zdań w stronie biernej jest kluczowe dla efektywnego stosowania tej formy w języku angielskim. Strona bierna w angielskim składa się z kilku głównych elementów, które razem tworzą jej unikalną konstrukcję.

 • Pierwszym i najważniejszym elementem zdania w stronie biernej jest czasownik „to be” w odpowiedniej formie, zależnej od czasu gramatycznego, w jakim chcemy wypowiedzieć zdanie. Stąd istotne jest zdecydowane opanowanie odmian tego czasownika, również dla pytań i przeczeń.
 • Następnie dodajemy trzecią formę czasownika głównego (past participle) lub czasownik regularny z końcówką -ed. Opcjonalnie, możemy też dodać wykonawcę czynności, wykorzystując przyimek „by”.
 • Ważnym aspektem strony biernej jest słowo „by”, które służy do wprowadzenia wykonawcy czynności. Jego użycie jest jednak opcjonalne i zależy od kontekstu – czasem wykonawca czynności jest nieznany lub jego tożsamość nie jest ważna dla sensu zdania, lub celowo chcemy go pominąć.

Oto kilka przykładów zdań w stronie biernej, które ilustrują różne zastosowania i struktury.

1. Z użyciem „by” (podając wykonawcę czynności)

 • „This novel was written by George Orwell.” (Ta powieść została napisana przez George’a Orwella.)
 • „The cake has been eaten by the children.” (Ciasto zostało zjedzone przez dzieci.)

2. Bez użycia „by” (gdy wykonawca nie jest istotny lub znany)

 • „The window was broken.” (Okno zostało rozbite.)
 • „A new method will be introduced.” (Nowa metoda zostanie wprowadzona.)

3. Z użyciem różnych czasów gramatycznych

 • Present Simple: „The letters are delivered every morning.” (Listy są dostarczane każdego poranka.)
 • Past Simple: „The speech was given last night.” (Przemówienie zostało wygłoszone wczoraj wieczorem.)
 • Future Simple: „The project will be completed by next month.” (Projekt zostanie ukończony w przyszłym miesiącu.)

Rozumienie tych elementów i ich stosowanie w praktyce jest niezbędne dla każdego uczącego się angielskiego. Strona bierna w języku angielskim pozwala na bardziej zróżnicowaną i elastyczną komunikację, a także na większą precyzję w wyrażaniu myśli i idei. Używanie jej w odpowiednich sytuacjach może znacząco poprawić płynność i poprawność językową.

Strona bierna w angielskim – jak tworzyć ją poprawnie w zależności od czasu gramatycznego?

Strona bierna w angielskim – jak tworzyć ją poprawnie w zależności od czasu gramatycznego?

Zrozumienie, jak różne czasy gramatyczne wpływają na strukturę zdania w stronie biernej, jest kluczowe dla efektywnego stosowania tej konstrukcji w języku angielskim. Każdy czas gramatyczny ma swoją specyficzną formułę tworzenia strony biernej, co pozwala na precyzyjne dopasowanie wypowiedzi do kontekstu.

Jak stworzyć stronę bierną w angielskim? Czasy proste

W czasach prostych, takich jak Present Simple czy Past Simple, tworzymy stronę bierną, jak już wcześniej wspomnieliśmy, używając odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz czasownika głównego w formie trzeciej (past participle) lub z końcówką -ed.

 • Present Simple: „Teachers teach students” (Nauczyciele uczą uczniów) w stronie biernej brzmi „Students are taught by teachers” (Uczniowie są uczeni przez nauczycieli).
 • Past Simple: „She wrote a letter” (Ona napisała list) zmienia się na „A letter was written by her” (List został napisany przez nią).

Angielska strona bierna – czasy złożone

W czasach złożonych, jak Present Perfect czy Past Perfect, struktura jest nieco bardziej skomplikowana. Wymaga użycia dodatkowych czasowników pomocniczych.

 • Present Perfect: „They have completed the project” (Oni ukończyli projekt) w stronie biernej przyjmuje formę „The project has been completed by them” (Projekt został ukończony przez nich).
 • Past Perfect: „The chef had prepared the meal” (Szef kuchni przygotował posiłek) staje się „The meal had been prepared by the chef” (Posiłek został przygotowany przez szefa kuchni).

Strona bierna w języku angielskim – czasy przyszłe

W czasach przyszłych, jak Future Simple, strona bierna wymaga użycia czasownika modalnego „will”.

 • Future Simple: „They will repair the car” (Oni naprawią samochód) w stronie biernej brzmi „The car will be repaired by them” (Samochód zostanie naprawiony przez nich).

Różnice w strukturze stron biernej w różnych czasach są kluczowe dla precyzyjnego wyrażania myśli. Poniżej przedstawiamy przykłady zdań z zastosowaną stroną bierną w przypadku różnych czasów gramatycznych.

1. Present Simple

 • „The books are stored in the library.” (Książki są przechowywane w bibliotece.)

2. Past Simple

 • „The letter was sent last week.” (List został wysłany w zeszłym tygodniu.)

3. Future Simple

 • „The new model will be launched next year.” (Nowy model zostanie wprowadzony w przyszłym roku.)

4. Present Perfect

 • „The report has been submitted.” (Raport został złożony.)

5. Past Perfect

 • „The decision had been made before the meeting.” (Decyzja została podjęta przed spotkaniem.)

Zrozumienie tych różnic umożliwia efektywne i precyzyjne wykorzystanie strony biernej w różnych kontekstach, szczególnie gdy kontekst czasowy jest istotny.

Kiedy używamy strony biernej w języku angielskim?

Strona bierna w języku angielskim jest używana w specyficznych sytuacjach, w których chcemy skupić uwagę na przedmiocie lub efekcie działania, zamiast na jego wykonawcy. Jest to szczególnie przydatne w różnych kontekstach językowych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

Jednym z głównych zastosowań strony biernej jest sytuacja, gdy wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny. Na przykład, jeśli mówimy: „The window was broken” (Okno zostało rozbite), nie podajemy informacji, kto to zrobił, ponieważ może to być nieistotne lub nieznane albo chcemy uniknąć konsekwencji. Strona bierna jest również używana, gdy chcemy uniknąć wskazania na konkretną osobę lub grupę jako wykonawców czynności, co może być przydatne w formalnym pisaniu, takim jak raporty biznesowe czy akademickie.

W formalnym języku, strona bierna jest często stosowana, aby nadać wypowiedzi bardziej obiektywny i neutralny charakter. Na przykład, w badaniach naukowych zamiast pisać „We conducted an experiment” (Przeprowadziliśmy eksperyment), częściej używa się formy „An experiment was conducted” (Eksperyment został przeprowadzony), co skupia uwagę na eksperymencie, a nie na osobach go przeprowadzających.

W mniej formalnych kontekstach, strona bierna może być używana, aby nadać wypowiedzi inny ton lub charakter. Na przykład, w codziennej konwersacji można powiedzieć „My car is being repaired” (Mój samochód jest reperowany), zamiast „Mechanics are repairing my car” (Mechanicy reperują mój samochód), tutaj jest oczywistym fakt, że samochód podlega reperacji w warsztacie i nie ma potrzeby wspominania o mechanikach, ważniejszy jest fakt, że samochód jest w naprawie.

Jednym z powszechnych błędów w stosowaniu strony biernej jest jej nadużywanie, co może prowadzić do tworzenia zdań brzmiących nienaturalnie lub zbyt skomplikowanych. Ważne jest, aby używać strony biernej umiejętnie i w odpowiednich sytuacjach. Innym błędem jest niepoprawne tworzenie struktur biernych, szczególnie w przypadku wyboru niewłaściwej formy czasownika „to be” lub czasownika głównego. Praktyka i zrozumienie zasad rządzących stroną bierną są kluczowe dla uniknięcia tych pomyłek i efektywnego stosowania tej formy w języku angielskim.

Strona bierna w języku angielskim i w języku polskim – porównanie

Strona bierna jest obecna zarówno w języku angielskim, jak i polskim, jednak istnieją pewne różnice w jej użyciu i konstrukcji w obu tych językach.

W języku angielskim, jak już wspomniano, strona bierna tworzona jest za pomocą odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz czasownika głównego w formie trzeciej (past participle). Angielska strona bierna często wykorzystuje przyimek „by” do wprowadzenia wykonawcy czynności, choć jego użycie jest opcjonalne. Natomiast w języku polskim strona bierna tworzona jest za pomocą odpowiednich form czasowników oraz, w niektórych przypadkach, przez dodanie odpowiednich przymiotników lub imiesłowów.

Jedną z głównych różnic jest to, że w języku polskim strona bierna jest mniej powszechna niż w angielskim, szczególnie w mowie potocznej. Polska strona bierna może brzmieć nieco bardziej formalnie i jest częściej używana w języku pisemnym.

Oto kilka przykładów zdań w języku polskim oraz ich odpowiedniki w języku angielskim.

Przykład nr 1

 • Polski: „Książka została przeczytana.”
 • Angielski: „The book has been read.” (Książka została przeczytana.)

Przykład nr 2

 • Polski: „Obiad jest przygotowywany.”
 • Angielski: „Dinner is being prepared.” (Obiad jest przygotowywany.)

Przykład nr 3

 • Polski: „List został napisany przez Marię.”
 • Angielski: „The letter was written by Maria.” (List został napisany przez Marię.)

Te przykłady pokazują, że choć struktura zdań biernej w obu językach jest podobna, to istnieją różnice w częstotliwości użycia i pewnych niuansach konstrukcyjnych. Zrozumienie tych różnic może pomóc polskim uczącym się angielskiego w lepszym opanowaniu tej formy gramatycznej.

Angielska strona bierna – ćwiczenia praktyczne

Angielska strona bierna – ćwiczenia praktyczne

Aby lepiej zrozumieć i przyswoić strukturę strony biernej w języku angielskim, skuteczną metodą jest praktyczne stosowanie tej formy. Oto kilka ćwiczeń, które można wykonać samodzielnie, aby poprawić swoje umiejętności w tym zakresie.

1. Przekształcanie zdań ze strony czynnej na bierną

Weź zdanie w stronie czynnej i przekształć je na stronę bierną. Przykład takiej transformacji przedstawiamy poniżej.

 • Czynna: „The company is launching a new product.” (Firma wprowadza nowy produkt.)
 • Bierna: „A new product is being launched by the company.” (Nowy produkt jest wprowadzany przez firmę.)

2. Przekształcanie zdań ze strony biernej na czynną

Zastosuj proces odwrotny: weź zdanie w stronie biernej i przekształć je na stronę czynną. Przykład takiego przekształcenia prezentujemy poniżej.

 • Bierna: „The book was written by the author.” (Książka została napisana przez autora.)
 • Czynna: „The author wrote the book.” (Autor napisał książkę.)

3. Tworzenie zdań w różnych czasach gramatycznych

Spróbuj stworzyć zdania w stronie biernej w różnych czasach gramatycznych. Jak to zrobić? Spójrz na poniższe przykłady.

 • Future Simple: „A letter will be sent tomorrow.” (List zostanie wysłany jutro.)
 • Present Perfect: „The painting has been admired by many.” (Obraz został podziwiany przez wielu.)

4. Tłumaczenie zdań

Weź proste zdania w języku polskim i przetłumacz je na angielski, używając strony biernej. Przykład takiego tłumaczenia zamieściliśmy poniżej.

 • Polski: „Film został wyreżyserowany przez znanego reżysera.”
 • Angielski: „The film was directed by a famous director.”

Te ćwiczenia pomogą w zrozumieniu, jak zrobić stronę bierną w angielskim w praktyce, oraz w rozwoju umiejętności tworzenia poprawnych i płynnych zdań w tej formie. Regularne ćwiczenie jest kluczem do opanowania strony biernej i jej efektywnego stosowania w mowie i piśmie.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty strony biernej w języku angielskim. Dzięki temu wiesz już, co to jest strona bierna w angielskim, a także na czym polegają podstawy jej tworzenia, jak wykorzystywać ją poprawnie w przypadku różnych czasów gramatycznych, a takżę jakie są jej konkretne zastosowania oraz jak wypada ona w porównaniu ze stroną bierną w języku polskim. Strona bierna jest niezbędnym elementem angielskiej gramatyki, pozwalającym na skupienie uwagi na obiekcie działania, zamiast na jego wykonawcy. Przedstawione przykłady i ćwiczenia praktyczne mają na celu ułatwienie zrozumienia i przyswojenia tej formy, która jest często używana zarówno w języku pisemnym, jak i mówionym.

Zachęcamy do regularnego praktykowania i eksperymentowania ze stroną bierną, aby stała się ona naturalnym elementem Twojego językowego repertuaru. Używanie strony biernej w codziennych sytuacjach pomoże Tobie lepiej zrozumieć jej niuanse i zwiększyć płynność języka angielskiego. Pamiętaj, że praktyka i cierpliwość są kluczem do sukcesu w nauce każdego aspektu języka.

Jeśli marzysz o tym, aby skutecznie opanować angielski, strona bierna stanowi jeden z wielu elementów tego języka, które będziesz musiał zrozumieć i nauczyć się wykorzystywać. Co istotne, chcąc notować systematyczny postęp językowy, powinieneś zadbać o regularną naukę przez praktykę. Doskonałe warunki dla osób, które interesuje praktyczna nauka języka angielskiego, stwarza szkoła noProblem. Proponowana przez nas oferta: angielski Lublin to idealne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie uczyć się w nowoczesny, ciekawy sposób, korzystając z wiedzy i doświadczenia zarówno lektorów polskojęzycznych, jak i wykwalifikowanych native speakerów. Warto podkreślić przy tym, że zajęcia w noProblem są prowadzone przez Internet, dzięki czemu mogą się u nas uczyć słuchacze z dowolnej części Polski.

W naszej szkole nie spotkasz się z nudnymi podręcznikami i długimi listami słówek do „wkuwania”. Angielski online w noProblem jest nastawiony na konwersacje, co pozwala kursantom przełamywać swoją barierę językową i nabierać swobody w mówieniu w języku obcym. W trakcie zajęć wykorzystujemy interesujące, autorskie materiały dydaktyczne, które zachęcają do nauki i stanowią przyczynek do wielu ciekawych dyskusji – oczywiście po angielsku!

Na uwagę zasługuje także to, że na uczęszczanie do naszej szkoły decydują się kursanci, których interesują różne poziomy angielskiego. Prowadzony przez nas angielski online dla dorosłych jest bowiem świetną opcją zarówno dla tych, pragnących zacząć uczyć się tego języka od zera, jak i tych, znających już go w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu. Warto wspomnieć również, że zapewniamy naszym kursantom możliwość wyboru odpowiadającego im trybu nauki. Dla zwolenników pracy zespołowej proponujemy angielski w grupie, natomiast entuzjastów pracy sam na sam z lektorem zachęcamy do zapisania się na indywidualny kurs angielskiego online.

Oferta noProblem zawiera również wiele innych wartościowych kursów, takich jak m.in.:

Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia wspólnej przygody w świecie języka angielskiego!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *