„There is” i „there are”– kiedy używamy obu wyrażeń? To pytanie potrafi spędzać sen z powiek osobom uczącym się angielskiego. Opanowanie sposobów prawidłowego zastosowania obu zwrotów jest kluczowe do lepszego poznania angielskiej gramatyki. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że język angielski, choć wydaje się być prosty w nauce dla wielu Polaków, kryje w sobie subtelności, które mogą znacząco wpływać na poprawność i naturalność wypowiedzi. Jedną z takich subtelności jest właśnie stosowanie wyrażeń „there is” i „there are”, które dla początkujących mogą wydawać się niemal identyczne, lecz w rzeczywistości pełnią różne funkcje w zdaniu. Zrozumienie różnicy między „there is” i „there are” jest istotne nie tylko do poprawnego budowania zdań, ale również do zrozumienia i interpretacji wypowiedzi innych osób.

Dla Polaków uczących się angielskiego rozróżnienie, kiedy „there is”, a kiedy „there are” będzie odpowiednim rozwiązaniem, okazuje się niejednokrotnie wyzwaniem, ponieważ w języku polskim często używamy uniwersalnego słowa „jest” zarówno dla liczby pojedynczej, jak i mnogiej. W angielskim jednak konieczne jest dokonanie wyboru między „there is” dla liczby pojedynczej i „there are” dla liczby mnogiej, co ma kluczowe znaczenie dla poprawności gramatycznej. Ponadto, te formy są powszechnie używane w codziennej komunikacji, zarówno w mowie, jak i piśmie, co sprawia, że ich opanowanie jest niezbędne do płynnego porozumiewania się w języku angielskim.

W tym artykule szczegółowo omówimy, kiedy i jak używać „there is” i „there are”, aby umożliwić polskim słuchaczom języka angielskiego pełniejsze i bardziej świadome korzystanie z tych zwrotów. Przyjrzymy się również typowym błędom i sposobom ich unikania, aby każdy mógł czuć się pewniej, używając angielskiego w różnych sytuacjach.

„There is” i „there are” – kiedy używamy obu zwrotów? Poznaj podstawową zasadę

Aby rozwiązać „gramatyczną zagadkę”, jaką funduje nam język angielski, a mianowicie: „there is” czy „there are”, musimy poznać podstawową zasadę dotyczącą liczby pojedynczej i mnogiej w tym języku. W angielskim, podobnie jak w polskim, istnieje wyraźny podział na formy odnoszące się do jednego obiektu (liczba pojedyncza) i do wielu obiektów (liczba mnoga). „there is” używamy, gdy mówimy o jednym obiekcie lub pojęciu, natomiast „there are” stosujemy, gdy odnosimy się do dwóch lub więcej obiektów.

Ważne jest, aby pamiętać, że „there is” i „there are” to konstrukcje używane do wskazywania na istnienie czegoś w określonym miejscu lub czasie. Można je traktować jako odpowiedniki polskiego „jest” i „są” (coś gdzieś się znajduje), ale z tą różnicą, że w angielskim musimy zawsze dopasować formę do liczby pojedynczej lub mnogiej.

W celu lepszego zrozumienia, kiedy „there is”, a kiedy „there are” będzie odpowiednim rozwiązaniem, przyjrzyjmy się kilku poniższym przykładom.

1. „There is a book on the table.” – „Na stole jest książka.”

W tym zdaniu mówimy o jednej książce, więc używamy „there is”.

2. „There are three books on the shelf.” – „Na półce są trzy książki.”

Tutaj odnosimy się do trzech książek, co wymaga użycia liczby mnogiej „there are”.

3. „There is a cat in the garden.” – „W ogrodzie jest kot.”

Kot – rzeczownik w liczbie pojedynczej, więc używamy „there is”.

4. „There are many stars in the sky.” – „Na niebie jest wiele gwiazd.”

„Many stars” – stairs – rzeczownik w liczbie mnogiej, więc stosujemy „there are”.

5. „There is a lot of noise outside.” – „Na zewnątrz jest dużo hałasu.”

„Noise” (hałas) jest to rzeczownik niepoliczalny, używamy „there is”, ponieważ odnosi się on do jednego, ogólnego pojęcia.

6. „There are several people waiting outside.” – „Na zewnątrz czeka kilka osób.”

„Several people” – people to rzeczownik w liczbie mnogiej,wskazuje na grupę osób, więc używamy „there are”.

Należy również zdać sobie sprawę, że wyrażenie „there is / there are” nie występuje jedynie w czasie teraźniejszym, możemy i używamy go również w czasie przeszłym (np.: „Było dużo ludzi na koncercie.” – There were a lot of people at the concert.”) oraz w czasie przeszłym (np.: „Będzie dużo ciekawych filmów w telewizji w święta Bożego Narodzenia.” – „There will be a lot of interesting films on TV at Christmas.”). Podstawą do opanowanie tej konstrukcji w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym jest znajomość odmiany czasownika „to be” w tych czasach.

Przykłady w czasie przeszłym:

 1. „There was a book on the table yesterday.” – „Wczoraj na stole leżała książka.”
 2. „There was a cat in the garden last night.” – „Zeszłej nocy w ogrodzie był kot.”
 3. „There were interesting people at the party last week.” – „Na ubiegłotygodniowej imprezie byli interesujący ludzie.”
 4. „There were many stars visible in the sky last night.” – „Zeszłej nocy na niebie było widać wiele gwiazd.”

Przykłady w czasie przyszłym:

 1. „There will be a meeting in the office tomorrow.” – „Jutro w biurze będzie spotkanie.”
 2. „There will be a new student in our class next week.” – „W przyszłym tygodniu w naszej klasie będzie nowy uczeń.”
 3. „There will be several concerts in the city next month.” – „W przyszłym miesiącu w mieście odbędzie się kilka koncertów.”
 4. „There will be many opportunities for us in the future.” „W przyszłości czeka nas wiele możliwości.”

Te przykłady pokazują, jak można używać „there + to be” w różnych czasach i liczbie, co pomaga w budowaniu bardziej zróżnicowanych i bogatych wypowiedzi w języku angielskim.

Konstrukcje „there is” i „there are” w angielskim – wyjątki i specjalne przypadki

Konstrukcje „there is” i „there are” w angielskim – wyjątki i specjalne przypadki

Chociaż zasada dotycząca użycia „there is” dla liczby pojedynczej i „there are” dla liczby mnogiej jest dość prosta, istnieją pewne wyjątki i specjalne przypadki, które warto znać. Zrozumienie tych wyjątków pomoże uniknąć błędów i poprawnie stosować te konstrukcje w różnych kontekstach.

„There is” a „there are” – niepoliczalne rzeczowniki

Jednym z najważniejszych wyjątków są niepoliczalne rzeczowniki, takie jak „water”, „information”, „furniture”. Pomimo że odnoszą się do wielości, zawsze używamy z nimi formy „there is”.

 • Przykład: „There is a lot of water in the ocean.” – „W oceanie jest dużo wody.”

Kiedy używamy „there is”, a kiedy „there are”? Złożony podmiot

Gdy mamy do czynienia ze złożonym podmiotem składającym się z pojedynczych i mnogich elementów, wybór między „there is” a „there are” zależy od pierwszego rzeczownika w sekwencji.

 • Przykład: „There is a book and some magazines on the table.” – „Na stole jest książka i kilka czasopism.”

„There is” czy „there are”? Frazeologizmy i stałe wyrażenia

W angielskim istnieje wiele frazeologizmów i stałych wyrażeń, które zawsze używają „there is” lub „there are”, niezależnie od zasad gramatycznych.

 • Przykład: „There is” no doubt about it.” – „Nie ma co do tego wątpliwości.”

„There are” czy „there is”? Ogólne stwierdzenia

W przypadku ogólnych stwierdzeń, gdzie nie mamy na myśli konkretnej liczby, często używa się „there is”.

 • Przykład: „There is always something interesting to do here.” – „Zawsze można tu znaleźć coś interesującego do zrobienia.”

Rozumienie tych wyjątków i specjalnych przypadków jest ważne dla pełniejszego opanowania języka angielskiego. Pozwala to na bardziej świadome i precyzyjne używanie „there is” i „there are”, co jest kluczowe zarówno w formalnej, jak i nieformalnej komunikacji.

„There is” i „there are” – przykłady użycia w mowie potocznej i formalnej

Zrozumienie różnic w zakresie tego, kiedy „there is”, a kiedy „there are” będzie właściwym wyrażeniem w mowie potocznej i formalnej, jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się w języku angielskim. Chociaż podstawowe zasady pozostają takie same, istnieją pewne niuanse, które warto rozważyć w zależności od kontekstu.

„There is” i „there are” – kiedy używamy? Mowa potoczna

W mowie potocznej często dochodzi do uproszczeń i skrótów, które nie zawsze śledzą ścisłe reguły gramatyczne. Przykładowo, „there’s” jako forma skrócona „there is” może być używana zarówno dla liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Takie uproszczenia są powszechne w codziennej komunikacji, gdzie naturalność i płynność wypowiedzi mają pierwszeństwo przed gramatyczną poprawnością.

Przykłady:

 • „There’s some people waiting outside.” – „Na zewnątrz czeka kilka osób.” (mimo że w polskim odpowiedniku używamy „czeka”, w angielskim w mowie potocznej stosuje się „there’s”)
 • „There’s a lot of things to do today.” – „Dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia.” (w języku polskim używamy „jest”, choć w angielskim mowa potoczna akceptuje „there’s”)

Kiedy „there is”, a kiedy „there are”? Mowa formalna

Kiedy „there is”, a kiedy „there are”? Mowa formalna

W sytuacjach formalnych, takich jak pisanie akademickie, biznesowe czy oficjalne wystąpienia, zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad gramatycznych. Oznacza to użycie „there is” dla liczby pojedynczej i „there are” dla liczby mnogiej. Taka precyzja jest ważna, ponieważ odbiorcy w kontekście formalnym często oczekują większej poprawności językowej.

Przykłady:

 • „There is a significant issue that needs to be addressed.” – „Istnieje znaczący problem, który należy rozwiązać.” (w polskim odpowiedniku używamy „istnieje’, a nie „jest”)
 • „There are several factors contributing to the success of the project.” – „Istnieje kilka czynników przyczyniających się do sukcesu projektu.” (tutaj również w polskim odpowiedniku stosujemy „istnieje’, a nie „są”)

Warto zwrócić uwagę, że w języku polskim odpowiedniki „there is” i „there are” mogą przybierać różne formy, nie zawsze dosłownie tłumaczone jako „jest” czy „są”. W języku angielskim natomiast, niezależnie od kontekstu, należy dokładnie dopasować formę „there is / there are” do liczby pojedynczej lub mnogiej rzeczownika.

Znajomość tych niuansów w różnych kontekstach pozwala na bardziej świadome i efektywne korzystanie z języka angielskiego, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i w codziennych rozmowach.

„There is” i „there are” – przykłady często popełnianych błędów przez Polaków

Polscy słuchacze języka angielskiego często napotykają na specyficzne trudności związane z użyciem „there is” i „there are”. Poznając typowe błędy i sposoby ich unikania, można znacznie poprawić swoją płynność i poprawność w języku angielskim.

Błąd 1: Niewłaściwe stosowanie liczby pojedynczej i mnogiej

Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe dopasowanie „there is” i „there are” do liczby pojedynczej i mnogiej. W języku polskim często używamy słowa „jest” zarówno dla pojedynczych, jak i wielu elementów, co może prowadzić do pomyłek.

 • Niepoprawne: „There is some people in the room.” – „W pokoju jest kilka osób.”
 • Poprawne: „There are some people in the room.” – „W pokoju są jakieś osoby.”
 • Niepoprawne: „There are a cat under the table.” – „Pod stołem są kot.”
 • Poprawne: „There is a cat under the table.” – „Pod stołem jest kot.”

Błąd 2: Nieprawidłowe użycie z niepoliczalnymi rzeczownikami

Polscy słuchacze często mylą użycie „there is” i „there are” z niepoliczalnymi rzeczownikami, takimi jak „water”, „money”, „information”.

 • Niepoprawne: „There are a lot of information on this topic.” – „Na ten temat są wiele informacji.”
 • Poprawne: „There is a lot of information on this topic.” – „Na ten temat jest wiele informacji.”
 • Niepoprawne: „There is many furniture in the store.” – „W sklepie jest wiele mebli.”
 • Poprawne: „There is a lot of furniture in the store.” – „W sklepie jest dużo mebli.”

Błąd 3: Zbytnie uproszczenie w mowie potocznej

W mowie potocznej polscy uczniowie mogą nadmiernie upraszczać struktury, stosując „there’s” niezależnie od liczby.

 • Niepoprawne: „There’s three options to consider.” – „Są trzy opcje do rozważenia.”
 • Poprawne: „There are three options to consider.” – „Są trzy opcje do rozważenia.”

Błąd 4: Błędne tłumaczenia z języka polskiego

Niekiedy dosłowne tłumaczenie z języka polskiego prowadzi do błędów, gdyż w języku angielskim używa się innej konstrukcji.

 • Niepoprawne: „There is a many books in the library.” – „W bibliotece jest wiele książek.”
 • Poprawne: „There are many books in the library.” – „W bibliotece jest wiele książek.”

Rozumienie i unikanie tych typowych błędów znacznie poprawi zdolność komunikacji w języku angielskim. Kluczem jest praktyka i zwracanie uwagi na kontekst, w którym używa się „there is” i „there are”, aby z czasem te struktury stały się naturalną częścią mowy.

„There is” i „there are” w angielskim – ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenie jest kluczem do opanowania każdego aspektu języka, a w przypadku „there is” i „there are”, praktyka pomoże utrwalić właściwe użycie. Oto kilka ćwiczeń, które można wykonać samodzielnie, aby lepiej zrozumieć i stosować te konstrukcje.

 • Ćwiczenie 1: Wypełnij luki.

Wybierz „there is” lub „there are” w zależności od kontekstu.

 1. ___ a book on the desk.
 2. ___ many people at the concert.
 3. ___ a lot of water in the bottle.
 4. ___ some cookies left in the jar.

Odpowiedzi:

 1. There is
 2. There are
 3. There is
 4. There are
 • Ćwiczenie 2: Popraw błędy. Znajdź i popraw błędy w użyciu „there is / are” w następujących zdaniach.
 1. There is three dogs in the yard.
 2. There are a good movie on TV tonight.
 3. There is some interesting news about the event.

Odpowiedzi:

 1. There are three dogs in the yard.
 2. There is a good movie on TV tonight.
 3. There is some interesting news about the event.

Rozróżnienie między „there is” i „there are” może wydawać się trudne, ale z praktyką staje się intuicyjne. Kluczowe jest zrozumienie, że „there is” stosujemy do liczby pojedynczej i rzeczowników niepoliczalnych, a „there are” do liczby mnogiej. Pamiętanie o wyjątkach, takich jak użycie w mowie potocznej i formalnej, pomoże w unikaniu typowych błędów.

Zachęcamy do regularnej praktyki i eksperymentowania z językiem. Używanie „there is” i „there are” w różnych kontekstach, zarówno pisemnych, jak i mówionych, pomoże w osiągnięciu płynności i naturalności w języku angielskim. Nie bój się popełniać błędów; każdy błąd jest okazją do nauki i rozwoju. Praktyka, cierpliwość i czas to klucz do sukcesu w nauce każdego aspektu języka angielskiego.

„There is” a „there are” – kiedy używamy w języku angielskim? Podsumowanie

„There is” a „there are” – kiedy używamy w języku angielskim? Podsumowanie

Zrozumienie, kiedy „there is”, a kiedy „there are” należy używać w języku angielskim, to kluczowy element płynnej i poprawnej komunikacji. Podstawowa zasada ich użycia opiera się na rozróżnieniu między liczbą pojedynczą („there is”) a mnogą („there are”). Pamiętanie, że „there is” stosuje się do pojedynczych obiektów oraz rzeczowników niepoliczalnych, a „there are” do wskazywania na obecność wielu elementów, jest fundamentem do budowania zrozumiałych i gramatycznie poprawnych zdań.

Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątki i specjalne przypadki, takie jak używanie „there’s” w mowie potocznej czy trudności związane z niepoliczalnymi rzeczownikami. Rozumienie tych niuansów pozwoli na lepsze dostosowanie języka do kontekstu, czy to w mowie potocznej, czy w sytuacjach bardziej formalnych.

Dla słuchaczy szczególnie ważna jest praktyka. Regularne ćwiczenia i konfrontacja z różnymi kontekstami użycia tych konstrukcji pomogą w ich automatyzacji i naturalnym stosowaniu. Nie należy bać się eksperymentować z językiem i korzystać z każdej okazji do praktyki, zarówno w mowie, jak i piśmie. Każdy błąd jest cenną lekcją i krokiem do przodu w nauce języka angielskiego.

Zachęcamy do ciągłego odkrywania i eksplorowania bogactwa języka angielskiego. Nauka „there is” i „there are” to tylko jeden z etapów na tej fascynującej podróży językowej, która oferuje nie tylko lepsze umiejętności komunikacyjne, ale też głębsze zrozumienie kultury i sposobów myślenia anglojęzycznych społeczności. Praktyka, cierpliwość i chęć do nauki to klucze do sukcesu.

Jeśli chcesz systematycznie rozwijać swoje umiejętności językowe w środowisku, w którym nie zabraknie Ci motywacji do działania, to angielski Lublin w noProblem jest idealną propozycją dla Ciebie. Co sprawia, że warto zostać słuchaczem naszej szkoły? Bez wątpienia dużą zaletą nauki w noProblem jest wygoda – oferujemy angielski online, dzięki czemu nasi kursanci z całej Polski uczestniczą w zajęciach bez wychodzenia z domu. Istotnym atutem naszych kursów jest również ich nastawienie na praktykę. Angielski online dla dorosłych prowadzimy w formule konwersacyjnej, co pozwala naszym słuchaczom skutecznie pozbyć się blokady językowej i nabrać swobody w komunikowaniu się w języku obcym. Warto podkreślić, że w noProblem zajęcia prowadzą zarówno wykwalifikowani lektorzy polskojęzyczni, jak i doświadczeni native speakerzy. Z uwagi na to kursanci naszej szkoły mają okazję do regularnego obcowania z „żywym angielskim”, dzięki czemu konieczność zainicjowania rozmowy w anglojęzycznym kraju nie stanowi później dla nich problemu.

W ofercie noProblem znajdują się różnorodne kursy angielskiego online. Dzięki temu, że oferujemy różne poziomy angielskiego, na nasze zajęcia uczęszczają zarówno osoby chcące rozpocząć przygodę z tym językiem „od zera”, jak i słuchacze, którzy już dobrze się nim posługują. Warto podkreślić, że decydując się na naukę w noProblem, możesz dostosować tryb zajęć do swoich preferencji. Jeśli cenisz naukę w zespole, to rekomendujemy angielski w grupie, który odbywa się w niewielkim gronie do pięciu osób. Jeżeli natomiast zależy Ci na pracy sam na sam z lektorem, to możesz zapisać się na nasz indywidualny kurs angielskiego online. Polecamy również nasze kursy skierowane do konkretnych grup odbiorców, w tym m.in. angielski dla studentów.

Zapraszamy do kontaktu!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *