Certyfikaty Angielskiego

Język angielski ma obecnie status nie tylko uniwersalnego języka międzynarodowego, za pomocą którego można się skutecznie porozumiewać praktycznie na całym świecie. To także język współczesnego biznesu, w którym firmy prowadzą negocjacje i zawierają transakcje na wielomilionowe kwoty.

Nie ulega wątpliwości, że każdy, kto poważnie myśli o znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, powinien angielski znać i sprawnie się nim posługiwać. Niestety, dziś już nie wystarczy wpisać w CV, że potrafimy się posługiwać językiem angielskim na poziomie komunikatywnym – pracodawcy oczekują konkretnego potwierdzenia znajomości angielskiego w postaci certyfikatów językowych.

Zalety posiadania certyfikatów i ich wartość na rynku pracy

Jedną z największych korzyści płynących z posiadania certyfikatu znajomości angielskiego na określonym poziomie jest zdecydowanie większa konkurencyjność na nowoczesnym rynku pracy. Wyniki badań przeprowadzonych przez Cambridge English Language Assessment w naszym kraju w roku 2014 pokazują bardzo wyraźnie, że im wyższe stanowisko, na które dany kandydat aplikuje, tym bardziej istotne staje się posiadanie przez niego certyfikatu znajomości języka angielskiego. Należy dodać, że posiadanie certyfikatu językowego istotnie zwiększa atrakcyjność danego kandydata – aż 61% badanych pracodawców woli zatrudniać osoby posiadające potwierdzone certyfikatem kompetencje językowe.

 

Success

źródło: pixabay.com

Wynika to głównie z faktu, że kandydaci z certyfikatami językowymi uznawani są za ludzi ambitnych, umiejących skupić się na osiągnięciu celu i nastawionych na sukces. Są to cechy, które dla praktycznie każdego pracodawcy są szczególnie istotne. Takie osoby mają też w przyszłości zdecydowanie większe szanse na awans w firmie, a tym samym na lepsze zarobki – nawet o kilkanaście procent wyższe, niż wynagrodzenia pracowników nieposiadających certyfikatów znajomości języka.

Rodzaje certyfikatów

Certyfikat językowy stanowi obiektywne potwierdzenie kompetencji językowych danej osoby nie tylko w rodzinnym kraju, ale także poza jego granicami. Wynika to z faktu, iż najbardziej pożądane i rozpoznawalne certyfikaty wydawane są przez jednostki certyfikacyjne, których dokumenty są honorowane na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że możliwych do uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość angielskiego na danym poziomie jest bardzo wiele, tak więc decydując się na uzyskanie dokumentu takiego typu, warto wybrać odpowiedni egzamin.

Biznesowe

Certyfikaty biznesowe najbardziej przydadzą się tym osobom, które na co dzień będą zajmować się prowadzeniem np. negocjacji handlowych z zagranicznymi kontrahentami. Pozytywnie zdany i potwierdzony certyfikatem egzamin z biznesowego angielskiego jest dla potencjalnego pracodawcy sygnałem, że dany kandydat posiada wszechstronną znajomość angielskiego, wystarczającą do sprawnego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Akademickie

Certyfikaty akademickie najczęściej wymagane są do tego, by dana osoba mogła podjąć studia na zagranicznym uniwersytecie. Jest to dla uczelni gwarancja, że zajęcia prowadzone w języku angielskim nie będą stanowić żadnej przeszkody w opanowaniu przez studenta wymaganego materiału. Egzamin z angielskiego na poziomie akademickim może również stanowić potwierdzenie kompetencji językowych dla osób zamierzających odbywać staż w zagranicznej firmie.

Szkolne

Nauka języka angielskiego jest tym efektywniejsza, im wcześniej zostanie rozpoczęta. Młode umysły są zdecydowanie bardziej chłonne i szybciej przyswajają wiedzę, a ponadto wczesny kontakt z angielskim sprawia, że w późniejszym wieku posługiwanie się nim staje się znacznie bardziej naturalne, niż w przypadku osób, które naukę rozpoczęły późno. W znakomitej większości renomowanych szkół językowych możliwe jest uzyskanie certyfikatu znajomości języka, jak również przygotowania się do egzaminu na praktycznie dowolnym poziomie.

First Certificate in English (FCE)

Certyfikat FCE jest jednym z najbardziej popularnych certyfikatów potwierdzających znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Egzamin jest kilkuczęściowy, a do pozytywnego zaliczenia go wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów (czyli oceny C), przy czym zdawać mogą go jedynie osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Za egzamin ten pobierana jest opłata, a wydawany certyfikat jest ważny bezterminowo.

TrackTest Online English Proficiency Test

W ramach tego narzędzia online możliwe jest uzyskanie certyfikatu językowego z angielskiego na poziomach The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR – w Polsce funkcjonuje skrót ESOKJ, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). W systemie tym poziom A1 oznacza poziom osoby początkującej, natomiast C2 to poziom znajomości angielskiego praktycznie równy kompetencjom językowym native speakera. TrackTest jest dostępny od 2012 roku. Test trwa około 45 minut, a do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne jest zakończenie testu z wynikiem co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Ten test przeznaczony jest do sprawdzenia kompetencji językowych osób funkcjonujących (albo zamierzających funkcjonować) w środowisku akademickim. Posiadanie tego certyfikatu jest wymagane przez liczne uczelnie wyższe na świecie – muszą go zdobyć studenci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a którzy zamierzają brać udział w zajęciach uniwersyteckich prowadzonych po angielsku. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 120. Nie istnieje wartość graniczna zdania tego testu pozytywnie – każda instytucja, która honoruje certyfikat TOEFL, samodzielnie określa progi punktacyjne i warunki przyjęcia danej osoby.

TOEFL Junior

Testy TOEFL Junior są przeznaczone dla osób, które ukończyły 11 lat, czyli zorientowany na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obejmuje poziomy od A2 (podstawowy) do B2 (średni wyższy) i sprawdza kompetencję językową w zakresie posługiwania się angielskim w rzeczywistości szkolnej. Uzyskanie tego certyfikatu może być pomocne dla uczniów, którzy zamierzają podjąć lub kontynuować naukę a zagranicznych szkołach ponadpodstawowych. Test trwa około 110-150 minut, a maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów to 900. Co istotne, za udzielenie błędnych odpowiedzi nie odejmuje się punktów.

Test of English for International Communication (TOEIC)

Jest to test sprawdzający znajomość kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego dla osób pracujących w międzynarodowym środowisku biznesowym. Mierzy umiejętności na poziomach od A1 do C1 i skupia się na praktycznym zastosowaniu języka. Co ważne, nie istnieje minimalny próg wymagany do uzyskania pozytywnego wyniku – test TOEIC zdaje się zawsze, a wynik określany jest na skali od 10 do 990 punktów, przy czym ekwiwalentem poziomu A1 w skali ESOKJ jest wynik co najmniej 120 pkt. Certyfikat TOEIC jest obecnie uznawany przez ponad 14 tysięcy firm na całym świecie.

TOEIC Bridge

Test TOEIC Bridge jest nieco uproszczoną wersją testów TOEIC, przeznaczoną przede wszystkim dla osób znających angielski w stopniu początkującym i średniozaawansowanym (zakres w skali ESOKJ to poziomy A1 do B1). Jest to test papierowy, obejmujący 100 pytań i sprawdzający kompetencje językowe w zakresie rozumienia ze słuchu oraz czytania. Łączny czas trwania to 90 minut.

Business English Certificate

Certyfikat BEC jest wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate i posiada trzy stopnie zaawansowania – Preliminary (B1), Vantage (B2) oraz Higher (C1). Pozytywnie zaliczone egzaminy w ramach tego certyfikatu są wymagane przez część brytyjskich uniwersytetów jako warunek przyjęcia na studia, choć zasadniczo testy BEC są przeznaczone do sprawdzania poziomu kompetencji językowych osób posługujących się angielskim na co dzień w pracy (szczególnie w środowiskach międzynarodowych). Aby zdać egzamin konieczne jest uzyskanie co najmniej 65% prawidłowych odpowiedzi dla poziomu Preliminary i 60% dla poziomów Vantage i Higher. Co istotne, certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

BULATS

Test językowy przeznaczony głównie dla osób posługujących się językiem angielskim w pracy, pozwalający na określenie poziomu kompetencji językowych zdającego w skali ESOKJ (poziomy od A1 do C2). Możliwe jest zdobycie od 0 do 100 punktów, przy czym nie ma dolnej granicy pozytywnego zaliczenia, nie jest także wymagane posiadanie wiedzy biznesowej, stąd test ten może być stosowany do badania umiejętności językowych przyszłych pracowników. Test BULATS w wersji online automatycznie dostosowuje się do poziomu zdającego.

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

Testy LCCI (Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej) służą do sprawdzania kompetencji językowych w zakresie biznesowego angielskiego. Egzaminy są dopasowane do standardów ESOKJ (CEFR), a uzyskany certyfikat jest honorowany przez liczne instytucje, firmy i organizacje na świecie. W Polsce posiadanie certyfikatu LCCI m.in. wystarcza do potwierdzenia kwalifikacji danej osoby do nauczania języka angielskiego oraz pozwala uniknąć konieczności zdawania egzaminu doktorskiego ze znajomości języka nowożytnego.

International English Language Testing System (IELTS)

Za pomocą testu IELTS można w łatwy sposób sprawdzić kompetencje językowe osób, które ubiegają się o przyjecie do pracy (moduł General Training) albo o podjęcie studiów na uczelni wyższej (moduł Academic). Bywa także używany jako sposób oceny postępów w nauce angielskiego. Posiadanie certyfikatu IELTS na poziomie General Training jest konieczne, by wyemigrować do Kanady, Nowej Zelandii i Australii. Stanowi on alternatywę dla certyfikatu TOEFL. Skala punktacji to od 1 do 9, przy czym 1 jest odpowiednikiem braku umiejętności posługiwania się angielskim, natomiast 9 otrzymują osoby posługujące się językiem angielskim płynnie i ze zrozumieniem.

London Tests of English (A1 – C2)

Test możliwy do przeprowadzenia na jednym z sześciu poziomów (od A1 do C2) i zgodny z założeniami ESOKJ. Umożliwia ocenę kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego w sytuacjach komunikacyjnych – mniejszy nacisk kładzie na badanie poprawności struktur gramatycznych. Czas trwania testu to od około 90 minut (poziom A1) do ok. 190 minut (poziom C2). Uzyskany certyfikat jest honorowany przez liczne organizacje i instytucje na całym świecie.

European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA)

Certyfikaty językowe ELCL QA są uznawane w całej Europie (we wszystkich krajach), jak również w Australii, Japonii i Kanadzie. Są zgodne ze standardami ESOKJ, przy czym należy zaznaczyć, że uzyskanie certyfikatu nie wymaga zdawania żadnego egzaminu. Kompetencje językowe danej osoby określane są na podstawie wewnętrznego testu, przeprowadzanego po zakończeniu kursu językowego w jednym z akredytowanych centrów językowych ELCL Quality Alliance.

TELC

Certyfikaty TELC (The European Language Certificates) to standaryzowane testy z kilku języków europejskich. Organizatorem egzaminów jest TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *