Od dłuższego czasu zadajesz sobie pytanie o to, kiedy używamy „the” w angielskim? W języku angielskim, przedimek określony „the” pełni kluczową rolę, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się trywialnym elementem. Jego właściwe użycie ma znaczący wpływ na sens wypowiedzi, a błędy w jego stosowaniu mogą prowadzić do nieporozumień lub zmiany przekazu. „The” jest nie tylko najczęściej używanym słowem w języku angielskim, ale także pełni wiele funkcji, od wskazywania na konkretne obiekty, po podkreślenie ich unikalności.

Dla osób uczących się angielskiego, szczególnie dla tych, których język ojczysty nie używa przedimków w taki sposób, jak język angielski, prawidłowe stosowanie „the” może być wyzwaniem. W języku polskim, na przykład, brak jest bezpośredniego odpowiednika przedimka określonego, co często prowadzi do błędnego pomijania „the” lub stosowania go w niewłaściwych miejscach. Błąd w użyciu „the” może zmienić znaczenie całego zdania, co sprawia, że jego nauka staje się kluczowym elementem opanowania płynności w języku angielskim.

Trudności te wynikają z różnic w gramatycznych zasadach dotyczących przedimków w obu językach. W angielskim „the” używa się, aby wskazać na konkretny obiekt lub grupę obiektów, które są już znane rozmówcy lub czytelnikowi. W polskim, taka specyfika jest często wyrażana przez kontekst zdania lub akcent. Różnice te sprawiają, że nauka poprawnego stosowania „the” jest zarówno fascynująca, jak i niezbędna dla skutecznej komunikacji.

Ten artykuł ma na celu nie tylko wyjaśnienie, kiedy używamy „the” w angielskim, ale także zrozumienie, dlaczego jego użycie jest tak ważne i jakie błędy najczęściej popełniają osoby uczące się angielskiego. Głębsze zrozumienie tych aspektów, pomoże Ci poprawić swoje umiejętności językowe, unikać typowych pułapek i zwiększyć swoją pewność w używaniu języka angielskiego.

Co to znaczy po angielsku „the” i kiedy go używamy?

Co to znaczy po angielsku „the” i kiedy go używamy?

Wiele osób na początkowym etapie nauki zastanawia się, co to znaczy po angielsku „the” i jak należy z niego korzystać. Przedimek określony „the” jest jednym z najważniejszych elementów gramatyki angielskiej. Jego właściwe zastosowanie może wydawać się skomplikowane, ale opiera się na kilku podstawowych zasadach. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla każdego, kto uczy się angielskiego.

A zatem, kiedy używamy „the” w angielskim?

„The” z rzeczownikami konkretnymi i ogólnymi

Kiedy stawiamy „the” w angielskim? Przede wszystkim ten przedimek określony stosuje się, aby wskazać na konkretny obiekt lub grupę obiektów, znanych rozmówcom. Na przykład, mówiąc „the dog”, odnosimy się do konkretnego psa, o którym już wcześniej wspomniano lub który jest znany w danym kontekście. W przeciwieństwie, „a dog” odnosi się do jakiegokolwiek psa, który nie jest jeszcze znany rozmówcy.

 • „I have a dog” (Mam psa) – stwierdzamy fakt posiadania zwierzęcia tego gatunku w liczbie 1.
 • „The dog is black” (Ten pies jest czarny) – konkretny pies, który już wcześniej był wspomniany i jest znany rozmówcom.

„The” używa się również z rzeczownikami ogólnymi, gdy mówimy o całej klasie obiektów. Na przykład:

 • „The whale is a large mammal” (Wieloryb jest dużym ssakiem) – odnosimy się do wielorybów jako klasy, a nie do konkretnego wieloryba.

„The” z unikalnymi rzeczownikami

„The” jest używany z rzeczownikami, które są unikalne lub uważane za jedyne w swoim rodzaju. Dzieje się tak w przypadku np.:

 • ciał niebieskich, takich jak „the sun” (słońce) czy „the moon” (księżyc),
 • znanych dzieł sztuki, takich jak „the Mona Lisa”.

Użycie „the” w tych kontekstach podkreśla, że mówimy o czymś, co jest jedno i tylko w swoim rodzaju.

„The” z nazwami geograficznymi, instytucji, budynków

W kontekście tego, kiedy piszemy „the” w angielskim, często wątpliwości wzbudzają reguły rządzące „the” łączonym z nazwami geograficznymi. W ich przypadku używanie „the” jest nieco skomplikowane i zależy od konwencji. „The” stosuje się przed nazwami:

 • rzek (np. „the Amazon”, “the Vistula”),
 • łańcuchów górskich (np. „the Alps”, „the Tatras”),
 • mórz (np. „the Mediterranean Sea”, „the Baltic Sea”),
 • pustyń (np. „the Gobi Desert”, „the Sahara”).

Nie używamy jednak „the” przed nazwami:

 • pojedynczych gór (np. „Mount Everest”),
 • jezior (chyba, że są to wyjątki, jak „the Great Lakes”),
 • miast (np. „Warsaw”, „New York”).

W przypadku instytucji i budynków, „the” jest używane, gdy odnosimy się do konkretnego budynku lub instytucji, np. „the University of Warsaw” (Uniwersytet Warszawski), jest to określenie bardziej formalne i wskazujemy na konkretną, zdefiniowaną instytucję.

„The” w stopniowaniu przymiotników

Kolejną składową odpowiedzi na pytanie, kiedy dajemy „the” w angielskim, jest stopniowanie przymiotników. Korzystamy z „the” w stopniu najwyższym, kiedy mówimy, że ktoś lub coś jest „naj”.

 • „She is the smartest in the class”, gdzie „the” przed „smartest” wskazuje, że osoba ta posiada cechę w największym stopniu spośród wszystkich osób w danej grupie.
 • „Mount Everest is the highest mountain in the world.” (Mount Everest jest najwyższą górą na świecie.)
 • „She is the best player on the team.” (Ona jest najlepszą zawodniczką w drużynie.)

W tych zdaniach „the” użyte jest przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym (highest, best), co podkreśla, że dany obiekt lub osoba wyróżnia się najbardziej w swojej kategorii.

Kiedy używamy „the” w angielskim? Wyjątki, które warto znać!

Zrozumienie wyjątków i specyficznych przypadków użycia przedimka „the” w języku angielskim jest równie ważne, jak zrozumienie jego podstawowych zasad. Istnieją sytuacje, kiedy „the” w angielskim trzeba pominąć, a także przypadki nieregularne, które wymagają szczególnej uwagi.

Kiedy nie używamy „the” w angielskim?

Istnieje kilka sytuacji, w których przedimek „the” jest zazwyczaj pomijany.

Pierwszą z nich jest użycie przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o czymś w ogólnym znaczeniu.

 • Mówiąc „Children love candy” (Dzieci uwielbiają cukierki), nie używamy „the”, ponieważ odnosimy się do dzieci ogólnie, a nie do konkretnej grupy dzieci.
 • Jeśli jednak powiemy „The children ate a lot of candies” to mamy na myśli (i należy tak to rozumieć) konkretne dzieci, które zjadły dużo cukierków.

Kolejnym przypadkiem jest brak „the” przed nazwami większości krajów (np. „Poland”, „Germany”), chyba, że są to nazwy wieloczłonowe (i w często w liczbie mnogiej) lub wskazują na grupę wysp (np. „the United States”, „the Netherlands”, „the Philippines”).

Nie używamy także „the” przed nazwami:

 • posiłków („breakfast”, „lunch”, „dinner”),
 • języków („English”, „Polish”),
 • dni tygodnia („Monday”, „Friday”),
 • miesięcy („January”, „October”).

Kiedy stawiamy „the” w angielskim? Specyficzne wyjątki i nieregularne zastosowania

Język angielski obfituje w wyjątki i nieregularne zastosowania przedimka „the”. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

 • Mimo że zwykle przed nazwami krajów „the” nie występuje, istnieją wyjątki, (wspomniane wyżej) takie jak „the United Kingdom”, „the Czech Republic” czy „the Philippines”.
 • Podobnie, choć zazwyczaj nie używamy „the” przed nazwami języków, w przypadku mówienia o konkretnym języku jako obiekcie badań, „the” może być stosowane, na przykład „the English used in this document” (w znaczeniu „angielszczyzna”).
 • Innym przykładem może być użycie „the” z nazwami chorób, gdzie zazwyczaj pomija się „the” (np. „cancer”, „diabetes”), ale mówimy „the flu” (grypa) czy „the measles” (odra) – „I have the flu.” (Mam grypę.), „The measles is a highly contagious disease.” (Odra to bardzo zaraźliwa choroba.).

Kiedy dajemy „the” w angielskim? „The” w wyrażeniach idiomatycznych i ustalonych zwrotach

W języku angielskim istnieje wiele idiomów i ustalonych zwrotów, w których „the” jest nieodłączną częścią. Przykłady to:

 • „on the other hand” (z drugiej strony),
 • „in the long run” (na dłuższą metę),
 • „at the end of the day” (koniec końców).

W tych przypadkach pominięcie „the” mogłoby prowadzić do nieporozumień lub sprawić, że zwrot straciłby swój pierwotny sens. Użycie „the” w tych zwrotach idiomatycznych odgrywa kluczową rolę w nadaniu odpowiedniego znaczenia wypowiedzi.

Te nieregularności językowe stanowią część bogactwa i złożoności języka angielskiego, co czyni naukę tego języka fascynującą podróżą.

Kiedy piszemy „the” w angielskim? Język mówiony a język pisany

Kiedy piszemy „the” w angielskim? Język mówiony a język pisany

Użycie przedimka „the” w języku angielskim różni się nieco w zależności od tego, czy mamy do czynienia z językiem mówionym, czy pisanym. Te różnice wynikają zarówno z natury tych dwóch form komunikacji, jak i z konwencji, które je kształtują.

W języku mówionym „the” często jest używane mniej formalnie. W codziennej konwersacji ludzie skłonni są do opuszczania „the” w sytuacjach, gdzie w języku pisanym jego użycie byłoby uważane za konieczne. Na przykład, w mowie potocznej niekiedy można usłyszeć zdania typu „I’m going to school” zamiast formalnie poprawnego „I’m going to the school”. W języku mówionym skrócenia tego rodzaju są akceptowane, ponieważ kontekst rozmowy zazwyczaj dostarcza wystarczająco informacji, aby zrozumieć znaczenie wypowiedzi.

W przeciwieństwie do tego, język pisany wymaga większej precyzji. W formalnym piśmie, takim jak literatura, prasa czy dokumenty akademickie, stosowanie „the” musi być zgodne z ustalonymi zasadami gramatycznymi. Na przykład, w artykułach prasowych „the” jest używane do wskazywania na konkretne osoby, miejsca, instytucje itp., co pomaga czytelnikowi zrozumieć dokładny kontekst i znaczenie. W literaturze użycie „the” może również służyć jako narzędzie stylistyczne, podkreślające ważność czy unikalność danego elementu narracji.

Przykład z literatury mogłoby stanowić zdanie z powieści Charlesa Dickensa „A Tale of Two Cities”.

 • „It was the best of times, it was the worst of times”, gdzie powtórzenie „the” podkreśla ogólny i jednocześnie wyjątkowy charakter opisywanych czasów.

Z kolei w artykułach prasowych można znaleźć zdania typu „The President announced the new policy”, gdzie użycie „the” wskazuje na konkretną, znaną postać i określone działanie.

Zarówno w mowie, jak i piśmie, „the” pełni ważną rolę w strukturze i znaczeniu wypowiedzi, a jego właściwe użycie pozwala na jasne i precyzyjne przekazywanie informacji.

Użycie przedimków – różnice w języku polskim i angielskim

Porównanie użycia przedimków w języku angielskim i polskim ujawnia kilka istotnych różnic, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki polscy słuchacze postrzegają i używają angielskiego przedimka „the”. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla efektywnej nauki i komunikacji w języku angielskim.

Język polski nie używa przedimków w taki sposób, jak język angielski. W języku polskim nie ma bezpośredniego odpowiednika przedimka określonego „the” ani przedimka nieokreślonego „a/an”. Zamiast tego, kontekst zdania, forma gramatyczna rzeczownika i jego położenie w zdaniu często dostarczają informacji o konkretności lub ogólności danego rzeczownika. Na przykład, w polskim zdaniu „Widzę psa”, słowo „psa” może oznaczać konkretnego psa, znanego rozmówcy, albo jakiegokolwiek psa, (np. gdzieś na ulicy) w zależności od kontekstu. W języku angielskim natomiast użylibyśmy „the” lub „a” przed „dog”, aby wskazać, o który rodzaj psa chodzi.

Gdy myślimy o „the” mając na uwadze język polski, ważne jest, aby pamiętać, że przedimek ten służy do wskazywania na konkretny, zdefiniowany obiekt, grupę obiektów lub pojęcie, które jest już znane rozmówcy lub czytelnikowi. W kontekście nauki angielskiego, warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których w języku polskim użylibyśmy określonych form gramatycznych, takich jak dopełniacz, lub kontekstowych wskazówek, aby przekazać podobne znaczenie. Na przykład, polskie „Idę do szkoły” może być przetłumaczone na angielski jako „I am going to school” (bez przedimka, gdy mówimy o rutynowej czynności) lub „I am going to the school” (z „the”, gdy mówimy o konkretnej szkole, znanym obiekcie).

Główną różnicą w użyciu przedimków między angielskim a polskim jest ich obecność i sposób, w jaki definiują rzeczowniki. Uświadomienie sobie tych różnic i praktykowanie zasad użycia „the” w kontekście angielskim może pomóc w osiągnięciu większej płynności i poprawności w użyciu języka angielskiego.

Kiedy używamy „the” w angielskim? Ćwiczenia

Praktyczne zastosowania są kluczowe w nauce poprawnego użycia przedimka „the” w języku angielskim. Oto kilka przykładów ćwiczeń, które mogą pomóc w zrozumieniu i stosowaniu tej ważnej części mowy, wraz z praktycznymi wskazówkami i strategiami nauki.

1. Uzupełnianie luk

Spróbuj uzupełnić luki w przygotowanych przez nas zdaniach, decydując, czy należy dodać „the”, czy pozostawić puste miejsce.

 • _____ sun rises in _____ east.
 • ​​Can you pass me _____ salt, please?

Tego typu ćwiczenie pomoże Ci lepiej zrozumieć, kiedy „the” w angielskim jest konieczne.

2. Tłumaczenie zdań

Przetłumacz wybrane zdania z języka polskiego na angielski, koncentrując się na poprawnym użyciu „the”. Na przykład, zastanów się, jak przetłumaczyć na angielski poniższe zdania.

 • „Widziałem księżyc.”
 • „Lubię czytać książki.”
 • „Morze było spokojne.”

Takie ćwiczenie pozwoli Ci praktykować stosowanie „the” w różnych kontekstach.

3. Poprawianie błędów

Zapoznaj się z przykładowymi zdaniami zawierającymi błędy w użyciu „the” i spróbuj je poprawić.

 • „She walked to park.”
 • „Can I borrow pencil.”
 • „I love listening to the music.”

To ćwiczenie pomoże Ci lepiej zrozumieć typowe błędy i nauczyć się ich unikać.

4. Tworzenie zdań

Zachęcamy Cię do tworzenia własnych zdań w języku angielskim, używając rzeczowników z „the” oraz bez tego przedimka. To pozwoli Ci eksperymentować z językiem i zrozumieć, jak różni się znaczenie zdań zależnie od użycia „the”.

Ćwiczenie jest kluczem do opanowania każdego aspektu języka, a te ćwiczenia mają na celu ułatwienie Ci nauki i zrozumienia tego, co to znaczy po angielsku „the” i jak z niego prawidłowo korzystać. Zapraszamy Cię do wypróbowania ich w ramach naszych kursów językowych.

Kiedy daje się „the” w angielskim? Praktyczne wskazówki

Kiedy daje się „the” w angielskim? Praktyczne wskazówki

Przyjrzyj się trzem przedstawionym przez na wskazówkom dotyczącym tego, jak skutecznie nauczyć się, kiedy w angielskim używamy „the” i w jaki sposób należy stosować ten przedimek.

1. Obserwacja i naśladowanie

Zachęcamy Cię do aktywnego słuchania anglojęzycznych mediów, takich jak filmy, podcasty czy wiadomości, i zwracania uwagi na użycie przedimka „the”. Zwróć uwagę, jak native speakerzy stosują „the” w różnych kontekstach. Naśladowanie ich wzorców mowy może być nieocenioną pomocą w zrozumieniu, kiedy i jak poprawnie używać „the” w języku angielskim.

2. Zrozumienie reguł i wyjątków

Ważne jest, abyś zrozumiał(a) zarówno podstawowe zasady użycia „the”, jak i wyjątki od tych reguł. Spędź trochę czasu na nauce reguł dotyczących przedimków, ale pamiętaj także o tych sytuacjach, kiedy „the” jest pomijane. Zrozumienie tych niuansów pomoże Ci lepiej opanować język.

3. Częsta praktyka

Regularne ćwiczenie jest kluczowe w nauce każdego aspektu języka, w tym przedimków. Ćwiczenia pisemne, takie jak te, o których wspomnieliśmy wyżej, mogą znacznie pomóc w utrwaleniu wiedzy i zwiększeniu Twojej pewności w używaniu „the”.

Kiedy używamy „the” w angielskim? Podsumowanie

Zrozumienie tego, kiedy stawiamy „the” w angielskim, jest niezbędnym elementem dla osób uczących się tego języka, w tym dla Polaków. Chociaż brak bezpośredniego odpowiednika w języku polskim może sprawiać, że ten aspekt angielskiej gramatyki wydaje się szczególnie trudny, zrozumienie podstawowych zasad i wyjątków pozwala na lepsze opanowanie i płynność w komunikacji. Kluczowe jest uświadomienie sobie, kiedy „the” w angielskim jest stosowane do wskazania konkretnych obiektów, unikalnych elementów czy w specyficznych kontekstach, takich jak nazwy geograficzne czy ustalone zwroty.

Bardzo ważną rolę w rozwoju językowym odgrywa systematyczna praktyka. Jeśli zależy Ci na tym, aby regularnie szlifować swój język obcy, to zachęcamy do zapisania się na angielski Lublin w noProblem. Dlaczego warto uczyć się właśnie u nas? Po pierwsze, dzięki temu, że oferujemy angielski online, masz możliwość zostać naszym słuchaczem nawet wtedy, gdy mieszkasz na drugim krańcu Polski i chcesz brać udział w zajęciach bez wychodzenia z domu. Motywacji do tego Ci nie zabraknie, ponieważ nasze kursy są prowadzone nie tylko przez doświadczonych lektorów polskojęzycznych, ale także wykwalifikowanych native speakerów. Sprzyja to konwersacyjnej formule zajęć, w ramach których będziesz odbywać liczne ciekawe rozmowy z prowadzącymi, co pozwoli Ci ostatecznie przełamać barierę językową. Jednocześnie polskojęzyczni lektorzy zadbają o to, aby Twój rozwój językowy był kompleksowy i obejmował wszystkie niezbędne umiejętności do osiągnięcia założonego celu językowego.

Warto podkreślić, że oferujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu naukę u nas mogą podjąć zarówno osoby pragnące poznawać ten język od zera, jak i bardziej zaawansowani słuchacze. Co istotne, nasze kursy angielskiego online są prowadzone w dwóch formach:

W naszej ofercie znajdują się także kursy skierowane do konkretnych grup odbiorców, takie jak m.in. angielski dla studentów.

Chcesz sprawnie przejść drogę od swojego obecnego poziomu językowego do celu, jakim jest biegłe posługiwanie się językiem obcym? Postaw na angielski online dla dorosłych w noProblem!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *