Zrozumienie, jak stopniujemy przymiotniki po angielsku, a także sama ich znajomość, są kluczowe dla biegłości w języku angielskim. Przymiotniki odgrywają fundamentalną rolę w komunikacji, pozwalając na opisanie osób, rzeczy, idei i doświadczeń z większą precyzją i ekspresją. Właściwe stopniowanie przymiotników pozwala na tworzenie porównań i określanie relacji między elementami, co jest niezbędne dla efektownej i efektywnej komunikacji.

Pomimo swojej ważności, stopniowanie przymiotników może być jednym z bardziej złożonych aspektów nauki języka angielskiego, zwłaszcza dla osób, które uczą się go jako drugiego języka. Ten artykuł ma na celu ułatwić zrozumienie tego tematu poprzez zaprezentowanie podstawowych zasad stopniowania przymiotników, omówienie różnych rodzajów przymiotników i ich stopniowania, a także zaproponowanie praktycznych przykładów i porównań z językiem polskim. W szkole językowej noProblem podjęte zostały starania, aby uczynić te zasady jak najbardziej dostępne i zrozumiałe dla słuchaczy. Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy, które powinno pomóc słuchaczom zrozumieć, jak stopniować przymiotniki po angielsku w poprawny sposób, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Jak stopniujemy przymiotniki po angielsku? Charakterystyka i rola przymiotników w angielskim

Przymiotniki to rodzaj słów, które służą do opisywania lub modyfikowania rzeczowników. Używane są do udzielenia dodatkowych informacji o rzeczach, osobach, miejscach czy zjawiskach, takich jak ich cechy, stan, wielkość, ilość, kolor czy forma. Dzięki nim mówiący może przekazać więcej szczegółów i stworzyć obraz bardziej bogaty w detale.

W języku angielskim przymiotniki zazwyczaj stawiane są przed rzeczownikiem, który opisują (np. „a red apple”), choć mogą również występować po niektórych czasownikach (np. „This apple is red”). Można je również używać do porównywania rzeczy, ludzi czy sytuacji, co jest szczególnie przydatne w rozmowach, debatach czy porównaniu produktów.

Jakie wyróżniamy rodzaje przymiotników w angielskim?

Jakie wyróżniamy rodzaje przymiotników w angielskim?

W języku angielskim występują różne rodzaje przymiotników, między innymi przymiotniki określające jakość (np. „happy”, „sad”), ilość (np. „few”, „many”), kolejność (np. „first”, „last”), czy przymiotniki wyrażające przynależność (np. „my”, „your”). Każdy z tych rodzajów przymiotników ma swoje miejsce i rolę w języku i może być stopniowany, co pozwala na wyrażanie subtelniejszych różnic i relacji między opisywanymi elementami. Zanim przejdziemy do omówienia tego, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim, warto pochylić się nad tematem samego powstawania przymiotników. Mogą być one tworzone m.in. od:

 • czasowników,
 • rzeczowników.

Przymiotniki tworzone od czasowników

Jednym z najciekawszych aspektów angielskich przymiotników jest fakt, że można je tworzyć od innych części mowy, takich jak np. czasowniki. Dzieje się to za pomocą tzw. końcówek przymiotnikowych. W przypadku czasowników, końcówki -ed i -ing są często stosowane do tworzenia przymiotników, które opisują uczucia lub stany.

Na przykład, czasownik „bore” (nudzić) może być przekształcony w przymiotniki „bored” (znudzony) i „boring” (nudny). Pierwszy przymiotnik, „bored”, opisuje stan lub uczucie osoby, która jest znudzona. Drugi przymiotnik, „boring”, jest używany do opisania rzeczy lub sytuacji, które są nudne.

 • „She was bored because there was nothing interesting on TV.” (Była znudzona, ponieważ w telewizji nie było niczego interesującego.)
 • „The movie was boring; it had no engaging plot.” (Film był nudny; nie miał wciągającej fabuły.)

Podobnie, czasownik „excite” (ekscytować) może być przekształcony w przymiotniki „excited” (podekscytowany) i „exciting” (ekscytujący). Przymiotnik „excited” opisuje osobę, która jest podekscytowana, podczas gdy „exciting” jest używany do opisania czegoś, co jest ekscytujące.

 • „The children were excited about the school trip.” (Dzieci były podekscytowane wycieczką szkolną.)
 • „The school trip to the science museum was an exciting adventure for the children.” (Wycieczka szkolna do muzeum nauki była ekscytującą przygodą dla dzieci.)

Czasownik „tire” (zmęczyć) może być przekształcony w przymiotniki „tired” (zmęczony) i „tiring” (męczący).

 • „Tired” jest używany do opisania osoby, która jest zmęczona, na przykład: „After the long hike, she was very tired.” (Po długim marszu była bardzo zmęczona.)
 • Z kolei przymiotnik „tiring” jest używany do opisania czegoś, co jest męczące, np. „The long hike was tiring.” (Długi marsz był męczący.)

Zwróć uwagę, że angielskie przymiotniki z końcówką -ed to odpowiednik polskich przymiotników z końcówką -a/ony, -a/ona (znudzony/znudzona, podekscytowany/podekscytowana, zmęczony/zmęczona, zrelaksowany/zrelaksowany) natomiast przymiotniki z końcówką -ing to odpowiedniki polskich -ący/-ąca (ekscytujący/ekscytująca, męczący/męcząca, relaksujący/relaksująca).

Pamiętaj, że:

 • przymiotniki z końcówką „-ed” zazwyczaj opisują nasze uczucia lub reakcje,
 • przymiotniki z końcówką „-ing” służą do opisania osób, rzeczy lub sytuacji, które powodują te uczucia.

Zrozumienie, jak tworzyć przymiotniki od czasowników z użyciem końcówek -ed i -ing, jest kluczowe dla rozumienia i używania języka angielskiego. Jak widzisz, nie zawsze czasownik z końcówką -ed oznacza formę przeszłą tak jak nie zawsze czasownik z końcówką -ing oznacza czas ciągły. Przymiotniki te dają możliwość wyrażania bardziej szczegółowych emocji i stanów, co znacznie wzbogaca komunikację.

Przymiotniki tworzone od rzeczowników

Kolejny sposób tworzenia przymiotników to tworzenie ich od rzeczowników. Jakie mechanizmy z tego obszaru warto znać?

Pierwszą metodą na stworzenie przymiotnika od rzeczownika jest dodanie końcówki „-ful”. Ta końcówka jest stosowana do tworzenia przymiotników, które opisują, że coś jest pełne czegoś lub zawiera daną cechę. Poniżej prezentujemy kilka praktycznych przykładów.

 • Rzeczownik „beauty” (piękno) staje się przymiotnikiem „beautiful” (piękny), opisującym kogoś lub coś jako piękne.

„The sunset over the ocean was absolutely beautiful.” (Zachód słońca nad oceanem był absolutnie piękny.)

 • Rzeczownik „care” (troska) przekształca się w przymiotnik „careful” (ostrożny), oznaczający, że ktoś jest ostrożny lub uważny.

„Be careful when crossing the busy street.” (Bądź ostrożny podczas przechodzenia przez ruchliwą ulicę.)

 • Rzeczownik „power” (moc) staje się przymiotnikiem „powerful” (potężny), opisującym coś jako potężne lub silne.

„The storm unleashed a powerful gust of wind.” (Burza wywołała potężny podmuch wiatru.)

Innym wartym uwagi sposobem na utworzenie przymiotnika od rzeczownika jest dodanie końcówki „-less”. Ta końcówka tworzy przymiotniki, które opisują brak danej cechy lub cechę jako nieobecną. Oto kilka przykładów.

 • Rzeczownik „hope” (nadzieja) staje się przymiotnikiem „hopeless” (beznadziejny), opisującym coś jako beznadziejne lub pozbawione nadziei.

„She found herself in a hopeless situation with no way out.” (Znalazła się w beznadziejnej sytuacji, z której nie było wyjścia.)

 • Rzeczownik „end” (koniec) przekształca się w przymiotnik „endless” (bez końca), oznaczający, że coś nie ma końca lub jest nieograniczone.

„The novel took readers on an endless journey through time and space.” (Ta powieść zaprowadziła czytelników w nieskończoną podróż przez czas i przestrzeń.)

 • Rzeczownik „fear” (strach) staje się przymiotnikiem „fearless” (nieustraszony), opisującym kogoś jako nieustraszonego lub odważnego.

„The firefighter entered the burning building with fearless determination.” (Strażak wszedł do płonącego budynku z nieustraszonym zdecydowaniem.)

 • Rzeczownik „worth” (wartość) przekształca się w przymiotnik „worthless” (bezwartościowy), opisujący coś jako bezwartościowe lub nieistotne.

„The broken toy was now worthless and no longer brought joy.” (Zepsutą zabawkę teraz była bezwartościowa i już nie przynosiła radości.)

Jak jeszcze można utworzyć przymiotnik od rzeczownika? W tym celu należy dodać końcówkę „-y”. Ta końcówka tworzy przymiotniki, które opisują, że coś ma cechę lub jest podobne do czegoś. Poniżej przykłady dla łatwiejszego zrozumienia.

 • Rzeczownik „cloud” (chmura) staje się przymiotnikiem „cloudy” (pochmurny), opisującym coś jako pochmurne lub zasłonięte chmurami.

„The weather forecast predicted a cloudy day with occasional sunbreaks.” (Prognoza pogody przewidywała pochmurny dzień z okazjonalnymi przejaśnieniami.)

 • Rzeczownik „rain” (deszcz) staje się przymiotnikiem „rainy” (deszczowy), opisującym pogodę jako deszczową.

„We decided to stay indoors due to the rainy weather.” (Zdecydowaliśmy się zostać wewnątrz ze względu na deszczową pogodę.)

 • Rzeczownik „smoke” (dym) przekształca się w przymiotnik „smoky” (dymny), opisujący coś jako dymne lub związane z dymem.

„The cozy cabin had a smoky aroma from the crackling fireplace.” (Przytulna chatka miała dymny aromat z trzaskającego kominka.)

 • Rzeczownik „salt” (sól) przekształca się w przymiotnik: „salty” (słony), opisujący coś jako słone.

„After swimming in the ocean, she could taste the salty residue on her lips.” (Po pływaniu w oceanie, czuła słony osad na swoich ustach.)

Należy pamiętać, że nie wszystkie rzeczowniki mogą być przekształcone w przymiotniki za pomocą prostego dodawania końcówki. W niektórych przypadkach konieczne jest dokonanie zmiany lub dodatkowe dostosowanie formy. Praktyka i zapoznanie się z konkretnymi przykładami pomogą w zrozumieniu tych procesów.

W szkole językowej noProblem szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie różnorodności przymiotników, ich tworzenie oraz właściwe użycie. Różne ćwiczenia i materiały dydaktyczne zostały opracowane w celu pomocy słuchaczom w zrozumieniu i zastosowaniu przymiotników w różnych kontekstach.

Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku? Trzy główne grupy

Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku? Trzy główne grupy

Jeśli chodzi o stopniowanie przymiotników, angielski wyróżnia trzy główne metody: za pomocą końcówek -er/-est, za pomocą słów more/most, i nieregularne. Warto bliżej się z nimi zapoznać, ponieważ stopniowanie przymiotników to kluczowy aspekt nauki angielskiego, który pozwala na precyzyjne porównywanie rzeczy, osób lub zjawisk.

Jak stopniuje się przymiotniki w języku angielskim? Końcówki -er/-est

Przymiotniki jednosylabowe oraz niektóre dwusylabowe stopniuje się za pomocą końcówek -er/-est. Na przykład, „tall” (wysoki) staje się „taller” (wyższy), a potem „the tallest” (najwyższy). Analogicznie, w języku polskim mamy przymiotnik „wysoki”, który stopniujemy do „wyższy” i „najwyższy”.

 • „He is a tall man with a towering presence in the room.” (On jest wysokim mężczyzną, który dominuje swoją obecnością w pokoju.)
 • „She was taller than her younger sister, standing head and shoulders above her.” (Była wyższa od swojej młodszej siostry, wystawała nad nią głową i ramionami.)
 • „The giraffe is known for being the tallest animal in the world.” (Żyrafa jest znana jako najwyższe zwierzę na świecie.)
 • „The skyscraper in the city skyline is the tallest building in the entire metropolis.” (Wieżowiec na tle miejskiej panoramy jest najwyższym budynkiem w całym metropolitalnym obszarze.)

Przymiotniki „tall”, „taller” i „the tallest” służą do opisywania wzrostu lub wysokości przedmiotów, osób czy budynków w porównaniu do innych.

Jak stopniujemy przymiotniki po angielsku? Stosowanie słów more/the most

Przymiotniki dwu- i wielosylabowe zwykle stopniuje się za pomocą słów more/the most. Na przykład, „helpful” (pomocny) staje się „more helpful” (bardziej pomocny), a potem „the most helpful” (najbardziej pomocny).

 • „This book is very helpful in understanding physics.” (Ta książka jest bardzo pomocna w zrozumieniu fizyki.)
 • „In this situation, talking to a therapist can be more helpful than keeping your feelings to yourself.” (W tej sytuacji, rozmowa z terapeutą może być bardziej pomocna niż zatrzymywanie uczuć dla siebie.)
 • „Out of all the guides I have read, this one was the most helpful.” (Spośród wszystkich przeczytanych przeze mnie poradników, ten był najbardziej pomocny.)

Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Stopniowanie nieregularne

Wreszcie, istnieją przymiotniki nieregularne, które mają unikalne formy stopniowe. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma ich dużo. Przykładowo, „good” (dobry) staje się „better” (lepszy), a potem „the best” (najlepszy), „bad” (zły) staje się „worse” (gorszy), a potem „the worst” (najgorszy).

 • „She is a good teacher.” (Ona jest dobrą nauczycielką.)
 • „My health is better than last week.” (Moje zdrowie jest lepsze niż w zeszłym tygodniu.)
 • „This is the best movie I have ever seen.” (To jest najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.)
 • „He got a bad grade on the test.” (Dostał złą ocenę z testu.)
 • „The weather is worse today than yesterday.” (Pogoda jest dzisiaj gorsza niż wczoraj.)
 • „This is the worst meal I’ve ever eaten.” (To jest najgorszy posiłek, jaki kiedykolwiek jadłem.)

Stopniowanie przymiotników w angielskim – wyjątki

Stopniowanie przymiotników w angielskim – wyjątki

Niektóre przymiotniki mogą mieć więcej niż jedną akceptowaną formę stopniowania. Na przykład „clever” (mądry) może stopniować się na „cleverer” i „the cleverest” lub „more clever” i „the most clever”. W takich przypadkach zaleca się zapoznanie się z obiema formami i poznanie, która z nich jest częściej używana w danym kontekście lub regionie.

Dodatkowo, niektóre przymiotniki są uważane za „bezstopniowe”, co oznacza, że nie mają stopnia wyższego i najwyższego. Są to zazwyczaj przymiotniki opisujące absolutne stany, takie jak „dead” (martwy) czy „unique” (unikalny). Na przykład, nie powiemy „more dead” czy „the most unique”, ponieważ te stany są uważane za niepodzielne.

Podczas nauki stopniowania przymiotników, kluczowe jest zrozumienie, że chociaż istnieją ogólne zasady, jak te omówione powyżej, zawsze istnieją wyjątki. Stąd też, ćwiczenie i regularne stosowanie tych zasad w mówieniu i pisaniu są niezmiernie ważne. W szkole noProblem, słuchacze mają liczne możliwości ćwiczenia stopniowania przymiotników zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi, co pozwala na solidne opanowanie tej ważnej koncepcji gramatycznej.

Wykorzystanie przymiotników w mowie i pisaniu

Przymiotniki pełnią kluczową funkcję w komunikacji w języku angielskim. Nie tylko dodają barw i szczegółów do opisów, ale także pomagają w precyzyjnym wyrażaniu myśli i emocji. Bez przymiotników, komunikacja byłaby znacznie mniej dynamiczna i szczegółowa.

Mimo że przymiotniki wydają się proste w użyciu, odpowiednie ich zastosowanie może stanowić wyzwanie, szczególnie dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka. Na przykład, użycie zbyt wielu przymiotników w jednym zdaniu może sprawić, że tekst stanie się zbyt rozwlekły i niejasny. Z drugiej strony, zbyt skąpe użycie przymiotników może sprawić, że komunikat będzie niewystarczająco precyzyjny.

Dlatego też, nauka umiejętnego i efektywnego korzystania z przymiotników jest istotnym elementem nauki języka angielskiego. W szkole noProblem, słuchacze są zachęcani do ćwiczenia użycia przymiotników przede wszystkim w mowie, ale również w pisaniu. To pozwala im nie tylko rozwijać swój słownik angielski, ale także staje się bardziej pewnymi i biegłymi w użyciu języka.

Dodatkowo, przymiotniki są niezastąpione w wielu kontekstach, takich jak opisywanie ludzi, miejsc, wydarzeń, czy wyrażanie opinii lub porównania. Używanie właściwych przymiotników może wpłynąć na to, jak odbierany jest nasz przekaz i jak efektywnie komunikujemy swoje myśli i uczucia.

Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Podsumowanie

Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Podsumowanie

Nawet zaawansowani użytkownicy języka angielskiego mogą czasami błędnie stopniować przymiotniki. Często zdarza się, że końcówki „-er” i „-est” lub słowa „more” i „the most” są stosowane niewłaściwie. Przykładowo, błędem jest dodawanie końcówki „-er” do przymiotnika wielosylabowego, jak „interesting”. Poprawna forma stopniowania tego przymiotnika to „more interesting”. Ponadto, istotne jest zapamiętanie nieregularnych form stopniowania, takich jak „good”, „better”, „the best” i „bad”, „worse”, „the worst”.

W szkole noProblem, takie uchybienia są szybko korygowane przez doświadczonych lektorów. Dzięki systematycznemu ćwiczeniu i stosowaniu prawidłowych form stopniowania przymiotników, słuchacze mogą uniknąć tych błędów w przyszłości, co znacznie poprawia ich umiejętności językowe.

Jeśli chcesz skutecznie podnosić swój poziom znajomości współczesnego „lingua franca”, to angielski Lublin w noProblem jest odpowiednim wyborem. Na naszych zajęciach korzystamy z autorskich materiałów i uczymy praktycznego angielskiego, dzięki któremu bez trudu będziesz komunikować się zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Nasz angielski online to świetna opcja dla każdego, kto chce szlifować swoje umiejętności językowe bez wychodzenia z domu. Internetowa forma, w jakiej prowadzimy nasz angielski online dla dorosłych sprawia, że nasi kursanci mogą współpracować nie tylko z wykwalifikowanymi lektorami polskojęzycznymi, ale także kompetentnymi native speakerami z różnych stron świata. To idealny sposób na przełamanie bariery językowej i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących językiem angielskim.

Zapisując się do noProblem, możesz wybrać preferowaną formę kursu: angielski w grupie (małe grupy do 5 osób) lub indywidualny kurs angielskiego online. Jeśli zastanawiasz się nad tym, aby zostać naszym słuchaczem, poznaj pełnię oferty noProblem, w której znajdują się także m.in.:

Zachęcamy do kontaktu!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *