Jak sprawdzić swój poziom angielskiego w rzetelny sposób? To chyba jeden z najczęstszych dylematów towarzyszących każdemu, kto podjął sie nauki tego języka. W ciągu ostatnich kilku dekad metody oceny biegłości językowej ewoluowały znacząco, a my podążamy za nimi, dostarczając Ci najnowszych i najbardziej efektywnych narzędzi. Jednocześnie, warto znać i docenić to, co było wykorzystywane w przeszłości. Dlatego omówimy dziś nie tylko aktualne metody i narzędzia, ale także modyfikowane na przestrzeni lat podejścia i sposoby na to, jak określić poziom języka angielskiego u danej osoby. Jeśli, tak jak my, uważasz ten temat za interesujący, to serdecznie zapraszamy do lektury!

Jak określić poziom znajomości języka angielskiego? Podejście z lat 50. XX wieku

Stosunek do tego, jak określić swój poziom języka angielskiego, istotnie zmieniał się z upływem kolejnych lat. W latach 50. XX wieku ocena biegłości językowej skupiała się głównie na testach gramatycznych i tłumaczeniach. W tamtym okresie istniało przekonanie, że perfekcyjna znajomość gramatyki i słownictwa była najważniejsza w nauce języków obcych. W rezultacie, egzaminy i testy koncentrowały się głównie na zadaniach, w których uczniowie udzielali odpowiedzi, które były albo poprawne, albo nie. W tych tradycyjnych testach gramatycznych uczniowie byli oceniani na podstawie znajomości reguł gramatycznych, zrozumienia konstrukcji zdaniowych i umiejętności stosowania odpowiednich struktur. Aspekty kontekstowe, takie jak znaczenie zdania w szerszym kontekście lub zrozumienie intencji komunikacyjnej, nie były często brane pod uwagę.

Niestety, bazowanie na testach jako sposób na to, jak określić poziom angielskiego ucznia, miało swoje ograniczenia. Pomijało ono istotne aspekty komunikacji, takie jak umiejętność rozumienia ze słuchu, płynność w mówieniu czy zdolność do efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach. Było to podejście bardziej czarno-białe, w którym ocena sprowadzała się do poprawności odpowiedzi, a aspekty kontekstowe i zrozumienie były zazwyczaj pomijane.

Jak określić swój poziom angielskiego? Podejście z lat 70. XX wieku

Pod koniec lat 70., wraz z rozwojem metodyki nauczania języków obcych, ocena biegłości językowej zaczęła ewoluować, wprowadzając bardziej złożone zadania, które skupiały się na zrozumieniu kontekstu. Jednym z przykładów jest test z lukami, w którym uczniowie musieli wypełnić brakujące wyrazy w zdaniach, biorąc pod uwagę kontekst komunikacyjny. Takie zadania wymagały od uczniów nie tylko znajomości gramatyki i słownictwa, ale także umiejętności rozumienia sensu zdania w szerszym kontekście. W tym okresie zaczęto również wprowadzać elementy praktyczne, takie jak rozmowy i prezentacje, w procesie oceny biegłości językowej. Jednakże, warto zaznaczyć, że były one nadal rzadkością i stosowane głównie w specjalnych przypadkach, takich jak egzaminy ustne czy projekty grupowe.

Należy jednak zaznaczyć, że nowe podejście do tego, jak określić poziom języka angielskiego ucznia, wiązało się z pewną istotną zmianą w myśleniu na temat metod sprawdzania zaawansowania językowego. Zaczęto bowiem zauważać potrzebę oceny umiejętności komunikacyjnych i praktycznego użycia języka w rzeczywistych sytuacjach. Uczniowie musieli wykazać się zdolnością do komunikowania się w różnych sytuacjach, używając właściwych struktur i słownictwa, a także rozumieć intencje komunikacyjne drugiej osoby. To z kolei wymagało umiejętności słuchania, reagowania na pytania i zadania oraz wyrażania swoich myśli w sposób klarowny i spójny.

Jak sprawdzić swój poziom umiejętności angielskiego? Podejście z lat 90. XX wieku

Jak sprawdzić swój poziom umiejętności angielskiego? Podejście z lat 90. XX wieku

W latach 90. XX wieku ocena biegłości językowej przeszła dalszą ewolucję, stając się bardziej rozbudowaną i skoncentrowaną na komunikacji. W tym okresie zaczęto przykładać większą wagę do umiejętności komunikacyjnych i praktycznego użycia języka w rzeczywistych sytuacjach. Jedną z istotnych zmian było zwiększenie znaczenia egzaminów z umiejętności pisania. Poprzez pisanie, uczniowie mieli okazję wykazać się umiejętnością konstrukcji zdania, organizacji myśli oraz poprawnego zastosowania gramatyki i słownictwa. Egzaminy pisemne stały się powszechniejsze i były stosowane na różnych poziomach zaawansowania. Oceniano zarówno poprawność językową, jak i zdolność do przekazywania informacji i argumentowania. Warto zauważyć, że rozmowy z native speakerami stały się standardem w ocenie biegłości językowej. Uczniowie mieli okazję wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi w sytuacjach dialogowych, co wymagało płynności w mówieniu, rozumieniu ze słuchu, umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi na nie. Tego rodzaju rozmowy dawały uczniom możliwość praktycznego zastosowania języka i interakcji z profesjonalnymi użytkownikami języka angielskiego.

Jak sprawdzić swój poziom języka angielskiego? Podejście współczesne

W dzisiejszej erze cyfryzacji ocena poziomu angielskiego stała się łatwiejsza i bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Internet oferuje nam szeroki wybór testów poziomujących online, które możemy wykonywać w dowolnym czasie i miejscu. Część z nich stanowi nierzadko jedną z pierwszych odpowiedzi na pytanie o to, jak sprawdzić swój poziom angielskiego za darmo. To jednak nie wszystko. Aplikacje mobilne i platformy edukacyjne umożliwiają naukę i ocenę postępów w praktyczny sposób. Nawet sztuczna inteligencja zyskuje na popularności, dostarczając oceny wymowy i możliwości treningu z interaktywnymi narzędziami.

Jednak pomimo postępu technologicznego, warto pamiętać, że ocena poziomu językowego to nie tylko wynik testu, ale także umiejętność komunikacji w rzeczywistych sytuacjach. Kompleksowe podejście, które uwzględnia różnorodne aspekty języka, takie jak rozumienie ze słuchu, umiejętność pisania, mówienia i czytania, jest kluczowe dla dokładnej oceny biegłości językowej. Jak sprawdzić swój poziom znajomości język obcego w taki holistyczny sposób? Konsultacja z doświadczonym nauczycielem lub ekspertem nadal jest ważnym elementem w procesie oceny, ponieważ zapewnia obiektywną perspektywę i wskazówki dotyczące rozwoju językowego.

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego? Charakterystyka skali CEFR

W 2001 roku wprowadzono Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – Common European Framework of Reference, który stał się międzynarodowym standardem opisującym poziom biegłości językowej.

CEFR jest szeroko stosowany na całym świecie jako ramowy system oceny i opisu kompetencji językowych. Jego głównym celem jest ułatwienie porozumiewania się między różnymi krajami i systemami edukacyjnymi, a także dostarczenie wytycznych dla nauczania, uczenia się i oceny języków obcych.

CEFR dzieli znajomość języka na sześć poziomów. Każdy poziom opisuje umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz zakres słownictwa i gramatyki. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne, które powinieneś znać na poszczególnych poziomach CEFR.

Poziom A1 (początkujący)

Wśród gramatycznych zagadnień, jakie należy opanować na tym poziomie, znajdują się m.in.:

 • czas teraźniejszy prosty (Present Simple),
 • liczebniki główne (Cardinal numbers),
 • pytania o podmiot i dopełnienie (Subject and object Questions),
 • przymiotniki i przysłówki (Adjectives and Adverbs),
 • konstrukcja „There is/are”.

Do zagadnień leksykalnych, jakie powinieneś opanować, należą m.in.:

 • podstawowe słownictwo codzienne (np. dni tygodnia, kolory, jedzenie),
 • zwroty grzecznościowe (np. „dziękuję”, „przepraszam”),
 • proste pytania dotyczące informacji osobistych.

Poziom A2 (podstawowy)

Na tym poziomie powinieneś poznać takie zagadnienia gramatyczne jak m.in.:

 • czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous),
 • czas przeszły prosty (Past Simple),
 • czas przyszły z „will” i „going to”,
 • liczebniki porządkowe (Ordinal numbers),
 • przyimki miejsca (Prepositions of place).

Twoje zdolności leksykalne powinny wzbogacić się o m.in.:

 • słownictwo związane z domem, rodziną, pracą i szkołą,
 • opisywanie pogody i ubrań,
 • proste pytania o plany, preferencje i doświadczenia.

Poziom B1 (średnio zaawansowany)

Jeśli osiągnąłeś poziom B1, powinieneś mieć opanowane następujące zagadnienia gramatyczne:

 • czas przeszły ciągły (Past Continuous),
 • czas przyszły ciągły (Future Continuous),
 • czas teraźniejszy dokonany (Present Perfect),
 • czas przeszły dokonany (Past Perfect),
 • zdania warunkowe typu zerowego (zero conditional) i pierwszego (first conditional).

Powinieneś opanować również takie zagadnienia leksykalne jak:

 • słownictwo związane z hobby, podróżami, kulturą i zdrowiem,
 • wyrażanie zgody, sprzeciwu, próśb i sugestii,
 • opisywanie przeszłych doświadczeń, planów i marzeń.

Poziom B2 (zaawansowany)

Od osób, które osiągnęły ten poziom, wymaga się znajomości takich zagadnień gramatycznych jak:

 • czas przyszły dokonany (Future Perfect),
 • zdania warunkowe typu drugiego (second conditional) i trzeciego (third conditional),
 • mowa zależna (reported speech),
 • czasy przeszłe w mowie zależnej,
 • strona bierna (passive voice).

Jeśli chodzi natomiast o zagadnienia leksykalne, które należy opanować, to można wyróżnić m.in.:

 • słownictwo związane z nauką, technologią, biznesem i polityką
 • wyrażanie opinii, przekonań i uczuć
 • tworzenie argumentacji i przekonywanie innych.

Poziom C1 (bardzo zaawansowany)

Jak określić swój poziom języka angielskiego i stwierdzić, czy udało się osiągnąć cel, jakim jest C1? Zweryfikuj, czy opanowałeś następujące zagadnienia gramatyczne:

 • wyrażenia przydatkowe z „wish”, „would rather”, „had better”,
 • używanie modalnych czasowników w mowie zależnej (modals in reported speech),
 • czasy przyszłe w mowie zależnej (future tenses in reported speech),
 • struktury z „get”.

Zwróć również uwagę na znajomość takich zagadnień leksykalnych jak:

 • słownictwo związane z mediami, literaturą, sztuką i filozofią,
 • wyrażanie subtelnych różnic w znaczeniu,
 • używanie idiomów, przysłów i kolokacji,
 • omówienie skomplikowanych i abstrakcyjnych tematów.

Poziom C2 (biegły)

Na poziomie C2 musisz mieć opanowane takie zagadnienia gramatyczne jak:

 • bardzo zaawansowane struktury gramatyczne,
 • subtelne różnice w użyciu różnych czasów i struktur,
 • rozróżnianie i użycie różnych stylów i rejestrów językowych,
 • precyzyjne i efektywne użycie struktury zdania.

Niezbędna jest również znajomość następujących zagadnień leksykalnych:

 • bardzo zaawansowane i specjalistyczne słownictwo,
 • precyzyjne i efektywne użycie idiomów, fraz i kolokacji,
 • rozumienie i użycie żargonu, slangu i regionalnych odmian języka angielskiego,
 • wyrażanie subtelnych niuansów znaczenia i humoru.

Pamiętaj, że to w przypadku każdego z zaprezentowanych poziomów zaawansowania znajomości języka angielskiego są tylko przykładowe zagadnienia. W rzeczywistości, nauka na każdym poziomie obejmuje wiele innych tematów i umiejętności. Często uczeń na wyższym poziomie utrwala i rozszerza wiedzę nabytą na niższych poziomach.

Jak sprawdzić swój poziom języka angielskiego? Certyfikaty i egzaminy

Jak sprawdzić swój poziom języka angielskiego? Certyfikaty i egzaminy

W ramach Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) istnieje wiele certyfikatów i egzaminów z języka angielskiego, które są zgodne z tymi standardami. Oto kilka popularnych certyfikatów i egzaminów języka angielskiego.

 • Cambridge English Certificates

– Key English Test (KET) – A2 poziom

– Preliminary English Test (PET) – B1 poziom

– First Certificate in English (FCE) – B2 poziom

– Certificate in Advanced English (CAE) – C1 poziom

– Certificate of Proficiency in English (CPE) – C2 poziom

 • International English Language Testing System (IELTS)

– IELTS General Training – ocena na poziomach od A1 do C1

– IELTS Academic – ocena na poziomach od B1 do C2

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

– TOEFL iBT – ocena na poziomach od A2 do C1

 • Pearson Test of English (PTE)

– PTE General – ocena na poziomach od A1 do C2

– PTE Academic – ocena na poziomach od A1 do C2

 • Occupational English Test (OET)

– OET Medicine, Nursing, Pharmacy, Dentistry – ocena na poziomach od B1 do C1

Należy zaznaczyć, że to tylko kilka przykładów certyfikatów i egzaminów języka angielskiego zgodnych z CEFRL. Istnieje wiele innych egzaminów, które również są dostosowane do tych standardów. Ważne jest, aby wybrać egzamin, który najlepiej odpowiada Twoim celom i wymaganiom instytucji, pracodawcy lub uczelni, z którymi masz związane związane.

Jak określić poziom znajomości języka angielskiego i dlaczego warto to zrobić?

Sprawdzenie swojego poziomu angielskiego jest niezbędnym krokiem w procesie nauki języka. Znając swój poziom, możemy lepiej dostosować metody nauki do naszych potrzeb, a także śledzić nasze postępy i sukcesy. Dzisiejsze metody oceny są zdecydowanie bardziej zaawansowane niż te stosowane w przeszłości, ale warto pamiętać, że każda metoda ma swoje zalety i wady. Kluczem do rzetelnej oceny jest kompleksowe podejście, które uwzględnia wszystkie aspekty języka. Dlatego warto korzystać z różnych źródeł i narzędzi, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych, aby osiągnąć pełne zrozumienie swojego poziomu angielskiego.

Warto również wspomnieć o kontekstualnej ocenie umiejętności językowych, która jest istotnym aspektem w procesie nauki języka. Oznacza to ocenę umiejętności językowych w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych, które mogą obejmować rozmowy, czytanie autentycznych tekstów, oglądanie filmów lub słuchanie naturalnych dialogów. Tego rodzaju ocena umożliwia nam zobaczenie, jak dobrze radzimy sobie w praktycznym użyciu języka angielskiego.

Jednym ze sposobów oceny umiejętności językowych w kontekście jest uczestnictwo w konwersacjach. Możemy to zrobić, angażując się w rozmowy z native speakerami czy udział w grupach dyskusyjnych. W taki sposób możemy sprawdzić nasze umiejętności w mówieniu, rozumieniu ze słuchu i reagowaniu w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych.

Innym sposobem jest czytanie autentycznych tekstów. Możemy wybierać różnorodne materiały, takie jak artykuły prasowe, blogi, literaturę, czy nawet instrukcje obsługi. Poprzez czytanie takich tekstów, zyskujemy większe zrozumienie kontekstu językowego, rozwijamy słownictwo i zdobywamy umiejętność dedukcji znaczenia słów na podstawie kontekstu.

Dodatkowo, oglądanie filmów, seriali lub słuchanie podcastów w języku angielskim daje nam możliwość oceny umiejętności rozumienia ze słuchu oraz dostarcza autentycznego materiału do nauki i zrozumienia różnych akcentów, a także stylów mówienia.

Ważne jest także systematyczne monitorowanie postępów. Zaleca się regularne sprawdzanie swojego poziomu językowego poprzez testy, quizy lub zapisywanie postępów w dzienniku oraz konsultacje.

Ostatecznie, kontekstualna ocena umiejętności językowych dostarcza nam realistycznego spojrzenia na nasze umiejętności językowe w praktyce. Poprzez uczestnictwo w rozmowach, czytanie autentycznych tekstów i regularne monitorowanie postępów, możemy świadomie pracować nad poprawą naszych umiejętności językowych i osiąganiem celów w nauce języka angielskiego.

Jak określić swój poziom angielskiego? Postaw na konsultacje z lektorem lub ekspertem

Jak określić swój poziom angielskiego? Postaw na konsultacje z lektorem lub ekspertem

Ocenianie swojego poziomu języka angielskiego może być trudne, dlatego warto skonsultować się z doświadczonym lektorem języka angielskiego bądź ekspertem. Taki profesjonalista może dostarczyć cennych wskazówek i ocenić Twoje umiejętności w sposób obiektywny. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z konsultacji z lektorem lub ekspertem.

Ekspert w dziedzinie

Lektorzy języka angielskiego dysponują wiedzą i doświadczeniem w ocenie poziomu językowego. Mają dogłębną znajomość różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa i umiejętność komunikacji. Dzięki swojemu profesjonalizmowi mogą dokładnie ocenić Twój poziom i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Obiektywna ocena

Samodzielna ocena swoich umiejętności językowych może być trudna, ponieważ możemy być podatni na nadmierną samoocenę lub niedocenianie swoich zdolności. Lektor lub ekspert zapewni obiektywną i rzetelną ocenę Twojego poziomu językowego, co pozwoli Ci uzyskać bardziej realistyczny obraz swoich umiejętności.

Indywidualne podejście

Konsultacje z lektorem lub ekspertem umożliwią dostosowanie procesu oceny jak i nauki do Twoich indywidualnych potrzeb. Będziesz mógł skoncentrować się na konkretnych obszarach, które chcesz ocenić i poprawić, na przykład rozumienie ze słuchu, umiejętność pisania czy swoboda w mówieniu. Lektor będzie w stanie dostosować konsultację do Twojego poziomu i celów.

Wskazówki i rady

Lektor lub ekspert może podzielić się wskazówkami i radami dotyczącymi dalszego rozwoju językowego. Mogą zaproponować konkretne materiały do nauki, polecane techniki, które poprawią Twoje umiejętności, oraz wskazać na obszary wymagające większej uwagi.

Jak znaleźć odpowiedniego lektora lub eksperta?

Kiedy wiesz już, żejednym z podstawowych sposobów na to, jak określić poziom angielskiego, na którym się aktualnie znajdujesz, jest skorzystanie z pomocy lektora lub eksperta, to pewnie zastanawiasz się, gdzie znaleźć takiego specjalistę. Metodę na osiągnięcie tego celu stanowi zapisanie się na kurs językowy prowadzony przez profesjonalnych lektorów. To świetny sposób na uzyskanie wsparcia i oceny swojego poziomu. W ramach kursu będziesz mógł regularnie komunikować się z lektorem oraz metodykiem, którzy będą monitorować Twój postęp i udzielać konstruktywnych wskazówek i podpowiedzi.

Wartym rozważenia rozwiązaniem są także konsultacje online. W dzisiejszych czasach wiele szkół językowych oferuje tego rodzaju spotkanie z lektorem przez internet. Możesz skorzystać z takiej możliwości, aby skonsultować swój poziom językowy z doświadczonym ekspertem, bez względu na lokalizację. Istnieje wiele platform i narzędzi do komunikacji online, jednak zawsze warto zwrócić uwagę na rodzaj platformy wykorzystywanej do nauki – jest to istotne w kontekście narzędzi, które umożliwiają prowadzenie profesjonalnych zajęć online.

Monitorowanie swoich postępów z doświadczonym lektorem języka angielskiego lub metodykiem może być wartościowym krokiem w celu oceny swojego poziomu językowego. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom będziesz mógł uzyskać obiektywną ocenę, wskazówki dotyczące dalszego rozwoju oraz spersonalizowane wsparcie. Nie wahaj się korzystać z takiej konsultacji nawet w trakcie trwania kursu, ponieważ pomoże Ci lepiej zrozumieć swój poziom językowy, określić cele nauki oraz ustalać dalsze kroki na bieżąco.

Jeśli interesuje Cię współpraca z doświadczonymi, wykwalifikowanymi lektorami anglojęzycznymi i polskojęzycznymi, to kursy noProblem są wprost stworzone dla Ciebie. Angielski Lublin odbywa się u nas w formie online, co umożliwia branie w nim udziału osobom z wielu różnych stron Polski. A warto to robić, ponieważ słyniemy z unikalnych metod nauczania, opierających się o konwersacje i pracę z ciekawymi materiałami. W noProblem nie będziesz mieć do czynienia z tradycyjnymi podręcznikami i licznymi łamigłówkami gramatycznymi. Angielski online prowadzimy na specjalnie przystosowanej do tego, wygodnej platformie edukacyjnej, która umożliwia naszym native speakerom i polskojęzycznym lektorom udostępnianie słuchaczom nowatorskich materiałów, zgodnych z ich zainteresowaniami. U nas wypracujesz swobodę językową, nauczysz się szybko formułować myśli po angielsku i przekonasz się, że małe „wpadki” gramatyczne czy lingwistyczne nie stanowią przeszkody w tym, żeby udanie się komunikować z obcokrajowcem.

Zaznaczmy, że angielski dla dorosłych online w noProblem prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania językowego, w tym także „od zera”. Nie wiesz, jak sprawdzić swój poziom umiejętności angielskiego? Na pierwszym spotkaniu online odbędziemy z Tobą niezobowiązującą rozmowę, podczas której zdiagnozujemy Twoje zaawansowanie językowe w praktyce. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki kurs będzie dla Ciebie odpowiedni. Co istotne, tryb zajęć możesz dobrać w zgodzie ze swoimi upodobaniami – proponujemy zarówno angielski w grupie (grupy liczą do pięciu osób), jak i indywidualny kurs angielskiego online. Jako noProblem prowadzimy również angielski dla firm, a także specjalistyczne kursy języka angielskiego, wśród których znajduje się, między innymi, angielski biznesowy.

Marzysz o zrobieniu kroku naprzód w swoim rozwoju językowym i chcesz przy tym zweryfikować swoje umiejętności, ale masz pewności, jak sprawdzić swój poziom angielskiego? Skontaktuj się z nami, a uda Ci się osiągnąć oba te cele!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *