Jakie są przyimki w języku angielskim?

Jakie są przyimki w języku angielskim i na jakie rodzaje się je dzieli? Na te dwa pytania muszą odpowiedzieć sobie osoby, które chcą dobrze opanować gramatykę tego języka. Przyimki w angielskim odgrywają kluczową rolę, umożliwiając precyzyjne określenie relacji przestrzennych, czasowych oraz innych zależności między elementami/informacjami w zdaniu. Te stosunkowo krótkie słowa są niezbędne do płynnej i zrozumiałej komunikacji. Bez właściwego użycia przyimków zdania mogą stać się niejasne lub zmienić swoje znaczenie, co podkreśla ich wagę w strukturze językowej.

Rozumienie i stosowanie przyimków w angielskim może być wyzwaniem dla słuchaczy, ponieważ użycie tych elementów często nie podlega prostym regułom i może różnić się od ich odpowiedników w języku polskim. Przyimki są używane do określenia pozycji (na przykład: „on the table”, „under the bridge”), czasu („at night”, „in April”), kierunku („to the store”, „from Poland”), przyczyny („because of the rain”), oraz wielu innych związków, wymagając od słuchaczy zrozumienia subtelnych niuansów ich użycia.

Jakie są przyimki w języku angielskim? Podstawowe przyimki miejsca

Przyimki miejsca są fundamentalnym aspektem języka angielskiego, służącym do opisania, gdzie coś się znajduje lub dokąd coś lub ktoś zmierza. Ich właściwe użycie pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji, co jest kluczowe zarówno w mowie, jak i piśmie. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych przyimków miejsca w języku angielskim: „above”, „below”, „between”, „at”, „in”, „on”, uzupełnione o przykłady zdań i wskazówki, jak unikać typowych błędów popełnianych przez Polaków.

 • Above” odnosi się do czegoś, co znajduje się na wyższym poziomie niż coś innego, ale nie bezpośrednio nad tym. Na przykład, „The picture is above the fireplace” (Obraz jest nad kominkiem).
 • „Below” wskazuje na coś znajdującego się na niższym poziomie. „The village is below the mountain” (Wioska znajduje się poniżej góry).
 • „Between” używamy, gdy coś jest pośrodku dwóch punktów, obiektów lub osób. „She sat between her parents” (Siedziała między rodzicami).
 • „At” jest używane do określenia konkretnego miejsca lub wydarzenia. „Meet me at the station” (Spotkajmy się na stacji), „I’ll see you at the party” (Zobaczymy się na imprezie).
 • „In” używamy, gdy mówimy o czymś, co jest fizycznie otoczone z wszystkich stron przez coś innego, często w kontekście zamkniętych przestrzeni. „I am in the garden” (Jestem w ogrodzie).
 • „On” wskazuje, że coś znajduje się na powierzchni czegoś innego. „The book is on the table” (Książka jest na stole).
Jakie są przyimki w języku angielskim? Podstawowe przyimki miejsca

Co to są przyimki czasu w angielskim?

Omawiając to, jakie są przyimki w języku angielskim, należy wspomnieć również o tzw. przyimkach czasu. Przyimki czasu w języku angielskim, takie jak „at”, „in”, „on”, są niezbędne do precyzyjnego wskazywania momentów, okresów lub czasu trwania. Poprawne użycie tych przyimków pozwala na jasne i zrozumiałe komunikowanie się, eliminując nieporozumienia dotyczące terminów czy planów.

 • „At” jest używane do wskazywania konkretnych godzin i określonych momentów czasu. Na przykład: „The meeting starts at 3 PM” (Spotkanie zaczyna się o 15:00). „At” używamy również w odniesieniu do świąt, lub gdy mówimy o konkretnej części dnia, np. „at Christmas” (w Boże Narodzenie), „at night” (w nocy).
 • „In” odnosi się do dłuższych okresów czasu, takich jak miesiące, lata, pory dnia, pory roku. Używamy go, by mówić o czymś, co dzieje się wewnątrz określonego okresu. Przykłady: „She was born in April” (Ona urodziła się w kwietniu), „in 2020” (w 2020 roku), „in the morning” (rano).
 • „On” jest stosowane w kontekście dni i dat. „My birthday is on May 5th” (Moje urodziny są piątego maja). „On” używamy również przy dniach tygodnia: „on Monday” (w poniedziałek).

Jak i kiedy używamy przyimków w języku angielskim? Dobór właściwego przyimka do określenia czasu

Kluczem do właściwego wyboru przyimka jest zrozumienie jednostki czasu, którą chcemy określić. Dla chwil i godzin używamy „at”, dla dni, dat i dni tygodnia „on”, a dla dłuższych okresów, takich jak miesiące, lata, pory roku „in”. W celu zobrazowania tego, jak dobieramy przyimek czasu do danego kontekstu, przygotowaliśmy kilka przykładowych zdań.

 • „I wake up at 7 am every day” (Codziennie budzę się o 7 rano).
 • „We have lunch at noon” (Jemy obiad w południe).
 • „The course starts in January” (Kurs zaczyna się w styczniu).
 • „It often snows in winter” (Często pada śnieg zimą).
 • „The concert is on Saturday” (Koncert jest w sobotę).
 • „Her wedding was on the 14th of June” (Jej ślub był czternastego czerwca).

Przyimki w angielskim – typowe pułapki językowe

Sama umiejętność odpowiedzi na pytanie, co to są przyimki w języku angielskim, często nie wystarcza do tego, aby skutecznie unikać popełniania błędów gramatycznych. Na jakie typowe pułapki językowe związane z angielskimi przyimkami narażeni są polscy słuchacze?

 1. Mylenie przyimków czasu przy określaniu części dnia: pamiętaj, że „in the morning/afternoon/evening” (rano/popołudniu/wieczorem), ale „at night” (w nocy).
 2. Użycie „on” zamiast „at” dla świąt: w angielskim mówi się „at Christmas”, a nie „on Christmas”, co jest częstym błędem wśród słuchaczy, jednak możesz się spotkać z określeniem: „on Christmas Eve”, które dotyczy konkretnego dnia (Wigilii, która jest konkretną datą – pisaliśmy o tym wyżej).
 3. Niepoprawne stosowanie „in” do określenia konkretnych dat: pamiętaj, że konkretna data wymaga użycia „on”, np. „on the 3rd of April”, a nie „in the 3rd of April”.
Przyimki w angielskim – typowe pułapki językowe

Co to są przyimki kierunku w języku angielskim?

Kolejną kwestię, którą należy poruszyć przy analizie tego, jakie są przyimki w języku angielskim, stanowią przyimki kierunku. Przyimki kierunku w języku angielskim, takie jak „to”, „from”, i „into” pozwalają precyzyjnie określać kierunek ruchu lub zamiar przemieszczenia się. Ich właściwe użycie jest kluczowe dla jasnego przekazu informacji o tym, skąd coś lub ktoś pochodzi, dokąd coś lub ktoś zmierza, lub jakie zmiany przestrzenne zachodzą w relacji do osób lub obiektów.

 • „To” używane jest do wskazania kierunku lub celu podróży. „She is going to the store” (Ona idzie do sklepu). „To” może również wskazywać na odbiorcę działania. „I sent a letter to my friend” (Wysłałem list do mojego przyjaciela).
 • „From” określa punkt wyjścia lub pochodzenie. „I just came from the office” (Właśnie przyszedłem z biura). „From” może być również używane do wskazania zmiany stanu. „The weather changed from sunny to rainy” (Pogoda zmieniła się ze słonecznej na deszczową).
 • „Into” jest używane, gdy mówimy o wejściu do wnętrza lub przestrzeni zamkniętej. „He walked into the room” (On wszedł do pokoju). „Into” implikuje ruch w kierunku wnętrza lub przekształcenie w coś innego.

Jak używać przyimków kierunku w codziennej komunikacji?

Aby skutecznie używać przyimków kierunku, stosuj się do poniższych porad.

 • Zastanów się, czy chcesz opisać cel podróży, źródło pochodzenia, czy wejście do przestrzeni zamkniętej.
 • Używaj „to” dla celu, „from” dla źródła, i „into” dla wejścia do wnętrza.
 • Ćwicz tworzenie zdań z różnymi przyimkami kierunku, aby zrozumieć ich zastosowanie w praktycznych kontekstach.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów zdań z wykorzystaniem przyimków kierunku.

 • „Tomorrow, we are flying to Paris” (Jutro lecimy do Paryża).
 • „This gift is from my grandmother” (Ten prezent jest od mojej babci).
 • „The cat jumped into the box” (Kot wskoczył do pudełka).
 • „Please, bring the documents to my office” (Proszę, przynieś dokumenty do mojego biura).
 • „We moved from Poland to Canada last year” (W zeszłym roku przeprowadziliśmy się z Polski do Kanady).
 • „She dived into the pool” (Ona zanurkowała do basenu).

Pamiętaj! Przyimki kierunku umożliwiają dokładne opisywanie ruchu i relacji przestrzennych.

Co to są przyimki złożone w angielskim?

Aby umieć w pełni odpowiedzieć na pytanie, co to są przyimki w angielskim, należy zapoznać się również ze specyfiką przyimków złożonych. Przyimki złożone w języku angielskim, takie jak „because of”, „due to”, i „in front of”, odgrywają ważną rolę w budowaniu złożonych struktur zdaniowych, umożliwiając precyzyjne wyrażanie przyczyn, powodów, lokalizacji i relacji. Te przyimki składają się z dwóch lub więcej słów, tworząc frazy, które służą do określenia bardziej skomplikowanych związków między elementami zdania.

 • „Because of” wyraża przyczynę lub powód. „The game was postponed because of the rain” (Gra została przełożona z powodu deszczu). Używamy „because of”, gdy chcemy bezpośrednio wskazać na czynnik, który spowodował daną sytuację.
 • „Due to” jest podobne do „because of” i często używane zamiennie, jednak „due to” jest wyrażeniem bardziej formalnym i zazwyczaj poprzedza rzeczownik. „The cancellation was due to the storm” (Odwołanie było spowodowane burzą). „Due to” stosuje się głównie w kontekstach formalnych i pisemnych.
 • „In front of” określa położenie przed czymś. „The car is parked in front of the house” (Samochód jest zaparkowany przed domem). „In front of” jest używane do wskazania fizycznego umiejscowienia jednego obiektu względem innego.

Jakie są przyimki złożone w języku angielskim i jak ich poprawnie używać?

Aby poprawnie używać przyimków złożonych, zwróć uwagę na kontekst zdania i dokładne znaczenie, które chcesz przekazać. Przyimki złożone często mają specyficzne zastosowania i nie zawsze są wymienne. Praktyka i zapoznanie się z poniższymi przykładami pomogą Ci w ich opanowaniu.

 • „The concert was canceled because of the snowstorm” (Koncert został odwołany z powodu śnieżycy).
 • „Her success is due to hard work” (Jej sukces jest wynikiem ciężkiej pracy).
 • „Please wait for me in front of the cinema” (Proszę, poczekaj na mnie przed kinem).
 • „The delay was because of traffic” (Opóźnienie było spowodowane ruchem ulicznym).
 • „The road closure was due to the parade” (Zamknięcie drogi było spowodowane paradą).
 • „They built a new statue in front of the library” (Zbudowali nowy pomnik przed biblioteką).

Zrozumienie i właściwe stosowanie przyimków złożonych znacznie wzbogaca komunikację, umożliwiając wyrażanie złożonych relacji i przyczynowości w sposób precyzyjny i elegancki.

Idiomy a przyimki w angielskim

Idiomy to frazy, których znaczenie nie wynika bezpośrednio z dosłownego tłumaczenia poszczególnych słów, a przyimki często odgrywają kluczową rolę w ich strukturze. Idiomy zawierające przyimki, takie jak „at first sight” czy „in time”, są nieodłącznym elementem języka angielskiego, dodającym mowie barwności i precyzji. Zrozumienie i stosowanie tych zwrotów może znacznie poprawić płynność w mówieniu i rozumieniu angielskiego.

Zapoznaj się z naszym przeglądem popularnych angielskich idiomów zawierających przyimki.

 • „At first sight” – na pierwszy rzut oka, od pierwszego wejrzenia. Używane, gdy coś lub ktoś robi na nas wrażenie natychmiast po zobaczeniu, często w kontekście miłości lub atrakcji. „I knew it was the perfect house for us at first sight.”
 • „In time” – w porę. Oznacza zrobienie czegoś przed upływem określonego terminu lub momentu. „She arrived just in time for the meeting.”
 • „On the dot” – punktualnie. Wyrażenie to używane jest, gdy coś się odbywa dokładnie o ustalonej porze. „The train leaves at 6 PM on the dot.”
 • „Out of the blue” – niespodziewanie, znikąd. Idiom ten opisuje sytuację lub zdarzenie, które pojawia się bez ostrzeżenia lub wcześniejszych oznak. „He called me out of the blue after years of silence.”
 • „By the book” – zgodnie z zasadami. Stosowanie się do wszystkich reguł lub instrukcji. „The new manager does everything by the book.”

Idiomy te wzbogacają język, pozwalają na wyrażanie myśli w sposób bardziej kreatywny i zwięzły. Rozumienie i umiejętność posługiwania się idiomami jest oznaką zaawansowanej znajomości języka i pomaga w bardziej naturalnej komunikacji z native speakerami.

Opanowanie idiomów jest nieocenione dla płynności językowej, ponieważ idiomy są powszechnie używane w codziennych konwersacjach, filmach, literaturze i mediach. Znajomość tych fraz pozwala na lepsze rozumienie kontekstu i subtelności języka, a także umożliwia efektywniejsze wyrażanie własnych myśli i emocji. Ponadto, używanie idiomów może sprawić, że mówiący wydaje się bardziej pewny siebie i naturalny w oczach rodowitych użytkowników języka angielskiego. Aby skutecznie nauczyć się idiomów, warto łączyć teoretyczną wiedzę z praktyką, regularnie wplatając je w mowę i pisanie, co z kolei przyczynia się do zwiększenia płynności językowej i pewności siebie.

Kiedy używamy przyimków w języku angielskim? Ćwiczenia praktyczne

Opanowanie przyimków w języku angielskim wymaga praktyki i cierpliwości, ale odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą znacznie przyspieszyć proces nauki. Oto kilka metod i przykładów ćwiczeń, które pomogą w zrozumieniu i stosowaniu przyimków w praktyce, zarówno w samodzielnej nauce, jak i pracy z nauczycielem.

 1. Tworzenie własnych zdań: wybierz przyimek i spróbuj stworzyć kilka różnych zdań, używając go w kontekście. To pozwala nie tylko zapamiętać przyimek, ale również zrozumieć jego zastosowanie.
 2. Tłumaczenie zdań: przetłumacz zdania z języka polskiego na angielski, zwracając szczególną uwagę na przyimki. To ćwiczenie pomaga dostrzec różnice w użyciu przyimków między językami.
 3. Uzupełnianie luk: korzystaj z dodatkowych ćwiczeń z lukami, gdzie zadaniem jest wstawienie odpowiedniego przyimka. To świetny sposób na testowanie wiedzy i umiejętności szybkiego kojarzenia.
Kiedy używamy przyimków w języku angielskim? Ćwiczenia praktyczne

Jakie są przyimki w języku angielskim? Podsumowanie

Przyimki w angielskim, choć małe, odgrywają ogromną rolę w klarowności naszych wypowiedzi. Są jak drogowskazy w zdaniach, wskazując kierunek, miejsce czy czas. Bez nich nasza komunikacja byłaby jak puzzle z brakującymi elementami. Nie da się ukryć, że nauka przyimków może być wyzwaniem, ale jest to jedna z tych inwestycji w umiejętności językowe, która zdecydowanie się opłaca.

Zapraszamy do aktywnego eksperymentowania z przyimkami w codziennym użyciu języka angielskiego. To może być próba wplątania nowych przyimków w codzienne konwersacje, pisanie opisów z wykorzystaniem różnorodnych przyimków miejsca czy czasu, czy też kreowanie sytuacji, które wymagają użycia specyficznych przyimków. Takie podejście nie tylko pomaga utrwalić wiedzę, ale również ułatwia zrozumienie tego, jak subtelnie można zmienić znaczenie zdania, zmieniając jeden mały przyimek oraz kiedy używamy poszczególnych przyimków w języku angielskim.

Nie zapominajmy, że błędy są nieodłącznym elementem procesu nauki. Każdy z nich daje szansę na zrozumienie i poprawę. Zamiast się zrażać, warto przyjąć je jako cenną lekcję na drodze do biegłości językowej.

Opanowanie przyimków to otwarcie drzwi do bardziej płynnego angielskiego. Dlatego zachęcamy do nieustannego zgłębiania i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach językowych. Z czasem, przyimek, który dzisiaj wydaje się być zagadką, jutro może stać się Twoim nieocenionym sprzymierzeńcem w komunikacji językowej.

Jeśli zależy Ci na tym, by zadbać o regularny rozwój swoich umiejętności językowych, to zapraszamy do zapisania się na angielski Lublin w noProblem. Z jakich powodów warto wybrać właśnie naszą szkołę? Proponujemy angielski online, dzięki czemu możesz uczyć się języka bez wychodzenia z domu. Dużym atutem kursów noProblem jest ich konwersacyjna formuła, która pozwala na praktyczne szlifowanie umiejętności językowych. Zajęcia w naszej szkole prowadzą doświadczeni lektorzy polskojęzyczni oraz wykwalifikowani native speakerzy, co stwarza idealne warunki do kompleksowego rozwoju językowego. Angielski online dla dorosłych umożliwia słuchaczom zapoznanie się z mechanizmami rządzącymi językiem angielskim i nauczenie się stosowania ich w celu płynniejszego formułowania myśli czy sprawniejszego reagowania w rozmowie. Bieżący kontakt z native speakerami jest z kolei okazją do osłuchania się z „żywym angielskim” i skutecznego przełamania blokady językowej.

Warto zauważyć, że jako noProblem oferujemy naszym słuchaczom różne poziomy angielskiego. Dzięki temu z naszych kursów korzystają nie tylko osoby mające pewien staż w nauce angielskiego, ale także osoby pragnące uczyć się tego języka „od zera”. Zaletą oferty jest również to, że słuchacze samodzielnie wybierają tryb nauki. Dla tych, którzy cenią pracę w zespole, proponujemy angielski w grupie, natomiast osobom preferującym naukę sam na sam z lektorem rekomendujemy indywidualny kurs angielskiego online. W noProblem oferujemy także różnorodne kursy angielskiego online skierowane do konkretnych grup słuchaczy, w tym m.in. angielski dla studentów.

Zachęcamy do kontaktu!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *