Znajomość charakterystyki zwrotów „how much” i how many oraz tego, kiedy stosować każdy z nich, jest bardzo ważna w kontekście opanowania angielskiej gramatyki. Oba wyrażenia służą do zadawania pytań o ilość, jednak reguły ich wykorzystywania są odmienne. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”, a także w jaki sposób należy to robić. Zrozumienie różnicy między „how much” i „how many” jest kluczowe dla precyzyjnego komunikowania się, szczególnie w kontekście nauki i codziennego użytkowania języka.

Wyrażenie „how much” używane jest przede wszystkim w odniesieniu do rzeczy niemierzalnych lub niepoliczalnych, takich jak woda, miłość czy czas, gdzie nie stosuje się liczby mnogiej i nie da się ich łatwo policzyć. Natomiast „how many” odnosi się do rzeczy policzalnych, które można łatwo policzyć i mają formę liczby mnogiej, na przykład książki, jabłka czy samochody. Zrozumienie tej podstawowej różnicy pomoże w formułowaniu poprawnych pytań dotyczących ilości, co jest niezbędne w wielu sytuacjach życiowych – od codziennych rozmów, przez zakupy, aż po bardziej skomplikowane dyskusje w pracy czy w szkole.

„How much” i „how many” – kiedy je stosujemy? Podstawowe zasady

Zrozumienie, kiedy używać „how much”, a kiedy „how many”, wymaga zrozumienia podstawowych reguł dotyczących rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim. Te dwie formy pytające służą do wyrażania zainteresowania ilością czegoś, lecz każda z nich stosowana jest w odmiennych kontekstach.

 • Zastosowanie „how much”

„How much” odnosi się do ilości lub objętości i używane jest głównie w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych. Rzeczowniki niepoliczalne to te, których nie można łatwo policzyć lub które nie mają liczby mnogiej. Przykłady takich rzeczowników to płyny np. „water” (woda), produkty sypkie np. „sand” (piasek), „money” (pieniądze), „information” (informacja) czy „advice” (porada).

Pytając o cenę, wagę, objętość lub ilość tego rodzaju rzeczy, stosujemy „how much”. Na przykład: „How much water do we need?” (Ile wody potrzebujemy?) lub „How much money did you spend?” (Ile pieniędzy wydałeś?).

 • Zastosowanie „how many”

Z kolei „how many” używane jest w kontekście rzeczowników policzalnych, czyli takich, które mają wyraźną formę liczby pojedynczej i mnogiej oraz można je zliczyć. Przykłady rzeczowników policzalnych to „book” (książka), „apple” (jabłko), „car” (samochód) – w tych przypadkach łatwo można określić liczbę posiadanych przedmiotów.

Pytając o liczbę takich przedmiotów, używamy „how many”. Na przykład: „How many books do you have?” (Ile masz książek?) lub „How many apples should I buy?” (Ile jabłek powinienem kupić?).

„How much” i „how many” – kiedy je stosujemy? Podstawowe zasady

Kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”? Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Podstawowa zasada jest prosta: używamy „how much” z rzeczownikami niepoliczalnymi i „how many” z rzeczownikami policzalnymi. Jest to fundamentalna reguła, która pomaga zachować poprawność gramatyczną i precyzję w wyrażaniu ilości. Jednakże, warto pamiętać, że język angielski jest pełen wyjątków i niuansów, które mogą nieco komplikować tę zasadę. Na przykład, „hair” może być traktowane jako rzeczownik policzalny lub niepoliczalny w zależności od kontekstu: „How much hair do you have?” (gdy mówimy o włosach ogólnie) w porównaniu do „How many hairs can you see?” (gdy mówimy o pojedynczych włosach).

Czym są rzeczowniki policzalne?

Rzeczowniki policzalne to kluczowy element gramatyki angielskiej, który pozwala na precyzyjne określenie liczby przedmiotów, osób czy zjawisk, które można zliczyć. Ich charakterystyczna cecha to możliwość występowania w liczbie pojedynczej i mnogiej, co bezpośrednio wpływa na konstrukcję zdań, zwłaszcza gdy mowa o liczbie danych obiektów.

W kontekście zrozumienia tego, kiedy używamy „how much” i „how many”, warto podkreślić, że rzeczowniki policzalne to słowa opisujące m.in.: przedmioty, ludzi, zwierzęta lub idee, które można zliczyć. Oznacza to, że możemy dodać do nich liczby lub określić ich ilość, używając wyrazów takich jak jeden, dwa, trzy itd. Rzeczowniki te mają zarówno formę pojedynczą, jak i mnogą, przy czym forma mnoga najczęściej tworzona jest przez dodanie końcówki „-s” lub „-es” do formy pojedynczej.

Przykłady rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej:

 • book (książka) – books (książki),
 • car (samochód) – cars (samochody),
 • apple (jabłko) – apples (jabłka),
 • dog (pies) – dogs (psy),
 • idea (pomysł) – ideas (pomysły).

Te przykłady pokazują, jak łatwo możemy policzyć i wyrazić liczbę tych przedmiotów, używając formy liczby mnogiej. Jest to szczególnie przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy, organizacja spotkań, czy opisywanie otaczającego nas świata.

„How many” czy „how much” – co wybrać przy rzeczownikach policzalnych?

Gdy chcemy zapytać o liczbę przedmiotów, osób, czy innych rzeczy, które można policzyć, używamy wyrażenia „how many”. Jest to proste narzędzie, które pozwala na uzyskanie konkretnych informacji o liczbie czegoś. Pytanie „How many?” wymaga odpowiedzi zawierającej liczbę, co pozwala na dokładne i szczegółowe zrozumienie sytuacji.

Przykłady zdań z „how many”:

 • „How many books do you have?” (Ile masz książek?),
 • „How many cars were in the parking lot?” (Ile samochodów było na parkingu?),
 • „How many apples should we buy?” (Ile jabłek powinniśmy kupić?),
 • „How many dogs do you see in the park?” (Ile psów widzisz w parku?),
 • „How many ideas can you come up with?” (Ile pomysłów możesz wymyślić?).

Czym są rzeczowniki niepoliczalne?

Rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim odgrywają równie ważną rolę co ich policzalne odpowiedniki, choć rządzą się nieco innymi zasadami. Ich właściwe rozumienie i zastosowanie jest kluczowe dla płynnego i poprawnego używania języka, szczególnie w kontekście wyrażania ilości.

Dla lepszego zrozumienia tego, kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”, należy wyjaśnić, że rzeczowniki niepoliczalne to słowa, które opisują substancje, pojęcia lub zbiorowiska, których nie można łatwo podzielić na poszczególne jednostki lub elementy do zliczenia. Innymi słowy, te rzeczowniki nie mają formy mnogiej i odnoszą się do czegoś, co jest postrzegane jako całość lub masa bez wyraźnie odrębnych granic. Dotyczy to zarówno materiałów, jak i abstrakcyjnych koncepcji.

Przykłady rzeczowników niepoliczalnych:

 • water (woda) – substancja, której nie można policzyć „kroplami” bez odniesienia do konkretnej miary,
 • sand (piasek) – choć składa się z wielu ziaren, traktowany jest jako masa bez określonej liczby,
 • information (informacja) – pojęcie abstrakcyjne, którego nie liczymy,
 • money (pieniądze) – mimo że pieniądze mogą być liczone jako banknoty czy monety, w ogólnym ujęciu traktowane są jako materia niepoliczalna,
 • love (miłość) – abstrakcyjne uczucie, którego nie liczymy.

„How much” czy „how many” – które z tych wyrażeń pasuje do rzeczowników niepoliczalnych?

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych, aby zapytać o ilość, używamy wyrażenia „how much”. Pozwala to na uzyskanie informacji o wielkości, objętości lub stopniu posiadania lub potrzeby czegoś, co nie jest łatwo policzalne.

Przykłady zdań z „how much” i tłumaczeniem na język polski:

 • „How much water do you need?” (Ile wody potrzebujesz?),
 • „How much sand is on the beach?” (Ile piasku jest na plaży?),
 • „How much information did you gather?” (Ile informacji zebrałeś?),
 • „How much money do you have?” (Ile pieniędzy masz?),
 • „How much love can one person give?” (Ile miłości może dać jedna osoba?).

Użycie „how much” w kontekście rzeczowników niepoliczalnych pozwala na wyrażenie zainteresowania ilością substancji lub pojęcia abstrakcyjnego. Jest to niezbędne narzędzie w komunikacji, umożliwiające dyskusję na temat wielu aspektów codziennego życia oraz bardziej abstrakcyjnych tematów. Dla osób uczących się angielskiego, opanowanie użycia „how much” z rzeczownikami niepoliczalnymi jest ważnym krokiem na drodze do biegłości językowej, umożliwiającym precyzyjne i adekwatne wyrażanie myśli.

„How much” czy „how many” – które z tych wyrażeń pasuje do rzeczowników niepoliczalnych?

„How much” i „how many” – kiedy stosujemy te wyrażenia? Praktyczne przykłady

Opanowanie tego, kiedy używamy „much”, a kiedy „many”, z poprzedzającym je słowem „how”, jest kluczowe dla precyzyjnego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy serię praktycznych przykładów, które pomogą zrozumieć i zastosować te wyrażenia w odpowiednich kontekstach.

 • Zdania z „how many” i ich analiza

1. „How many books are there on the shelf?” (Ile książek jest na półce?)

Zdanie to pyta o liczbę książek, które można zliczyć, więc używamy „how many”.

2. „How many people attended the meeting?” (Ile osób uczestniczyło w spotkaniu?)

Tutaj zapytanie dotyczy liczby osób, co również jest przykładem rzeczowników policzalnych, stąd zastosowanie „how many”. Warto zwrócić przy tej okazji uwagę na formę nieregularną w liczbie mnogiej rzeczownika „ludzie” – w języku angielskim „people” – forma bez końcówki „-s”.

W obu przypadkach pytamy o konkretne liczby przedmiotów lub osób, które są łatwo policzalne i mają wyraźną formę liczby mnogiej. „How many” jest więc naturalnym wyborem, gdy chcemy poznać dokładną liczbę policzalnych jednostek.

 • Zdania z „how much” i ich analiza

1. „How much water do you drink every day?” (Ile wody pijesz każdego dnia?)

Pytanie dotyczy ilości wody, która jest rzeczownikiem niepoliczalnym, dlatego używamy „how much”. Inna sprawa kiedy zadamy pytanie „Ile litrów wody pijesz każdego dnia?” – „How many liters of water do you drink every day?” – litry są policzalne, sama woda – nie.

2. „How much time will it take to complete the project?” (Ile czasu zajmie ukończenie projektu?)

Czas również jest niepoliczalny, ponieważ pytamy o jego ogólną ilość, a nie o konkretne, policzalne jednostki, tj. minuty czy godziny

W obu przykładach interesuje nas ilość czegoś, co nie ma jasno zdefiniowanych, oddzielnych jednostek. Rzeczowniki niepoliczalne, takie jak woda czy czas, wymagają użycia „how much”, aby zapytać o ich objętość, wagę, ilość itp.

Kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”? Przydatne wskazówki

Jeśli chcesz, aby rozróżnianie sytuacji, w jakich należy użyć „how much” oraz tych, w których stosuje się „how many” przychodziło Ci łatwiej, to zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

 • Identyfikacja rzeczownika

Zidentyfikuj, czy rzeczownik, o który pytasz, jest policzalny czy niepoliczalny. Jeśli można go policzyć i ma formę liczby mnogiej, użyj „how many”. Jeśli jest traktowany jako całość lub masa i nie ma formy liczby mnogiej, zastosuj „how much”.

 • Zwracanie uwagi na wyjątki i kontekst zdania

Pamiętaj o wyjątkach i kontekście, w jakim występują określone słowa w zdaniu. Niektóre rzeczowniki mogą być traktowane zarówno jako policzalne, jak i niepoliczalne w zależności od kontekstu, np. „hair”, „chocolate”, „coffee”. Zwróć uwagę na to, czy pytanie dotyczy ogólnej ilości (niepoliczalne), czy konkretnych jednostek (policzalne).

 • Regularna praktyka kluczem do sukcesu

Ćwicz i testuj swoją wiedzę w różnych sytuacjach. Im więcej będziesz używać „how much” i „how many” w praktycznych kontekstach, tym lepiej zrozumiesz, jak i kiedy ich używać.

„How much” i „how many” – kiedy je stosować? Wyjątki i specjalne przypadki

Choć zasady dotyczące użycia „how much” i „how many” wydają się proste i logiczne, język angielski obfituje w wyjątki i specjalne przypadki, które mogą zaskoczyć słuchaczy języka angielskiego. Znajomość tych niuansów jest kluczowa, aby unikać powszechnych błędów i poprawnie stosować oba wyrażenia. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

 • Rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne

Słowa takie jak „hair”, „chocolate”, „coffee” mogą mieć dwa zastosowania. Na przykład, „hair” może być niepoliczalne, gdy mówimy o włosach na głowie w ogóle („How much do you have?”), ale staje się policzalne, gdy odnosimy się do pojedynczych włosów („How many hairs can you see in this soup?”). „Coffee” – jeśli pytamy ogólnie o ilość spożywanej kawy: „How much coffee do you drink a day?” ale możemy zapytać w kawiarni „Ile kaw zamówiliśmy?” – „How many coffees did we order?”.

 • Rzeczowniki zbiorowe

Rzeczowniki zbiorowe, takie jak „fruit” lub „furniture”, które są traktowane jako niepoliczalne, nawet jeśli mogą składać się z wielu elementów. Pytamy „How much furniture do we need?”, lub „How many pieces of furniture do we need?”.

W jaki sposób należy radzić sobie z najczęstszymi błędami i pułapkami w kontekście tego, kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”?

 • Ucz się z kontekstu

Najlepszym sposobem na opanowanie tych wyjątków jest nauka i ćwiczenie ich w kontekście. Zwracaj uwagę na to, jak native speakerzy używają tych słów w mowie i piśmie.

 • Zapamiętaj wyjątki

Niektóre wyjątki po prostu trzeba zapamiętać. Utwórz listę słów, które sprawiają Ci trudność, i regularnie do niej wracaj.

 • Nie bój się błędów

Pomyłki są naturalną częścią procesu nauki. Wykorzystuj je jako okazję do poprawy i zwiększenia zrozumienia tematu.

Znajomość wyjątków i specjalnych przypadków pozwoli na bardziej płynne i pewne posługiwanie się językiem angielskim, przy jednoczesnym uniknięciu tych powszechnych pułapek.

Kiedy używamy „how much” i „how many”? Ćwiczenia praktyczne

Aby ugruntować wiedzę na temat użycia „how much” i „how many”, przygotowaliśmy kilka ćwiczeń do samodzielnej pracy. Spróbuj odpowiedzieć na pytania przed sprawdzeniem odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć zasady korzystania z tych wyrażeń.

Zdania:

1. _____ bananas do you want to buy? (Ile bananów chcesz kupić?)

2. _____ milk is left in the fridge? (Ile mleka zostało w lodówce?)

3. _____ people were at the party last night? (Ile osób było na imprezie wczoraj wieczorem?)

4. _____ money do you need for the trip? (Ile pieniędzy potrzebujesz na wycieczkę?)

5. _____ water should I pour into the pot? (Ile wody powinienem wlać do garnka?)

6. _____ cars are parked outside? (Ile samochodów jest zaparkowanych na zewnątrz?)

Odpowiedzi:

1. How many – Banany są policzalne, więc pytamy: „How many bananas…”

2. How much – Mleko jest niepoliczalne, używamy zatem: „How much milk…”

3. How many – Ludzie są policzalni, więc stosujemy: „How many people…”

4. How much – Pieniądze, chociaż składają się z banknotów i monet, traktowane są jako kategoria niepoliczalna w tym kontekście, więc: „How much money…”

5. How much – Woda jest niepoliczalna, więc używamy: „How much water…”

6. How many – Samochody są policzalne, więc pytamy: „How many cars…”

Te proste ćwiczenia pomagają zrozumieć, kiedy używać „how much” i „how many”, bazując na policzalności rzeczowników. Regularne wykonywanie tego rodzaju zadań pozwala na utrwalenie wiedzy i budowanie pewności w komunikacji po angielsku.

Kiedy używamy „how much” i „how many”? Ćwiczenia praktyczne

Kiedy używamy „how much”, a kiedy „how many”? Podsumowanie

Zrozumienie różnicy między „how much” i „how many” jest fundamentalne dla każdego słuchacza języka angielskiego. Kluczowym aspektem jest umiejętność rozróżniania między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, co pozwala na stosowanie odpowiedniego zapytania o ilość lub liczbę. Pamiętaj, że „how much” jest używane z rzeczownikami niepoliczalnymi, aby zapytać o ilość czegoś, co nie ma wyraźnych granic lub nie można go policzyć. Z kolei „how many” stosujemy w przypadku rzeczowników policzalnych, pytając o konkretną liczbę przedmiotów, osób czy zjawisk, które można łatwo policzyć. Zachęcamy do regularnego ćwiczenia i stosowania tych wyrażeń w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych. Praktyka ta nie tylko zwiększy Twoją płynność w używaniu angielskiego, ale również pomoże unikać powszechnych błędów i poprawi Twoje umiejętności komunikacyjne.

Jeżeli chcesz zapewnić sobie odpowiednie warunki do systematycznego rozwoju językowego, to zapraszamy do zapisania się na angielski Lublin w noProblem. Dlaczego warto podjąć naukę języka właśnie u nas? Oferujemy angielski online, dzięki czemu nie musisz mieszkać w Lublinie, aby móc zostać naszym słuchaczem i korzystać z możliwości regularnej pracy zarówno z lektorami polskojęzycznymi, jak i native speakerami z całego świata. W noProblem stawiamy na naukę przez praktykę – zajęcia odbywające się w ramach kursów mają konwersacyjną formę, co pozwoli Ci osiągnąć cel, jakim jest przełamanie blokady językowej. Angielski online dla dorosłych w naszej szkole umożliwi Ci zaznajomienie się z mechanizmami rządzącymi językiem angielskim oraz nauczenie się wykorzystywania ich w praktyce, dzięki czemu będziesz sprawniej formułować swoje myśli i lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach wymagających od Ciebie płynnej rozmowy z obcokrajowcami. Systematyczne konwersowanie z native speakerami przyzwyczai Cię do „żywego” języka angielskiego i pozwoli wyeliminować stres utrudniający swobodne komunikowanie się po angielsku.

Warto podkreślić, że oferujemy różne poziomy angielskiego, co sprawia, że naszymi słuchaczami zostają nie tylko osoby mające już pewne doświadczenie w nauce tego języka, ale także osoby zainteresowane poznawaniem go od „zera”. Dodatkowo zapewniamy możliwość doboru trybu kursu do preferencji słuchacza. Jeśli lubisz naukę w miłym towarzystwie, to wybierz warsztatowy angielski w grupie, natomiast jeżeli preferujesz pracę sam na sam z lektorem, to rekomendujemy Ci indywidualny kurs angielskiego online. W naszej ofercie znajdują się także kursy angielskiego online skierowane do określonych grup słuchaczy, takie jak np. angielski dla studentów.

Zapraszamy do kontaktu!

  Komentarze

  Brak komentarzy. Dodaj swój!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *