Ile jest czasów w języku angielskim?

Większość z nas przynajmniej raz w trakcie nauki zadała sobie pytanie o to, ile jest czasów w języku angielskim. Fakt, że nas to zastanawiało jest jak najbardziej naturalny – angielski to nie tylko jeden z najważniejszych języków na świecie, ale także jeden z najbardziej złożonych, zwłaszcza jeśli chodzi o gramatykę. Czasy gramatyczne należą do kluczowych elementów języka, który może być wyjątkowo trudny dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka. W tym wpisie przyjrzymy się temu, ile czasów w języku angielskim występuje, jakie są ich podstawowe zasady oraz jak używać ich poprawnie. Zanurzmy się w fascynujący świat angielskich czasów gramatycznych!

Ile jest wszystkich czasów w języku angielskim?

Jaka jest liczba czasów w języku angielskim? Łącznie mamy 12 czasów gramatycznych, które można podzielić na cztery główne kategorie:

 • czasy teraźniejsze (Present),
 • czasy przeszłe (Past),
 • czasy przyszłe (Future),
 • czasy przyszłe w przeszłości (Future in the Past).

Każda z tych kategorii obejmuje trzy czasy: prosty, ciągły (czasami nazywany także trwającym) oraz dokonany i dokonany ciągły. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych czasów angielskich wraz z ich zasadami i przykładami.

Ile jest wszystkich czasów w języku angielskim?

Czasy teraźniejsze (Present)

Ile czasów w języku angielskim można scharakteryzować jako teraźniejsze? Wśród nich możemy wyróżnić cztery następujące czasy:

 • Present Simple (Czas teraźniejszy prosty),
 • Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły),
 • Present Perfect (Czas teraźniejszy dokonany),
 • Present Perfect Continuous (Czas teraźniejszy dokonany ciągły).

Aby dowiedzieć się, jak z nich korzystać, poznajmy bliżej każdy ze wskazanych czasów.

Present Simple (Czas teraźniejszy prosty)

Present Simple jest używany do opisania stałych sytuacji, zwyczajów, prawd ogólnych oraz czynności powtarzających się.

Struktura: Podmiot + czasownik (3. os. liczby pojedynczej + -s)

Przykłady:

 • I work at a bank. (Pracuję w banku.)
 • She always drinks coffee in the morning. (Ona zawsze pije kawę rano.)
 • We play football every weekend. (Gramy w piłkę nożną w każdy weekend.)
 • He never eats meat. (On nigdy nie je mięsa.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • always (zawsze)
 • never (nigdy)
 • every day/week/month/year (codziennie/co tydzień/co miesiąc/co roku)

Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły)

Present Continuous używamy do mówienia o czynnościach, które odbywają się w momencie mówienia, tymczasowych sytuacjach oraz przyszłych planach.

Struktura: Podmiot + to be (am/is/are) + czasownik + -ing

Przykłady:

 • I am reading a book. (Czytam książkę.)
 • She is studying for her exams next week. (Ona uczy się na egzaminy w przyszłym tygodniu.)
 • You are watching a movie right now. (Teraz oglądasz film.)
 • They are traveling to France this summer. (Oni wyjeżdżają do Francji tego lata.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • now (teraz)
 • at the moment (w tym momencie)
 • these days (w tych dniach)

Present Perfect (Czas teraźniejszy dokonany)

Present Perfect używamy, gdy chcemy opisać czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na teraźniejszość lub zostały niedawno zakończone.

Struktura: Podmiot + have/has + past participle (III forma czasownika)

Przykłady:

 • I have visited London twice. (Byłem w Londynie dwa razy.)
 • She has just finished her homework. (Ona właśnie skończyła zadanie domowe.)
 • You have already met him before. (Już go wcześniej spotkałeś.)
 • We have lived in this house for ten years. (Mieszkamy w tym domu od dziesięciu lat.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • already (już)
 • yet (jeszcze)
 • recently (ostatnio)

Present Perfect Continuous (Czas teraźniejszy dokonany ciągły)

Present Perfect Continuous stosujemy, gdy chcemy opisać czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają aż do teraz, często z naciskiem na czas trwania.

Struktura: Podmiot + have/has + been + czasownik + -ing

Przykład:

 • I have been working here for five years. (Pracuję tu od pięciu lat.)
 • She has been waiting for him since morning. (Ona czeka na niego od rana.)
 • She has been painting the room since morning. (Ona maluje pokój od rana.)
 • They have been learning English for two years. (Oni uczą się angielskiego od dwóch lat.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • since (od)
 • for (przez)

Czasy przeszłe (Past)

Ile mamy czasów w języku angielskim, które klasyfikujemy jako przeszłe? Zalicza się do nich cztery następujące czasy:

 • Past Simple (Czas przeszły prosty),
 • Past Continuous (Czas przeszły ciągły),
 • Past Perfect (Czas przeszły dokonany),
 • Past Perfect Continuous (Czas przeszły dokonany ciągły).

Co musisz wiedzieć na temat każdego z nich? Zapoznaj się z ich charakterystyką i przekonaj się sam/a!

Nauka czasów w języku angielskim

Past Simple (Czas przeszły prosty)

Past Simple używamy do opisania czynności, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Struktura: Podmiot + czasownik w formie przeszłej (dla czasowników regularnych: + -ed, dla nieregularnych: druga forma czasownika)

Przykład:

 • I visited Paris last year. (Odwiedziłem Paryż w zeszłym roku.)
 • She bought a new dress yesterday. (Ona kupiła nową sukienkę wczoraj.)
 • We went to the cinema last night. (Poszliśmy do kina wczoraj wieczorem.)
 • You studied Spanish in high school. (Uczyłeś się hiszpańskiego w liceum.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • yesterday (wczoraj)
 • last week/month/year (w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku)
 • ago (temu)

Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

Past Continuous stosujemy, gdy chcemy opisać czynność, która była w trakcie trwania w przeszłości, często z przerywaniem innej czynności.

Struktura: Podmiot + was/were + czasownik + -ing

Przykład:

 • I was watching TV when the phone rang. (Oglądałem telewizję, gdy zadzwonił telefon.)
 • She was working on her project when it started raining. (Ona pracowała nad projektem, gdy zaczęło padać.)
 • He was driving when the accident happened. (On prowadził samochód, gdy wydarzył się wypadek.)
 • They were eating lunch when the doorbell rang. (Oni jedli lunch, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • while (podczas gdy)
 • when (kiedy)

Past Perfect (Czas przeszły dokonany)

Past Perfect używamy, gdy opisujemy czynność, która zakończyła się przed inną czynnością lub momentem w przeszłości.

Struktura: Podmiot + had + past participle (III forma czasownika)

Przykład:

 • I had already eaten when she arrived. (Już zjadłem, gdy ona przybyła.)
 • She had left before the party ended. (Ona wyszła przed zakończeniem imprezy.)
 • We had left the house when it started raining. (Wyszliśmy z domu, gdy zaczęło padać.)
 • She had finished her work before her boss arrived. (Ona skończyła pracę zanim przybył jej szef.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • before (przed)
 • after (po)

Past Perfect Continuous (Czas przeszły dokonany ciągły)

Past Perfect Continuous stosujemy, gdy chcemy pokazać, że czynność trwała przez pewien czas przed inną czynnością w przeszłości.

Struktura: Podmiot + had + been + czasownik + -ing

Przykład:

 • I had been working on the project for three months when I received a promotion. (Pracowałem nad projektem przez trzy miesiące, gdy dostałem awans.)
 • She had been studying all day before she went to the cinema. (Ona uczyła się cały dzień zanim poszła do kina.)
 • I had been waiting for the bus for an hour when it finally arrived. (Czekałem na autobus przez godzinę, gdy w końcu przyjechał.)
 • They had been playing football when it started raining. (Oni grali w piłkę nożną, gdy zaczęło padać.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • by the time (do czasu)

Czasy przyszłe (Future)

Ile czasów jest w języku angielskim, które określa się mianem przyszłych? Wyróżnić możemy cztery takie czasy:

 • Future Simple (Czas przyszły prosty),
 • Future Continuous (Czas przyszły ciągły),
 • Future Perfect (Czas przyszły dokonany),
 • Future Perfect Continuous (Czas przyszły dokonany ciągły).

Na czym polegają typowe dla nich konstrukcje? Odpowiadamy!

Uczenie się języka angielskiego online

Future Simple (Czas przyszły prosty)

Future Simple używamy do wyrażenia przyszłych czynności, które są niezaplanowane, przewidywane lub niepewne.

Struktura: Podmiot + will + czasownik

Przykład:

 • I will call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
 • She will buy a new car next year. (Ona kupi nowy samochód w przyszłym roku.)
 • She will visit her grandparents next weekend. (Ona odwiedzi swoich dziadków w przyszłym weekendzie.)
 • They will go on vacation in July. (Oni pojadą na wakacje w lipcu.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • tomorrow (jutro)
 • next week/month/year (w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku)

Future Continuous (Czas przyszły ciągły)

Future Continuous stosujemy, gdy chcemy opisać czynność, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości.

Struktura: Podmiot + will + be + czasownik + -ing

Przykład:

 • I will be working at this time tomorrow. (Jutro o tej porze będę pracować.)
 • She will be studying when you arrive. (Ona będzie się uczyć, gdy przyjdziesz.)
 • We will be cooking dinner at 7 p.m. (Będziemy gotować obiad o 19:00.)
 • He will be flying to New York tomorrow morning. (On będzie leciał do Nowego Jorku jutro rano.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • at this time tomorrow/next week (o tej porze jutro/w przyszłym tygodniu)

Future Perfect (Czas przyszły dokonany)

Future Perfect używamy, gdy chcemy wyrazić, że czynność zostanie zakończona przed innym wydarzeniem lub momentem w przyszłości.

Struktura: Podmiot + will + have + past participle (III forma czasownika)

Przykład:

 • I will have finished my work by 6 p.m. (Skończę pracę do 18:00.)
 • She will have cooked dinner before we arrive. (Ona przygotuje kolację zanim przyjedziemy.)
 • I will have written the report by Friday. (Napiszę raport do piątku.)
 • They will have cleaned the house before the guests arrive. (Oni posprzątają dom zanim przybędą goście.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • by + określenie czasowe (do)

Future Perfect Continuous (Czas przyszły dokonany ciągły)

Future Perfect Continuous stosujemy, gdy chcemy pokazać, że czynność będzie trwała przez pewien czas przed innym wydarzeniem w przyszłości.

Struktura: Podmiot + will + have + been + czasownik + -ing

Przykład:

 • I will have been working here for ten years in December. (W grudniu będę pracować tu już dziesięć lat.)
 • She will have been waiting for two hours when her bus finally arrives. (Ona będzie czekać już dwie godziny, gdy w końcu przyjedzie jej autobus.)
 • You will have been working at this company for five years next month. (Pracujesz w tej firmie pięć lat w przyszłym miesiącu.)
 • We will have been driving for six hours when we reach our destination. (Będziemy jechać przez sześć godzin, gdy dotrzemy do celu.)

Przykładowe charakterystyczne zwroty czasowe:

 • by + określenie czasowe (do)

Czasy przyszłe w przeszłości (Future in the Past)

Czasy przyszłe w przeszłości odnoszą się do przyszłości z perspektywy przeszłości, czyli czynności, które wydawały się przyszłe w danym momencie w przeszłości. Ile czasów ma język angielski, które można zakwalifikować do tej grupy? Są to cztery czasy:

 • Future Simple in the Past (Czas przyszły prosty w przeszłości),
 • Future Continuous in the Past (Czas przyszły ciągły w przeszłości),
 • Future Perfect in the Past (Czas przyszły dokonany w przeszłości),
 • Future Perfect Continuous in the Past (Czas przyszły dokonany ciągły w przeszłości).

To już końcówka naszej „podróży w czasie” – utrzymaj skupienie do samego finiszu, a dowiesz się, na czym polegają tajemnicze czasy przyszłe w przeszłości.

Future Simple in the Past (Czas przyszły prosty w przeszłości)

Struktura: Podmiot + would + czasownik

Przykłady:

 • I thought I would call you later. (Myślałem, że zadzwonię do ciebie później.)
 • She thought they would arrive at 8 p.m. (Myślała, że przyjadą o 20:00.)
 • I believed that he would win the competition. (Wierzyłem, że on wygra zawody.)

Future Continuous in the Past (Czas przyszły ciągły w przeszłości)

Struktura: Podmiot + would + be + czasownik + -ing

Przykłady:

 • She said she would be studying at that time. (Ona powiedziała, że będzie się uczyć o tej porze.)
 • He said he would be waiting for her at the train station. (On powiedział, że będzie na nią czekać na dworcu kolejowym.)
 • They thought they would be flying to London at that time. (Myśleli, że będą lecieć do Londynu o tej porze.)

Future Perfect in the Past (Czas przyszły dokonany w przeszłości)

Struktura: Podmiot + would + have + past participle (III forma czasownika)

Przykłady:

 • I knew they would have finished the project by the deadline. (Wiedziałem, że skończą projekt przed terminem.)
 • She knew that by the end of the day, they would have finished the project. (Wiedziała, że do końca dnia oni zakończą projekt.)
 • He thought they would have moved to another city by that time. (Myślał, że do tego czasu przeniosą się do innego miasta.)

Future Perfect Continuous in the Past (Czas przyszły dokonany ciągły w przeszłości)

Struktura: Podmiot + would + have + been + czasownik + -ing

Przykłady:

 • He believed she would have been working there for five years by the time they met again. (On sądził, że ona będzie pracować tam już pięć lat, gdy się znowu spotkają.)
 • They assumed she would have been working for the company for three years by then. (Zakładali, że ona będzie pracować dla firmy przez trzy lata do tego czasu.)
 • She thought he would have been studying at the university for two semesters by the time they met again. (Myślała, że on będzie studiować na uniwersytecie przez dwa semestry, gdy się znowu spotkają.)

Skuteczna nauka czasów – jak opanować tę sferę gramatyki języka angielskiego?

Kluczem do opanowania czasów w języku angielskim jest nauka i praktyka struktur, regularne ćwiczenia oraz czytanie i słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach. Według badania przeprowadzonego przez Lightbown i Spada (2006), nauczanie gramatyki w kontekście komunikacyjnym prowadzi do lepszych wyników w nauce języka. Warto również opanować podstawowe czasowniki, takie jak „to be” (być), „to have” (mieć) oraz formy czasowników w past participle (III forma czasownika). Również tymi aspektami zajmujemy się na naszych zajęciach – grupowych i indywidualnych.

Pamiętaj, że błędy są naturalnym elementem procesu uczenia się, więc nie zniechęcaj się i kontynuuj naukę! Jak wykazały badania przeprowadzone przez Dörnyei i Skehan (2003), motywacja ucznia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w nauce języka obcego.

Aby ułatwić proces nauki czasów w języku angielskim, warto zastosować następujące strategie.

 • Utwórz harmonogram nauki: planując regularne ćwiczenia gramatyki i czasów, będziesz mógł systematycznie opanowywać ten aspekt języka angielskiego, poświęcając na naukę rozsądną ilość czasu.
 • Ćwicz czasowniki w kontekście: stosuj naukę czasowników w kontekście zdań i sytuacji, aby lepiej zrozumieć ich użycie oraz ułatwić przyswojenie.
 • Ucz się od native speakerów: obserwuj, jak native speakerzy używają czasowników w rozmowach, filmach czy tekstach. To pozwoli Ci zrozumieć, jak różne czasy są używane w praktyce.
 • Korzystaj z technik mnemotechnicznych: używaj technik zapamiętywania, takich jak akronimy czy skojarzenia, aby ułatwić sobie naukę trudniejszych czasowników czy form.

Korzystając z tych strategii, będziesz mógł skutecznie opanować czasy w angielskim, co z kolei pozwoli Ci na swobodną komunikację i zrozumienie różnych kontekstów językowych. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość, determinacja i regularna praktyka.

Ile jest czasów w języku angielskim? Podsumowanie

Znasz już odpowiedź na pytanie o to, ile jest wszystkich czasów w języku angielskim oraz czym się one charakteryzują. To solidna dawka wiedzy, która pozwoli Ci zbudować odpowiednie fundamenty pod dalszy rozwój językowy. Jeśli nie chcesz ograniczać się wyłącznie do lepszego poznawania gramatyki, a Twoim celem jest przede wszystkim przełamanie barier komunikacyjnych oraz swoboda językowa, to angielski online dla dorosłych w noProblem pomoże Ci to osiągnąć.

Ile jest czasów w języku angielskim? Podsumowanie

Dlaczego warto zdecydować się na angielski online u nas? Oferujemy innowacyjne metody nauczania i możliwość współpracy z doświadczonymi lektorami polsko- oraz obcojęzycznymi. Regularne konwersacje z native speakerami pozwolą Ci rozwinąć skrzydła w obszarze komunikacyjnym i wznieść się na wyższy poziom zaawansowania językowego. Od Ciebie zależy model nauki – proponujemy zarówno angielski w grupie, jak i indywidualny kurs angielskiego online. Naszymi słuchaczami zostają osoby na różnym poziomie językowym, w tym te, które chcą poznać angielski od zera. Oferta noProblem obfituje także w wiele innych ciekawych kursów takich jak m.in.:

Marzysz o płynności językowej i swobodnym formułowaniu swoich wypowiedzi podczas rozmowy w języku obcym? Oferowana przez noProblem usługa angielski Lublin w formie online to sposób na spełnienie tego marzenia niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy do kontaktu.

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *